ثبت اطلاعات خریداران و فروشندگان ارز


شکل 17 .ساختار فایل نمونه بارگذاری شناسههای رهگیری )IMEI )تجهیزات دارای سیمکارت

آموزش تعیین منشاء ارز و اظهار شناسه رهگیری

آموزش تعیین منشاء ارز و اظهار شناسه رهگیری

در فرآیند تجارت تمامی کالاها شما باید قبل از ترخیص کالا در ثبت سفارشهای غیر بانکی و قبل از مراجعه به بانک عامل جهت دریافت اعالمیه تامین ارز در ثبت سفارشهای بانکی اقدام به اعلام منشأ ارز نمایید.

اما برای کالاهای مشمول شناسه رهگیری، پس از تعیین منشأ ارز، باید شناسه رهگیری نیز اظهار شود. توجه داشته باشید که در حال حاضر تنها تجهیزات دارای سیمکارت (دارای اچ اس کد 85171210 )مشمول شناسه رهگیری هستند.

در این راهنما ضمن معرفی گام به گام مراحل تعیین منشأ ارز ، به چگونگی اظهار شناسه رهگیری خواهیم پرداخت.

تعیین منشأ ارز ثبت سفارشهای غیر بانکی در ثبت سفارشهای غیر بانکی پس از انجام ثبت سفارش باید منشأ ارز ثبت شود. برای این منظور پس از انتخاب گزینه « عملیات ارزی» و «مدیریت عملیات ارزی غیر بانکی» از منوی کنار، گزینه «تعیین منشأ ارز» را مطابق شکل 1 انتخاب کنید.

شکل 1 .ورود به صفحه تعیین منشأ ارز غیربانکی

سپس با انتخاب شماره ثبت سفارش مورد نظر خود، دکمه «ایجاد منشا ارز جدید» را بزنید. (شکل 2)

شکل 2 .انتخاب دکمه ایجاد منشأ ارز جدید

سپس مطابق شکل 3 پس از انتخاب کالای مورد نظر، فیلدهای «وزن خالص»، «وزن ناخالص»، «تعداد/ مقدار» و «تعداد بسته بندی» کالا را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید در این مرحله شما فقط میتوانید کالاهای موجود در ثبت سفارش خود را تا سقف تعداد اعالم شده در مرحله تجاری انتخاب نمایید. در غیر این صورت سامانه از ادامه انجام فرآیند توسط شما جلوگیری خواهد کرد.

پس از وارد کردن فیلدهای اطلاعاتی مربوط به کالا، سایر فیلدهای اطلاعاتی را نیز پر کنید.

شکل 3 .تکمیل اطلاعات کالا و مبالغ منشأ ارز غیربانکی

در خصوص شماره و تاریخ بارنامه ابتدا مقادیر خواسته شده را وارد کرده سپس گزینه «افزودن به لیست» را انتخاب نمایید. (شکل 4)

شکل 4 .افزودن اطلاعات بارنامه به منشأ ارز غیربانکی

همچنین امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات بالا وجود دارد.
پس از تکمیل همه اطالعات گزینه «بعدی» را انتخاب کنید.
پس از انتخاب کالا و هزینه های مربوطه شما باید به مشخص کردن تعیین منشأ ارز خود اقدام نمایید.

در ثبت سفارشهای غیر بانکی قلمهای منشأ ارز قابل انتخاب عبارتند از:
– صرافی
– واردات – صادرات
– ارز با منشأ خارجی

شما میتوانید یک یا چند قلم منشأ ارز را انتخاب نمایید. در این مرحله شما باید پس از انتخاب یک قلم منشأ ارز، نسبت به تکمیل فیلدهای ضروری مربوط به آن اقدام نمایید. در صورتی که نوع ارز انتخابی شما غیر از نوع ارز ثبت سفارش باشد، سیستم معادل آن را به ارز ثبت سفارش محاسبه کرده و در کادر آبی رنگ به شما نشان خواهد داد.

پس از پر کردن فیلدهای مربوط به قلم منشأ ارز، باید گزینه استعلام از بانک مرکزی را انتخاب کرده و منتظر پاسخ باشید. (شکل 5)

شکل 5 .استعلام اقلام منشأ ارز غیربانکی

در صورت تایید قلم منشأ ارز وارد شده توسط بانک مرکزی، آن را در جدول پایین مشاهده خواهید کرد. (شکل 6)

شکل 6 .جدول اقلام منشأ ارز غیربانکی

در ادامه شما میتوانید قلم منشأ ارز جدیدی را ثبت نمایید.

توجه به این نکته ضروری است که مجموع مبالغ قلمهای منشأ ارز اعالم شده باید برابر با «مبلغ کل» منشأ ارز شود. به عنوان مثال اگر «مبلغ کل» منشأ ارز شما 5000 دالر باشد، شما میتوانید از دو رسید سنا که مبلغ یکی از آنها 800 دالر و دیگری 1200 دلار است و همچنین دو کوتاژ صادراتی به مبلغ 500 ثبت اطلاعات خریداران و فروشندگان ارز و 1000 دلار و نیز یک ارز با منشأ خارجی به مبلغ 1500 دلار استفاده نمایید. همان طور که مشاهده مینمایید، مجموع اقلام منشأ ارز برابر «مبلغ کل» یعنی 5000 دلار است.

پس از تکمیل همه اطلاعات گزینه «ثبت و تمام» را انتخاب کنید. منشأ ارز ثبت شده به همراه شماره ساتا (رهگیری) مربوط به آن در جدول منشأ ارزهای غیربانکی قابل مشاهده خواهد بود.

تعیین منشأ ارز ثبت سفارشهای بانکی در ثبت سفارشهای بانکی پس از انجام ثبت سفارش و ارائه اسناد حمل به بانک عامل، باید منشأ ارز ثبت شود. برای این منظور پس از انتخاب گزینه «عملیات ارزی» و «مدیریت عملیات ارزی بانکی» از منوی کنار، گزینه «تعیین منشأ ارز» را مطابق شکل 7 انتخاب کنید.

شکل 7 .ورود به صفحه تعیین منشأ ارز بانکی

سپس با انتخاب شماره ثبت سفارش مورد نظر خود، دکمه «ایجاد منشا ارزی جدید» را بزنید. (شکل 8)

شکل 8 .انتخاب دکمه ایجاد منشأ ارز جدید

در صورتی که ثبت سفارش به صورت حمل یکسره یا حداقل اسناد نباشد و بانک عامل اسناد حمل مربوط به ثبت سفارش انتخاب شده را در پرتال ارزی بارگذاری و تأیید نکرده باشد، پیغام خطای «برای سند گشایش شما سند حمل قابل استفاده وجود ندارد» مطابق شکل 9 به شما نشان داده میشود و سامانه از ادامه فرایند جلوگیری میکند.

شکل 9 .خطای عدم بارگذاری سند حمل توسط بانک عامل

در صورتی که سند حمل ارسال شده باشد یا ثبت سفارش به صورت حمل یکسره یا حداقل اسناد باشد، سیستمی با نمایش پیغام مربوط، اجازه ادامه فرایند ثبت منشأ ارز را میدهد. در این مرحله با انتخاب گزینه «ایجاد منشأ ارز» ، مطابق شکل 10 ،وارد فرم ایجاد منشأ ارز میشوید.

شکل 10 .ورود به صفحه ایجاد منشأ ارز بانکی

سپس مطابق شکل فرم ایجاد منشأ ارز نمایش داده میشود. پس از انتخاب سند حمل، اطلاعات آن نمایش داده میشود. سپس با انتخاب کالای مورد نظر، فیلدهای «وزن خالص»، «وزن ناخالص»، «تعداد/ مقدار» و «تعداد بسته بندی» کاال را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که در این مرحله شما فقط میتوانید کالاهای موجود در ثبت سفارش خود را تا سقف تعداد اعلام شده در مرحله تجاری و برابر با سند حمل انتخاب شده درج کنید. در غیر این صورت سامانه از ادامه انجام فرآیند توسط شما جلوگیری خواهد کرد.

پس از وارد کردن فیلدهای اطلاعاتی مربوط به کالا، سایر فیلدهای اطلاعاتی به صورت خودکار تکمیل میشوند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. (شکل 11)

شکل 11 .تکمیل اطلاعات کالای منشأ ارز بانکی

در خصوص شماره و تاریخ بارنامه ابتدا مقادیر خواسته شده را وارد کرده سپس گزینه «افزودن به لیست» را انتخاب نمایید. (شکل 12)

شکل 12 .افزودن اطالعات بارنامه به منشأ ارز بانکی

همچنین امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات بالا وجود دارد.

پس از تکمیل همه اطلاعات گزینه «تأیید درخواست» را انتخاب کنید. سپس وضعیت منشأ ارز ثبت شده در جدول منشأ ارزهای بانکی، «منتظر نتیجه بانک» خواهد شد. پس از تأیید منشأ ارز از سوی بانک عامل، شماره ساتا مربوط در جدول درج میشود.

اظهار شناسه رهگیری

پس از تعیین منشأ ارز و دریافت شماره ساتا، در صورتی که کالاهای منشأ ارز مشمول شناسه رهگیری باشند، مطابق مورد نشان داده شده در شکل 13 ،وضعیت منشأ ارز به «منتظر اظهار شناسه رهگیری» تغییر میکند. با انتخاب دکمه جزئیات مربوط به این منشأ ارز، میتوانید اطلاعات شناسه کالا و دیگر جزئیات مربوط به منشأ ارز را مشاهده کنید.

شکل 13 .وضعیت منشأ ارز پس از دریافت شماره ساتا از بانک مرکزی

در این مرحله باید با انتخاب دکمه « اظهار شناسه رهگیری »، این فرایند را آغاز کنید. با انتخاب این دکمه صفحهای مشابه شکل 14 نمایش داده میشود. در این صفحه میتوانید فایل نمونه جهت ثبت اطلاعات شناسه رهگیری را دانلود کنید. پس از تکمیل اطلاعات در داخل این فایل و ذخیره آن، با فشردن دکمه «انتخاب فایل»، فایل تکمیل شده را بارگذاری (آپلود) کنید. توجه کنید که در فایل بارگذاری شده باید به تعداد کالاهای اظهار شده در منشأ ارز (مثالً در تصویر زیر 6500) سطر وجود داشته باشد. سپس با انتخاب دکمه «استعالم شناسه های رهگیری»، فرایند استعالم سیستمی شناسه های رهگیری آغاز میشود.

تذکر: توجه داشته باشید که اطلاعات وارد شده در فایل نمونه اعم از شناسه کالا و شناسه های رهگیری نبایستی به شکل نماد علمی (به عنوان نمونه؛ 14+5795E.3 ) و یا اعشاری ذخیره (به عنوان نمونه؛ 00.358000071790735 ) شده باشند. در اینصورت این موارد با خطا مواجه شده و قابل پذیریش نخواهند بود.

برای جلوگیری از این مشکل، پس ورود اطلاعات خود در فایل مورد نظر، تمامی سلولهای فایل اکسل را انتخاب نموده و با کلیک راست، از گزینه ی Cells Format را انتخاب نمایید. سپس از زبانهی Number ،دستهبندی Number را انتخاب نموده و مقدار places Decimal را برابر 0 (صفر) تنظیم نمایید و بر روی OK کلیک کنید.

شکل 14 .اظهار شناسه رهگیری

در صورت تأیید شناسه های رهگیری، وضعیت منشأ ارز مطابق شکل 15 به «آماده اظهار گمرکی» تغییر میکند.

شکل 15 .تغییر وضعیت منشأ ارز پس از تأیید شناسههای رهگیری

در صورتیکه در فایل بارگذاری شده، ردیف کالایی در قالب نامناسب و یا دچار خطا وجود داشته باشد، شناسه های رهگیری به وضعیت عدم تایید شناسه های رهگیری قابل مشاهده خواهد بود. در این وضعیت مطابق تصویر زیر بایستی با دانلود فایل خطا، ردیف های خطادار را اصالح نموده و مجددا بارگذاری نمایید. سپس بر
روی دکمه استعالم شناسههای رهگیری کلیک نمایید.

شکل 16 .وضعیت عدم تأیید شناسه های رهگیری پس از استعالم آن

نکته: در فایل نمونه برای شناسههای رهگیری (IMEI ) تجهیزات دارای سیمکارت بایستی اطلاعات هر قلم کالا را در یک ردیف تکمیل نمایید. مطابق تصویر زیر در این فایل در ستون اول کد شناسه کالای مربوط به آن کالا را وارد نموده و در ردیفهای دوم تا پنجم به ترتیب در صورت یک سیمکارته یا دوسیمکارته و به بالا مقدار شناسه های IMEI آن کاال (دستگاه) را وارد مینماید. همچنین الزم است در ستون ششم (آخر)، عددی 6 رقمی تصادفی بین 111111 الی 999999 به عنوان کد فعالسازی آن دستگاه (مورد استفاده در طرح رجیستری) درج نمایید. توجه داشته باشید که کدهای فعالسازی وارد شده در فایل شما نباید تکراری باشند.

شکل 17 .ساختار فایل نمونه بارگذاری شناسههای رهگیری )IMEI )تجهیزات دارای سیمکارت

بازار ارز آرام می‌شود

سخنگوی بازار متشکل ارزی ایران جزئیات فروش آنلاین ارز را اعلام کرد و گفت: با شروع عرضه ارز در سامانه برخط، از هیجانات بازار ارز کم می شود و بازار به سمت آرامش می‌رود.

بازار ارز آرام می‌شود

به گزارش مردم سالاری آنلاین،مسعود توکلی ، درباره آغاز به کار سامانه برخط بازار متشکل ارزی اظهار کرد: سامانه برخط بازار متشکل ارزی از ماه‌ها پیش راه افتاده بود، اما با توجه به اینکه در روزهای اخیر، صف‌های مقابل صرافی‌ها طولانی‌تر شد و مردم نمی‌دانستند به کدام‌ صرافی‌ مراجعه کنند که خلوت‌تر باشد. بانک مرکزی از امروز صراف‌ها را موظف کرد بخشی از ظرفیت ارزی خود را از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی عرضه کنند.
وی افزود: سامانه برخط بازار متشکل ارزی اینگونه عمل می‌کند که متقاضی وارد سامانه می‌شود و اطلاعات شخصی خود را وارد می‌کند و سامانه، نزدیک‌ترین صرافی به محل سکونت آن فرد را نشان می‌دهد که صراف نیم ساعت فرصت دارد تکلیف درخواست متقاضی را مشخص کند. پس از تعیین تکلیف درخواست، صرافی بازه‌ زمانی را برای مشتری از طریق پیامک برای دریافت ارز اعلام می‌کند.
سخنگوی بازار متشکل ارزی ادامه داد: برخی از صرافی‌ها نزد مردم به نسبت معروف تر هستند که این موضوع باعث می‌شود افراد بیشتری به این صرافی‌ها مراجعه کنند و مقابل آن‌ها صف تشکیل شود. درحالیکه بقیه صرافی‌ها مشتری کم‌تری دارند؛ این موضوع باعث شد سامانه برخط بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود که براساس ظرفیت ارزی هر صرافی، مردم را راهنمایی کند.
وی در پایان، عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی را در کاهش بار روانی بازار ارز تاثیرگذار دانست و گفت: این اقدام مقداری در کاهش رفتارهای هیجانی بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی از امروز (شنبه)موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی شدند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، می‌بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.
همچنین تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف شده اند سایر مراجعین حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند.
گفتنی است؛ سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می‌کند. براین اساس، در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیکترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی متخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود.
در این صورت، متقاضی می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.
براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهاد های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.
منبع:ایسنا

شرایط دریافت ارز مسافرتی

تصور کنید بتوانید خیلی ارزان‌تر از قیمت ارز در بازار برای خود دلار یا یورو تهیه کنید و به سفرهای خارجی بروید. بی‌تردید این موضوع یکی از مهم‌ترین مزایای ارز مسافرتی است که مخارج سفر را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. البته در گذشته روند دریافت این ارز آسان‌تر بود و تمامی مقاصد خارجی را شامل می‌شود. ولی امروزه طبق بخشنامه بانک مرکزی که در دی ماه سال 1400 ارائه شد، تنها به برخی از کشورهای خارجی ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد. اما اینکه ارز مسافرتی چقدر است و از کجا باید آن را تهیه کنیم سوالاتی‌ست که در ادامه با جزئیات کامل آن‌ها آشنا می‌شویم. با قاصدک24 همراه شوید.

ارز مسافرتی چیست

قیمت ارز مسافرتی 1401 چقدر است؟

قیمت ارز مسافرتی 1401 را به همراه جزئیات کامل در جدول زیر مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید هر فرد تنها 1 بار در سال امکان دریافت هرکدام از موارد زیر را دارد.

ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا با نرخ دولتی 500 یورو
ارز مسافرتی برای کشورهای بدون ویزا با نرخ دولتی 300 یورو
ارز مسافرتی برای کشورهای خارجی با نرخ آزاد 2000 دلار

دریافت ارز مسافرتی چه مزایایی دارد؟

مهمترین مزایای دریافت ارز مسافرتی کاهش میزان قابل توجهی از هزینه‌های سفر است؛ چرا که با این کار دلار و یوروی شما با قیمتی ارزان‌تر از نرخ بازار محاسبه می‌شود و تاثیر بسزایی در مخارج سفر دارد. البته در آینده امکان گرفتن ارز دانشجویی نیز وجود خواهد داشت.

شرایط دریافت ارز مسافرتی و بهترین زمان خرید

 • بهترین زمان خرید ارز مسافرتی یک هفته قبل از سفرتان معرفی می‌شود.
 • به افراد زیر 12 سال، مقیم کشور خارج و اشخاص دو تابعیتی ارز مسافرتی تعلق نمی‌گیرد.
 • اگر به صورت خانوادگی یا گروهی سفر می‌کنید، باید برای هر عضو به صورت جداگانه درخواست ارز مسافرتی بدهید.
 • حضور هر شخص متقاضی برای دریافت ارز مسافرتی در صرافی اکیدا الزامی است.
 • حتما باید بلیط هواپیمای خود را خریداری کرده باشید. همچنین توجه کنید قبل از هر اقدامی، مقصدهایی که به آن‌ها ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد را چک کنید. زیرا برخی از کشورهای خارجی مشمول دریافت ارز ثبت اطلاعات خریداران و فروشندگان ارز دولتی نمی‌شوند.
 • برای دریافت ارز مسافرتی کربلا و سایر مقاصد زیارتی باید نام شما در سازمان حج و زیارت به ثبت برسد.

مدارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی با جزئیات

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در دریافت ارز مسافرتی 1401 به همراه داشتن مدارک لازم است که در زیر به تمامی آن‌ها می‌پردازیم.

مدارک لازم برای ارز مسافرتی از صرافی

 • تکمیل فرم درخواست ارز مسافرتی با دقت کامل
 • اصل برگه بلیط هواپیما با مهر آژانس هواپیمایی به همراه کپی (اگر بلیط هواپیما خود را به صورت اینترنتی خریداری کرده‌اید، می‌بایست اطلاعات شرکت صادرکننده بلیط، تاریخ و زمان خرید و همچنین کد رهگیری بر روی آن درج شده باشد.)
 • اصل کارت ملی هوشمند به همراه کپی (اگر کارت ملی هوشمند خود را هنوز دریافت نکرده‌اید می‌توانید یکی از این دو راه را انتخاب کنید: کارت ملی قدیمی با برگه رسید ثبت احوال یا اصل شناسنامه با کپی)
 • اصل پاسپورت به همراه کپی با اعتبار حداقل 6 ماه
 • اصل ویزا به همراه کپی (اگر به کشور بدون ویزا سفر می‌کنید نیازی به این مدرک ندارید.)
 • رسید عوارض خروج از کشور به همراه کپی
 • سیمکارت و حساب بانکی به نام خریدار (سیمکارت و حساب بانکی اعلام شده به صرافی دولتی برای دریافت ارز مسافرتی)
 • به همراه داشتن مقداری ارز ریال به عنوان کارمزد صرافی

ارز مسافرتی از کجا بگیریم؟

برای گرفتن ارز مسافرتی می‌بایست پس تهیه مدارک گفته شده در بخش قبل، به یکی از مراکز زیر مراجعه کنید:

 1. صرافی‌های دولتی
 2. صرافی‌های بانکی (بانک ملت، بانک سامان، 5 بانک ملی ایران. بانک‌های تجارت و پارسیان برای سفرهای زیارتی)
 3. صرافی‌های خصوصی (دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی)
 4. سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران (این سایت تنها سامانه ارز مسافرتی برای درخواست اینترنتی است وفقط روند تقاضا را تسهیل می‌کند. شما باید در زمان اعلام شده توسط سایت به صرافی گفته شده حضورا مراجعه کنید.)

صرافی ارز مسافرتی

چگونه بدون گرفتن ارز مسافرتی سفر کنیم؟

حال قصد داریم به نکاتی اشاره کنیم که بدون تهیه ارز مسافرتی بتوانید به آن‌ها سفر کنید و دیگر دغدغه‌ی دریافت آن را نداشته باشید. البته باید توجه کنید این ارز کمک شایانی به شما در مدیریت و کاهش هزینه‌ها دارد ما اگر برخی موارد را مورد بررسی قرار دهید امکان سفرهای خارجی بدون ارز مسافرتی امکان‌پذیر است.

سفر بدون ارز مسافرتی

مقصد سفر را هوشمندانه انتخاب کنید!

در برخی از کشورها که درصد قابل توجهی از گردشگرانِ آن‌ها توریست‌های ایرانی هستند، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و اماکنی وجود دارد که می‌توانید هزینه‌های خود را با ریال پرداخت کنید. به طور مثال اگر با تورهای ترکیه به این کشور سفر کنید، امکان ندارد ایرانی‌های بیشماری را در نقاط مختلف آن نبینید. این امر در کنار محدودیت‌هایی که برای تهیه ارز وجود دارد سبب شده است تا بسیاری از فروشگاه‌ها برای مشتری مداری هم که شده، محصولات خود را با ریال به مشتریان عرضه کنند. البته این امر تنها به کشور ترکیه خلاصه نمی‌شود و در عربستان سعودی، عراق و برخی دیگر از کشورها نیز مراکزی وجود دارند که از این قانون نانوشته پیروی می‌کنند. بنابراین اگر مقصد سفرتان را با دقت بیشتری انتخاب کنید دیگر لازم به تهیه ارز مسافرتی ندارید.

همیشه تهیه ارزهای دلار و یورو لازم نیست!

هر چند که دلار و یورو ارزهایی هستند که می‌توانید از آن‌ها در تمامی سفرهای خارجی خود استفاده کنید؛ لازم به تهیه آن‌ها برای همه سفرها نیست. در واقع اگر به جای اینکه به دنبال تهیه دلار و یورو باشید؛ می‌توانید بخشی از بودجه خود را به به ارز محلی کشور مقصد تبدیل کنید. مثلاً اگر شما برای سفر به ترکیه لیر تهیه کنید یا برای سفر به دبی کمی درهم به همراه داشته باشید، دیگر نیازی به نگرانی در مورد دریافت ارز مسافرتی ندارید. بنابراین توصیه می‌کنیم مقداری از بودجه سفر خود را به خرید پول محلی کشور مقصدتان اختصاص داده و با آرامش خاطر بیشتری سفر کنید .

برنامه ریزی برای سفر را به دقیقه 90 موکول نکنید!

بهتر است همه چیز را به دقیقه نود موکول نکنید و اگر قرار است یک سفر خارجی پر خرج را برنامه ریزی نمایید از قبل همه چیز را برای آن مهیا کنید. مثلاً اگر قرار است در نوروز به سفر بروید می‌توانید دو یا سه ماه قبل برنامه خود را فیکس کرده و هر ماه مبلغی را به عنوان پول سفر کنار بگذارید. شما می‌توانید این پول را به خرید ارز اختصاص دهید تا در روزهای پایانی مانده به سفر دیگه دغدغه خرید ارز مسافرتی نداشته باشید و بتوانید با ارزی که برای این منظور پس انداز کرده‌اید هزینه‌های سفر خود را پوشش دهید. همچنین برای مدیریت بهتر بودجه سفر خود می‌توانید یک حساب ارزی را در بانک خود فعال نمایید و از آن برای مخارج سفر خود کنید نمایید.

با قاصدک24 سفری بدون دغدغه را تجربه کنید!

اگر برای یک سفر خارجی آماده می‌شوید و تجربه‌ای در خصوص تهیه ارز مسافرتی و پوشش هزینه‌های آن ندارید، می‌توانید از قاصدک24 برای دریافت خدمات در کلیه سفرهای داخلی و خارجی استفاده کنید. ما تمامی امکانات موردنظر را برای داشتن سفری آرام و لذت‌بخش ارائه می‌دهیم که شامل خرید بلیط‌های سفر، تور، رزرو هتل، بیمه مسافرتی و دریافت ویزا می‌شوند. پشتیبانی قاصدک24 (75269-021) نیز در تمامی مراحل همراه شما خواهد بود.

سوالات متداول برای ثبت ارز مسافرتی

 • آیا ارز مسافرتی حذف شد؟ در سال 1396 حذف و مجدد از سال 1396 به جریان افتاد.
 • آیا ارز مسافرتی مالیات دارد؟ برای مبادلات قانونی خیر.
 • برای دریافت ارز مسافرتی به کجا مراجعه کنیم؟ صرافی‌های دولتی، بانکی و خصوصی. توجه کنید صرافی‌های خصوصی باید مجوز رسمی بانک مرکزی داشته باشند.
 • تفاوت قیمت ارز مسافرتی و آزاد چقدر است؟ قیمت ارز مسافرتی 1401 با بازار آزاد از 2 تا 4 هزارتومان متغیر است.
 • چه بانکهایی ارز مسافرتی میدهند؟ بانک ملت، بانک سامان، 5 بانک ملی ایران. البته مسافران عتبات عالیات برای دریافت ارز مانند ارز مسافرتی کربلا باید به بانک‌های تجارت و پارسیان مراجعه کنند.
 • چقدر ارز مسافرتی می دهند؟ کشورهای بدون ویزا 300 یورو یا دلار و کشورهای با ویزا 500 یورو یا دلار
 • ارز مسافرتی به چه سنی تعلق میگیرد؟ افراد بالای 12 سال
 • سامانه ارز مسافرتی 1401 کدام است؟ برای درخواست ارز مسافرتی اینترنتی به سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران مراجعه کنید. پس از ثبت تقاضا، زمان مراجعه به صرافی مربوطه از طریق سایت به شما اعلام خواهد شد.

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است و بلیط ها توسط آژانس کارمانیا صادر می گردد.

برای علاقمندان به مسافرت و دوست داران سفر و گردش، دستیابی به بلیط هواپیما، بلیط چارتر، بلیط قطار و بلیط اتوبوس، یکی از گزینه‌های اقتصادی و راحت برای سفر به حساب می‌آید که با کاهش هزینه‌ها در سال‌های اخیر رواج بیشتری نیز یافته است و بدون شک در یک سفر خارجی، بیمه مسافرتی نیز به این مجموعه افزوده می شود.
سایت خرید بلیط هواپیما، خرید بلیط قطار ، خرید بلیط اتوبوس ، رزرو اینترنتی هتل و تور گردشگری قاصدک 24 در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری الکترونیک، اقدام به ارائه انواع پروازهای چارتری و سیستمی و ارائه بیمه مسافرتی نموده است و این تضمین را به مشتریان خود می‌دهد که به سرعت و سهولت انواع بلیط هواپیما مورد نظر خود را در کلیه خطوط هواپیمایی کشور نظیر ماهان ، کیش ایر ، معراج ، کاسپین ، آسمان ، ایران ایر و زاگرس و بلیط قطار خود را در کارگزاران ریلی کشور نظیر رجا و فدک جستجو و اقدام به خرید بلیط هواپیما یا بلیط قطار نمایند.
نکته قابل توجه در سایت قاصدک 24، الکترونیکی بودن تمام مراحل فروش بلیط هواپیما داخلی، بلیط هواپیما خارجی ، بلیط قطار، بلیط اتوبوس، رزرو هتل و تور مسافرتی است چراکه در هیچ یک از مراحل نیاز به مراجعه حضوری به جایی نیست و تنها با در اختیار داشتن یک خط اینترنت و از طریق انواع مختلف کامپیوتر و رایانه، تبلت، تلفن همراه(موبایل) و … با مراجعه به سایت قاصدک ۲۴ اقدام به تهیه بلیط هواپیما، بلیط قطار، بلیط اتوبوس یا رزرو هتل مورد نیاز خود نمایید.
با آنکه امکان استرداد سریع و آسان بلیط هواپیما معمولا یکی از دغدغه های همیشگی مسافران است اما در قاصدک 24 روال انجام آن به راحتی پیش بینی شده است. پس از خرید بلیط هواپیما اگر دچار مشکلی شدید یا برنامه سفرتان تغییر کرد، می توانید خرید بلیط هواپیما خود را کنسل نموده و در اینصورت بسته به نوع بلیط چارتر و سیستمی و شرایطی که بر هریک حاکم است تلاش میشود در صورت امکان قیمت بلیط هواپیما با کمترین جریمه به حساب شما برگشت داده شود.
آرمان بی پایان سایت قاصدک ۲۴ برپایه ارائه خدمات سریع، آسان، مطمئن و همچنین پشتیبانی مطلوب از مشتریان و مخاطبان خود است و در این راستا تلاش می‌نماید تا همواره بهترین خدمات در زمینه خرید بلیط ارزان هواپیما، خرید بلیط قطار، خرید بلیط اتوبوس، رزور هتل، تورهای مسافرتی و خرید بیمه مسافرتی را با شرایط مطلوب در اختیار کاربران خود قرار دهد. مجموعه عوامل سایت قاصدک 24 آماده دریافت نظرات شما برای ارتقاء کیفیت خدمات فروش بلیط هواپیما است و امیدوار است با جلب رضایت شما در نخستین گام یک سفر، لحظات بیادماندنی یک مسافرت خاطره انگیز را برای شما رقم بزند.

ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي در خصوص رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور ودستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات

شرکت بازرگانی نوین تجارت پیشرو آرین مسئول انجام کلیه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بازرگانان و واردکنندگان است و در صورت تمایلِ صاحبان کالا، این شرکت مشاوره و خدمات مناسبی را در زمینه خرید کالا از مبدا تولید، تعیین تعرفه کالا، اخذ مجوزهای ورودی، ثبت سفارش، حمل کالا و مسیریابی مطمئن، اخذ مجوزهای ترخیص از جمله استاندارد، بهداشت، بیمه کالا از مبدا تا مقصد، حمل داخلی و… ارائه میدهد. شما عزیزان میتوانید برای دریافت مشاوره با شماره ۰۲۱-۸۸۸۵۴۰۷۳ تماس بگیرید.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي در خصوص رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور ودستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات

🔹 ضوابط و تشریح فرآیند واردات در مقابل از صادرت خود و صادرات غیر (واگذاری پروانه صادراتی)*

◀️ به اطلاع می‌رساند، در فایل زیر، بخشنامه ضوابط ارز واردات در مقابل صادرات خود و صادرات غیر آورده شده است.

◀️ در این فایل ضمن تشریح گام به گام فرآیند، برای مواردی که قبلا صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات کالا استفاده کرده بودند ولی اطلاعات پروانه های صادراتی مربوط به آن در سامانه تامین ارز توسط بانک عامل به ثبت نرسیده بود، راهنمایی لازم ارائه شده است.

 1. بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد :

تا یک میلیون یورو

 • از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است .
 • در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود) .
 • به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) .
 • به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه نماید .

بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

 • مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به “سامانه نیما” واگذار نماید .
  تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است .
 • مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند :
 • در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود) .
 • به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) .
 • به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه نماید .

بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

 • مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید .
  تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است .
 • مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند :
 • در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود) .

بیش از ده میلیون یورو

 • مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید .
  تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است .
 • مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند :
 • در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید .
  تبصره: فروش در “سامانه نیما” بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است .

۴٫ کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۲۲‏/۰۱‏/۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود .

سامانه نیما www.ntsw.ir

تماس

در ادامه راهنمای تصویری استفاده از سامانه سینا به نشانی www.ntsw.ir ارائه شده است .

سامانه نیما، سامانه ای است که از سوی سامانه تجارت ایران راه اندازی شده است. این سامانه، یکی از زیر سامانه های موجود در سایت تجارت ایران می باشد که خدمات مختلفی را در زمینه خرید و فروش ارز برای واردکنندگان کالا و صادرکنندگان کالا ارائه می کند.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد سامانه ارزی نیما، برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا در کشور ایران برای خرید و فروش ارز در ادامه این مقاله قصد داریم شما را با این سامانه www.ntsw.ir و جزئیات مربوط به این سامانه آشنا کنیم.

معرفی سامانه نیما www.ntsw.ir

سامانه نیما، سامانه ای است که جزء زیرمجموعه های سامانه تجارت ایران قرار می گیرد. این سامانه اقدام به ارائه خدمات ارزی به صورت غیر حضوری می کند و باعث کاهش کلاهبرداری های مربوط به بازار ارز شده است. در حال حاضر، تمامی صرافی های معتبر در کشور ایران می توانند به سامانه ارزی نیما وارد شوند و خدمات مربوط به ارائه ارز را در این سامانه ارائه کنند.

همچنین، تمامی واردکنندگان کالا می توانند به عنوان خریداران ارز و صادر کنندگان کالا می توانند برای ارائه دهندگان ارز حاصل از فروش به دولت در سامانه ارزی نیما به نشانی www.ntsw.ir فعالیت کنند. بنابراین، سامانه ارزی نیما سامانه ای است که امکان خرید و فروش ارز را به صورت غیر حضوری فراهم می کند.

راهنمای ورود به سامانه نیما www.ntsw.ir

سامانه ارزی نیما، سامانه ای است که از سوی سامانه تجارت ایران راه اندازی شده است. در واقع، این سامانه یکی از زیر سامانه های موجودی است که در سایت تجارت ایران عرضه می شود. تمامی افرادی که قصد دارند به سامانه نیما وارد شوند، ابتدا می بایست که مراحل ثبت نام ثبت اطلاعات خریداران و فروشندگان ارز خود را در این سامانه انجام دهند و سپس با کلیک کردن بر روی گزینه «ورود» ورود به سامانه تجارت ایران را انجام دهند.

پس از ورود به سامانه، امکان استفاده از سامانه نیما مهیا می شود. برای ورود به سایت ntsw.ir، می توانید بر روی لینک هایی که در بالا قرار داده شده است کلیک کنید.

ابتدا وارد سایت www.ntsw.ir شوید و بر روی گزینه " ورود " کلیک ند.

سامانه-نیما

در ادامه اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و بر روی گزینه ورود کلیک کنید.

سامانه نیما

نحوه فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما

یکی از مهم ترین امکاناتی که در سامانه ارزی نیما ارائه می شود، فروش ارز حاصل از صادرات می باشد. در واقع، تمامی صادرکنندگان کالا می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به صورت غیر حضوری ارائه کنند و تمامی صرافان نیز می توانند ارزهای حاصل از صادرات را خریداری نمایند.

تمامی فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات به صورت غیر حضوری از طریق سایت نیما انجام می شود. بنابراین، لازم است که صادرکنندگان کالا ارز حاصل از صادرات خود را به صورت غیر حضوری در سامانه ارزی نیما ثبت کنند تا مراحل مربوط به فروش ارز حاصل از صادرات با یک روند دقیق و منسجم تری انجام شود.

برای فروش ارز حاصل از صادرات، کافیست که افراد ابتدا به سامانه www.ntsw.ir وارد شوند و پس از ورود با نام کاربری و رمز عبور خود به قسمت «عملیات ارزی» وارد شوند و در این قسمت گزینه مربوط به فروش ارز حاصل از صادرات کلیک نمایند. پس از وارد شدن به این قسمت، کاربران می بایست درخواست عرضه خود را به صورت غیر حضوری در سامانه ثبت نمایند.

نحوه خرید ارز واردات کالا در www.ntsw.ir

از جمله امکاناتی که در سامانه نیما ارائه می شود، خرید ارز می باشد. در واقع، تمامی افرادی که به عنوان واردکننده کالا در حال فعالیت در بازار می باشند، می توانند با ورود به سامانه ارزی نیما به نشانی ntsw.ir مراحل مربوط به خرید ارز واردات کالا را انجام دهند.

در حال حاضر، صرافی های ارائه دهنده ارز به عنوان یکی از گروه هایی هستند که در سامانه ارزی نیما فعالیت می کنند. بنابراین، تمامی افرادی که قصد خرید ارز واردات کالا را دارند، می توانند با ورود به سامانه ارزی نیما در سامانه تجارت ایران، مراحل مربوط به خرید ارز واردات را انجام دهند.

لازم به ذکر است که دسترسی به سامانه نیما از طریق سامانه تجارت ایران می باشد. بنابراین، لازم است که اشخاص ابتدا در سامانه تجارت ایران ثبت نام کنند و سپس با نام کاربری و رمز عبور خود به سایت تجارت ایران وارد شوند. در نهایت پس از ورود به سامانه، افراد می توانند با ورود به بخش «عملیات ارزی» اقدام به خرید ارز واردات کالا کنند. در نظر داشته باشید که تمامی مراحل مربوط به خرید ارز واردات کالا به صورت غیر حضوری و آنلاین و از طریق سامانه ارزی نیما انجام خواهد شد.

اگر بعد از خواندن این مقاله ، سوال یا ابهامی در خصوص ورود به سامانه نیما به نشانی www.ntsw.ir داشتید هم می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره سامانه ها تماس بگیرید. کارشناسان سامانه ها تمام سوالات شما را به کامل ترین شکل ممکن پاسخگو هستند.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که عرضه ارز از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد و مشکلی در زمینه ورود ارز به کشور نداریم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.