توابع میانگین نمایی سه گانه


آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

توابع میانگین نمایی سه گانه

علم تحلیل و بررسی و تفکر در رابطه بین احجام ، سطوح ، خطوط در فضا که بیشتر جنبه شهودی دارند و پایه ای برای کلیه رشته های مهندسی و رشته های علوم پایه و . است .

هدف درس :

كسب توانايي درك و تجسم احجام و دخل و تصرف در آنها - آشنايي با علائم و قراردادهاي ترسيم نقشه - ابزار شناسي در كاربرد ترسيم و ثبت و انتقال اطلاعات مربوط به بنا .

رئوس و ریز محتوا :

1. یادگیری مختصات دکارتی ، قطبی و توابع میانگین نمایی سه گانه مجموعه ها .

2. یادگیری اعداد مختلط ، جمع ، ضرب ، ریشه و نمایش هندسی اعداد مختلط .

3. یادگیری حد و قضایای مربوط به حد در بی نهایت و حد چپ و راست .

4. یادگیری مشتق ، پیوستگی مشتق ، دستور های مشتق گیری ، تابع معکوس و مشتق آن ، مشتق معکوس و مشتق آن ، مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس انها ، توابع نمایی و لگاریتمی و مشتق انها ، توابع هذلولی و معکوس انها و مشتق انها .

5. یادگیری دیفرانسیل ، قضیه رول و قضیه میانگین ، جبر دیفرانسیلها ، کاربرد مشتق ( ماکزیمم و توابع میانگین نمایی سه گانه مینیمم توابع ، محاسبه ریشه های تقریبی معادلات جبری به کمک مشتق )

6. یادگیری سری ها ، قضایای مربوط به سری ها ، سری توالی فاصله و شعاع همگرایی .

7. یادگیری بسط تبلور و بسط مک لورن .

8. یادگیری فضا ، فرمولهای اولر ، مختصات فضایی ، بردار در فضا .

9. یادگیریی ماتریس ، ضرب عددی ، جبر ماتریس ها .

10. یادگیری توابع ، معادلات خط و صفحه و رویه درجه 2 ، تابع بردارهای قائم بر منحنی ، توابع چند متغیره ، مشتق جزیی صفحه مماس و خط قائم زنجیری مشتق دیفرانسیل کامل .

11. کاربرد انتگرالهای دو گانه ، سه گانه و چند گانه .

12. معادلات دیفرانسیل خانواده معنی ها و مسیرهای قائم و معادله های جدا شدنی .

13. یادگیری معادلات ؛ کامل ، معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول ، معادله دیفرانسیل همگن با ضرایب ثابت .

14. آشنایی با آمار ؛

تعریف آمار ، آشنايي با بعضي از مفاهيم آماري (تنظيم جامعه محدود و غير محدود نمونه) .

توابع میانگین نمایی سه گانه

نتایج جستجو برای: مقدار ویژه تعمیم یافته

تعداد نتایج: 249850 فیلتر نتایج به سال:

تحدب تعمیم یافته ونتایج مرتبط

ابتداتابع میانگین را تعریف می کنیم. سپس تابع پیوسته f رادر نظر می گیریم وفرض می کنیم m و n هر دوتابع میانگین باشند، تحت شرایطی تابع f را m n -محدب می گوییم. در حالت خاص، وقتی که هردو میانگین، میانگین حسابی باشند تحدب معمولی خواهیم داشت. دراین پایان نامه شرایط لازم وکافی برای m n -محدب بودن یک تابع را ارائه می دهیم و رابطه توابع میانگین نمایی سه گانه توابع میانگین نمایی سه گانه بینm n -?محدب ها را بر حسب اینکه m وn میانگین های حسابی، هندسی و یا ه.

مقایسه مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته و مدل های خطی تعمیم یافته در تعیین عوامل مرتبط با بیماری دیابت نوع۲ در استان یزد

حسین فلاح زاده, h fallahzadeh shahid sadoughi univers. f asadi shahid sadoughi university of. m rahmanian diabetes research center. m emadi ferdowsi university of mashha.

مقدمه: بیماری دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که شیوع آن بسیار زیاد و روز به روز درحال افزایش است. در این مطالعه ضمن تعیین عوامل موثر بر بیماری دیابت توابع میانگین نمایی سه گانه به مقایسه دو مدل خطی تعمیم یافته وخطی آمیخته تعمیم یافته می پردازیم. روش بررسی: داده های این مطالعه مربوط به طرح تحقیقاتی بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری دیابت بزرگسالان در گروه سنی 30سال وبالاتر شهری استان یزد می باشد. در این مطالعه جمعا 27.

مسئله مقدار ویژه معکوس نامنفی متقارن

در این پایان نامه مسئله مقدار ویژه معکوس برای ماتریس های نامنفی متقارن مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، ابتدا شرط حل پذیری برای مسئله مقدار ویژه معکوس نامنفی حقیقی ارائه شده، سپس ثابت می شود که این شرط برای ساخت ماتریس نامنفی متقارن با طیف داده شده سازگار است. در ادامه روشی برای ساخت ماتریس ژاکوبی نامنفی با استفاده از مقادیر ویژه داده شده ارائه می گردد و در نهایت مثال های عددی ضمیمه می شود.

مشتقات توابع فاصله تعمیم یافته و وجود نزدیکترین نقاط تعمیم یافته

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1386

در این پایان نامه ارتباط بین مشتقات سویی یک طرفه توابع نزدیکترین و دورترین فاصله تعمیم یافته و وجید نزدیکترین و دورترین نقاط نقاط تعمیم یافته مورد بررسی واقع شده است. نشان داده شده است که اگر این توابع، مشتقات سویی یک طرفه مساوی با1 یا 1- داشته یاشند، وجود نزدیکترین و دورترین نقاط تعمیم یافته نتیجه می شود و یک جواب جزیی به مسیله بازی که توسط فیتزپاتریک مطرح شده، داده شده است. همچنین ما مفهوم به.

نتایج نقطه انطباق سه گانه برای انقباض های تعمیم یافته در فضاهای متریک تعمیم یافته مرتب

در این پایانامه ابتدا به یادآوری چند مفهوم و قضایای مقدماتی در نظریه ی نقطه ثابت پرداخته سپس قضایای نقطه انطباق سه تایی را برای نگاشت های g : x ? x و f:x*x*x ? x که در شرط ?-انقباضی ضعیف در فضاهای متریک مرتب صدق می کند ارائه می دهیم فضاهای متریک تعمیم یافته یا به طور ساده تر فضاهای g-متریک را به عنوان تعمیمی از فضاهای متریک معرفی می کنیم و برخی از نتایج نقطه انطباق سه تایی را برای نگاشت های g-ی.

توابع پیوسته ی تعمیم یافته تعریف شده با مجموعه های باز تعمیم یافته

در این پایان نامه فضای توپولوژی تعمیم یافته را تعریف کرده و نشان می دهیم که چگونه می توان این فضا را بر اساس نگاشتی یکنوا تعریف کرد. مفهوم همگرایی را با استفاده از مفهوم توده تعریف کرده و قضایای همگرایی را با استفاده از مفاهیم اولیه ی توپولوژی تعمیم یافته بیان کرده و با مفهوم همگرایی در توپولوژی معمولی مقایسه می کنیم. همچنین خواص توپولوژیکی را در این فضا مورد مطالعی قرار داده و با توپولوژی معمو.

اصول جداسازی تعمیم یافته برای فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته و فضاهای بستار

یک تعمیم از فضاهای توپولوژیک، فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته است. گردایه ی ‎$mu$‎ از زیر مجموعه های یک مجموعه ی ‎$x$‎، که شامل مجموعه ی تهی است و نسبت به اجتماع دلخواه بسته است، یک توپولوژی تعمیم یافته روی مجموعه ی ‎$x$‎ می نامند. در دهه های اخیربسیاری از نتایج و قضایای فضاهای توپولوژیک و بسیاری از تعمیم های آنها روی فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته کار شده است. در ‎cite‎ اصول جداساز.

مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس های نامنفی

دراین پایان نامه، ابتدا درفصل اول به معرفی مفاهیم اولیه وبرخی قضایای جبرخطی مورد نیازدر بحث مسئله مقداروی‍ژه و مقدار ویژه معکوس توابع میانگین نمایی سه گانه می پردازیم. درفصل دوم خواص و ویژگی های ماتریس های نامنفی بیان شده وحل مسئله مقدار ویژه معکوس آن ها در حالات خاص وهمچنین حل این مسئله بااستفاده ازضرایب معادله مشخصه بیان می شوند. درفصل سوم مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس های نامنفی را برای ماتریس های مرتبه 2 تا مرتبه .

توزیع نمایی تعمیم یافته و تعمیم های آن

توزیع های متنوعی برای تجزیه وتحلیل داده های طول عمر و مدل های شکست مورد استفاده قرار می گیرد. از میان آن ها می توان به توزیع های گاما، وایبل، لگ نرمال و نرمال بریده شده اشاره کرد. این توزیع ها به دلیل داشتن پارامترهای شکل ومقیاس ازانعطاف پذیری بالایی در تحلیل انواع مختلف داده های طول عمر، به خصوص داده های چوله مثبت برخوردار می باشند. هرکدام از توزیع های نام برده دارای مزایا و معایبی هستند و افر.

تعیین نقاط برش زوجی با دو روش شاخص یودن تعمیم یافته و حجم زیر رویه‎ی راک برای پیش‎گویی پره‎اکلامپسی با استفاده از مقدار هموگلوبین سه ماهه‎ی اول بارداری

حمید علوی مجد, hamid alavimajd dept. of biostatistic. nasrin borumandnia dept. of biostatis. ali akbar khadem mabudi dept. of bios. noorosadat kariman dept. of nursing a. nastaran safavi ardebili dept. of int. abbas hajifathali dept. of internal m.

سابقه و هدف: محققین بیومارکرها را به‎طور گسترده برای تشخیص بیماری استفاده می کنند. اغلب یک نقطه برش برای تفکیک افراد بیمار و سالم تعیین می شود. گاهی لازم است برای طبقه بندی افراد به بیش از دو گروه، بیش تر از یک نقطه برش تعیین گردد. لذا در مقاله حاضر شاخص یودن تعمیم‎یافته برای طبقه‎بندی افراد به سه گروه استفاده شده است. توجه اصلی این مطالعه تعیین نقاط برش مطلوب برای مقدار هموگلوبین سه ماهه اول ب.

شما پرسیدین! (شیمی: دهم) ، مهدیه امین 6 خرداد

در این مطلب بهترین پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوازدهم مباحث نیمسال دوم منطبق با آزمون 9 خرداد، از قسمت کامنت‌های سایت کانون، گردآوری شده است

شما پرسیدین! (شیمی: دهم) ، مهدیه امین 6 خرداد

سلام

در این مطلب بهترین پرسش و پاسخ های درس شیمی دهم منطبق با آزمون 9 خرداد ، از قسمت کامنت های سایت کانون، گردآوری توابع میانگین نمایی سه گانه شده است، و همچنین پاسخ های تکمیلی به سوالات داده شده است.

اگر سوال دیگری درباره این مبحث دارین میتونین در قسمت کامنت های این مطلب عنوان کنید.

کامنت کاربر : چرا استون با آب پیوند هیدروژنی میده در صورتی که خودش هیدروژن متصل به او اف یا ان نداره؟_تاریخ ثبت: 13990228

پاسخ کامنت مائده امینی نیا، تجربى نظام جدید - تنکابن - میانگین تراز 7526 : استون خودش پیوند هیدروژنی نداره به اون دلیلی که گفتین(اچ متصل به اف او ان نداره )ولی وقتی کنار آب باشه اکسیژنش با هیدروژنِ آب پیوند هیدروژنی میده._تاریخ ثبت: 13990228

کامنت کاربر : از کجا تشخیص بدم یه مولکولی ساختار خطی داره یا نه؟ به قطبی بودن یا ناقطبی بودنش که ربط نداره، درسته؟_تاریخ ثبت: 13990228

پاسخ کامنت کاربر : از روی وجود جفت الکترون پیوندی یا ناپیوندی_تاریخ ثبت: 13990228

پاسخ کامنت امیرحسین زرگری، تجربى نظام جدید - اهر - میانگین تراز 6786 : تو مولکول‌های سه اتمی اگه اتم مرکزی الکترون(های) ناپیوندی داشته باشه غیر خطی و اگه نداشته باشه خطی میشه_تاریخ ثبت: 13990228

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891: بین این موادی که میگم چند اکسید بازی و اسیدی نیز وجود داره؟ گوگرد‌تری اکسید، لیتیم اکسید، منیزیم اکسید، کربن مونواکسید و نیتروژن دی اکسید_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت غفار پران دوجی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 6667 : گوگرد‌تری اکسید نیتروژن دی اکسید اسیدی اند لیتیم اکسید منیزیم اکسید بازی اند کربن مونوکسید چون به صورت مولکولی حل میشه تغییری تو پی اچ آب ایجاد نمیکنه_تاریخ ثبت: 13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : پتاسیم نیترات طی واکنش که:پتاسیم نیترات میدهد پتاسیم اکسید و اکسیژن و نیتروژن. اگر بدانیم که حجم گاز‌های حاصل بعد از تبدیل به شرایط اس تی پی برابر 7.84 لیتر است، طی این واکنش چند گرم نیتروژن تولید می‌شود؟1)5.6 2)1.12 3)2.8 4)1.4_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت غفار پران دوجی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 6667 : گزینه 3 درسته ابتدا لیتری که داده به مول تبدیل کردم بعد مولی که به دست آمد طبق ضرایب فراورده‌های گازی مول نیتروژن به دست میاد بعد به گرمش تبدیل کردم_تاریخ ثبت:13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : اگه توی ساختار باز شده یونی همه اتم‌ها به آرایش هشت تایی رسیده باشن، در اون صورت بار اون یون رو چطوری معلوم کنم؟(فرمولش چی بود؟)_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت فاتمه - کاربر : مجموع الکترون‌های لایه ظرفیت همه اتم‌های ترکیب منهای مجموع الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی_تاریخ ثبت: 13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : در کدام گزینه شمار الکترون‌های پیوندی و شمار الکترون‌های ناپیوندی بین دو گونه مطرح شده در واکنش‌ها یکسان هست ؟1)قلع 2 کلرید و گوگرد دی اکسید 2)کربن تترا کلرید و گوگرد تترا فلوئورید 3)گوگورد‌تری اکسید و زنون‌تری اکسید 4)کربن دی سولفید و دی نیتروژن مونو اکسید_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت مائده امینی نیا، تجربى نظام جدید - تنکابن - میانگین تراز 7526 : جواب گزینه 4؛ ساختار ان 2 او ؛ پیوند سه گانه بین دوتا ان و بعد یه پیوند یگانه با او . که تعداد الکترون های پیوندی و ناپیوندیش با سی اس 2 که دوتا پیوند دوگانه داره، برابره .درمورد گزینه 2دقت کنین که اس اف 4، یک جفت الکترون ناپیوندی داره._تاریخ ثبت: 13990229

کامنت کاربر : در انحلال مولکولی کدوم مورد نادرسته؟ الف ـ ماده‌ی حل شونده به یون هایی با بار ناهم نام تفکیک می‌شود ب ـ میانگین جاذبه‌ی میان ذرات حلال و حل شونده از حلال و حل شونده بیشتر است._تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت کاربر : الف غلطه ب درسته چون ممکنه میانگین بیشتر از اون یکی باشه ولی محلول تشکیل نشه_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت محمدامین قاسمی، دهم تجربی - مراغه - میانگین تراز 6644 : الف غلطه_تاریخ ثبت: 13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : مقدار 30 گرم کلسیم کربنات خالص رو گرما می‌دهیم که قسمتی از آن نیز تجزیه بشود.اگر حجم گاز حاصل در شرایط اِس تی پی 5.6 لیتر باشد، به تقریب چند درصد جرم مخلوط جامد باقی مانده را فرآورده تشکیل میدهد؟واکنش تجزیه کلسیم کربنات میدهد کلسیم اکسید و کربن دی اکسید_تاریخ ثبت: 13990230

پاسخ کامنت کاربر : من با روش تستی حل کردم.دوتا کسر مینویسید.کسر اول مخرج رو 100میذارید(جرم مولی کلسیم کربنات)وصورتش مجهول هست که باید پیدا کنیم چند گرم ازاون تجزیه شده و در کسر دوم مخرج رو 22/4 و صورت رو5/6 میذارید.ضرایب مولی شون هم که برای هردو یکه. از اینجا جرم تجزیه شده میاد 25گرم.یه کسردیگه این شکلی تشکیل میدید و به جای جرم مولی و جرم مجهول کلسیم کربنات، کلسیم اکسید رو میذارید و جرم کلسیم اکسید تولید شده میاد14گرم.حالا جمع جامدی که تولید شده وجامدی که مونده میشه 14+5 گرم(30-25=‌5گرم کلسیم کربنات مونده) حالا باید درصد جرم کلسیم اکسید تولید شده(14) رو به جرم کل جامدها(19)پیدا کنید که میشه 73‌/6_تاریخ ثبت: 13990230

پاسخ کامنت سیماسادات زمانی ثانی، تجربى نظام جدید - مرند - میانگین تراز 7598 : در این واکنش یک چهارم مول گاز تولید شده پس همین مقدار کلسیم اکسید تولید شده که میشه14گرم و همین مقدار کلسیم کربنات تجزیه شده(25گرم تجزیه شده و 5 گرم مونده) جرم کل مواد جامد میشه14+ و چون درصد جرمی فراورده جامد رو در جرم مواد جامد(نه همه مواد) خواسته میشه 14تقسیم بر19 ضربدر٪‏ شما فکر کنم درصد جرمى رو تو کل مواد حساب کردید(گاز رو هم در نظر گرفتید)_تاریخ ثبت:13990230

کامنت کمیل اوصالی، تجربى نظام جدید - زنجان - میانگین تراز 7067 : اگر 100 گرم آب را با مقداری بیشتر از انحلال پذیری یک نمک در همان دما مخلوط کنیم یک محلول فراسیر شده به دست می‌آید. چرا غلطه؟_تاریخ ثبت: 13990230

پاسخ کامنت کاربر : چون محلول فرا سیرشده از کاهش تدریجی دما به دست میاد، مثلا انحلال پذیری ماده «» در 100گرم آب 50درجه 20 گرم هست و انحلالش هم گرماگیر هست، در دمای 70 درجه این 20 گرم رو تو 100 گرم آب داشته باشیم محلول سیر نشده است بعد کم کم دما رو کم می کنیم که مثلا دما بیاد رو 30 درجه، الان تو آب 30 درجه، 20 گرم ماده حل شونده داریم یعنی یه محلول فراسیر شده داریم که با ضربه یا شوک به ظرف، سریعا مقدار اضافی ته نشین میشه، نکته ای که شما پرسیدین به همون دما مربوطه، باید در همون دما نباشه، باید در دمای بالاتر باشه(اگه گرماگیره, مثل بیشتر نمک ها)_تاریخ ثبت: 13990230

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : آب باران در هوای پاک کاملا خنثی بوده و دارای پی اچ برابر 7 است ص/ غ؟_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت غفار پران دوجی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 6667 : غلط چون یکم کربن دی اکسید داره و پی اچش کمتر از هفته_تاریخ ثبت: 13990229

توضیح تکمیلی: آب باران در هوای پاک تقریبا خنثی است زیرا هنگام تشکیل برف و باران، تقریبا همه ی مواد حل شده در آب از آن جدا میشود. پس این جمله غلط است. نکته: به قید ها ی مکتوب در کتاب بسیار توجه کنید.

1- اتم Fe59 یک رادیو ایزوتوپ است که برای تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می شود؛ زیرا یون های آن در ساختار هموگلوبین خون وجود دارند.

2- جدول تناوبی دارای 18 گروه یا ستون عمودی و 7 ردیف افقی یا دوره می باشد. گروه های جدول به دو دسته ی "گروه های اصلی" و "گروه های فرعی یا واسطه" تقسیم می شوند. به گروه 1 فلزهای قلیایی، گروه 2 فلزهای قلیایی خاکی، گروه 17 هالوژن ها و گروه 18 گاز های نجیب یا بی اثر می گویند.

3- اگر تعداد الکترون های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر با 3 باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد همه الکترون های ظرفیت خود را از دست بدهد و به کاتیون تبدیل شود.

4- با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار کاهش می یابد، به عبارت دیگر به علت رقیق شدن هوا و کاهش تعداد مولکول های گازی در واحد حجم فشار کاهش می یابد.

5- ویژگی های گازCO : گازی بی رنگ، بی بو، بسیار سمی، چگالی آن کمتر از هوا و قابلیت انتشار آن در هوا بسیار زیاد است. میل ترکیبی هموگلوبین خون با این گاز بیش از 200 برابر اکسیژن است و می تواند باعث نرسیدن اکسیژن به بافت های بدن و مسمومیت، فلج کردن سامانه عصبی و همچنین مرگ شود.

6- گیاهان برای رشد مناسب، افزون بر CO2 و H2O به عنصر هایی مانند S,P,N و . نیاز دارند. آمونیوم سولفات یکی از کود های شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می دهد.

7- بنزین مخلوطی همگن از چند هیدروکربن متفاوت با 5 تا 12 اتم کربن است. به طور میانگین بنزین مورد استفاده در خودروها را با 8 اتم کربن و با فرمول مولکولی C8H18 در نظر می گیرند.

1- در ساختار . مولکول . یک پیوند . وجود دارد.

1) اتین - نیتروژن - سه گانه 2) اتن -کربن مونوکسید – دو گانه

3) اتن – هیدروژن سیانید – سه گانه 4) اتین – کربن دی اکسید – سه گانه

پاسخ: گزینه 4 را ابتدا کنار بگذارید زیرا مولکول CO2 فاقد پیوند سه گانه است. با توجه به رسم ساختار لوویس مولکول های اتین، اتن و نیتروژن گزینه 1 درست است.

2- در شرایط استاندارد، 10 گرم هیدروژن حجمی برابر 10 گرم اکسیژن دارد.

پاسخ: نادرست. در شرایط STP، یک مول از گازهای مختلف حجم های برابری را اشغال می کنند. در این تست به جای یک مول از جرم استفاده شده است.

3- غلظت محلول 40 درصد جرمی سولفوریک اسید که چگالی آن g/ml 1.25 است، برابر چند مول بر لیتر است؟

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

به زبان ساده، Amibroker یک ابزار تجزیه و تحلیل، و نقشه برداری تکنیکال حرفه ای تمام عیار است که معامله گران می توانند از آن برای آنالیز بازار، تهیه نمودارها و استراتژی های بازاریابی پشتیبان استفاده کنند. پس از وارد کردن اطلاعات بازار به این نرم افزار، بر اساس استراتژی انتخابی شما، نمودارهای لایو و همچنین سیگنال های خرید و فروش، برایتان نمایش داده می شوند.

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

نرم افزار آمی بروکر ( AmiBroker )

نرم افزار AmiBroker ، با استفاده از استاندارد حرفه ای ویژوال C++ و کتابخانه گروه بنیادی مایکروسافت، توسط دکتر Tomasz Janeczko و همکارانش، در سال 1995 در لهستان طراحی شده است و تا امروز هر ساله بالغ بر 200 ویژگی جدید به آن افزوده شده. این نرم افزار پیشرفته، به عنوان یک نرم افزار تحلیلگرکاربردی، هر آنچه برای یک تجارت موفق نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهد. در این مقاله به اختصار به معرفی، نصب، راه اندازی، اندیکاتورها، مزایا و امکانات نرم افزار آمی بروکر می پردازیم.

آمی بروکر توابع میانگین نمایی سه گانه نرم افزاری پیشرفته برای آنالیز تکنیکال

آمی بروکر، یک پلتفرم توسعه سیستم آنالیز فنی و تجاری کاملاً برجسته، با یک نمودار زمان واقعی پیشرفته، قابلیت پشتیبان گیری، بهینه سازی نمونه ها و قابلیت اسکن است. محیط پیشرفته سیستم قدرتمند AmiBroker ، امکان یافتن نا کارآمدی های بازار، کد گذاری سیستم و تأیید اعتبار آن را با استفاده از روش های آماری قدرتمند از جمله: تست walk-forward و شبیه سازی مونت کارلو را فراهم می کند.

شما پرسیدین! (شیمی: دهم) ، مهدیه امین 6 خرداد

در این مطلب بهترین پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوازدهم مباحث نیمسال دوم منطبق با آزمون 9 خرداد، از قسمت کامنت‌های سایت کانون، گردآوری شده است

شما پرسیدین! (شیمی: دهم) ، مهدیه امین 6 خرداد

سلام

در این مطلب بهترین پرسش و پاسخ های درس شیمی دهم منطبق با آزمون 9 خرداد ، از قسمت کامنت های سایت کانون، گردآوری شده است، و همچنین پاسخ های تکمیلی به سوالات داده شده است.

اگر سوال دیگری درباره این مبحث دارین میتونین در قسمت کامنت های این مطلب عنوان کنید.

کامنت کاربر : چرا استون با آب پیوند هیدروژنی میده در صورتی که خودش هیدروژن متصل به او اف یا ان نداره؟_تاریخ ثبت: 13990228

پاسخ کامنت مائده امینی نیا، تجربى نظام جدید - توابع میانگین نمایی سه گانه تنکابن - میانگین تراز 7526 : استون خودش پیوند هیدروژنی نداره به اون دلیلی که گفتین(اچ متصل به اف او ان نداره )ولی وقتی کنار آب باشه اکسیژنش با هیدروژنِ آب پیوند هیدروژنی میده._تاریخ ثبت: 13990228

کامنت کاربر : از کجا تشخیص بدم یه مولکولی ساختار خطی داره یا نه؟ به قطبی بودن یا ناقطبی بودنش که ربط نداره، درسته؟_تاریخ ثبت: 13990228

پاسخ کامنت کاربر : از روی وجود جفت الکترون پیوندی یا ناپیوندی_تاریخ ثبت: 13990228

پاسخ کامنت امیرحسین زرگری، تجربى نظام جدید - اهر - میانگین تراز 6786 : تو مولکول‌های سه اتمی اگه اتم مرکزی الکترون(های) ناپیوندی داشته باشه غیر خطی و اگه نداشته باشه خطی میشه_تاریخ ثبت: 13990228

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891: بین این موادی که میگم چند اکسید بازی و اسیدی نیز وجود داره؟ گوگرد‌تری اکسید، لیتیم اکسید، منیزیم اکسید، کربن مونواکسید و نیتروژن دی اکسید_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت غفار پران دوجی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 6667 : گوگرد‌تری اکسید نیتروژن دی اکسید اسیدی اند لیتیم اکسید منیزیم اکسید بازی اند کربن مونوکسید چون به صورت مولکولی حل میشه تغییری تو پی اچ آب ایجاد نمیکنه_تاریخ ثبت: 13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : پتاسیم نیترات طی واکنش که:پتاسیم نیترات میدهد پتاسیم اکسید و اکسیژن و نیتروژن. اگر بدانیم که حجم گاز‌های حاصل بعد از تبدیل به شرایط اس تی پی برابر 7.84 لیتر است، طی این واکنش چند گرم نیتروژن تولید می‌شود؟1)5.6 2)1.12 3)2.8 4)1.4_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت غفار پران دوجی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 6667 : گزینه 3 درسته ابتدا لیتری که داده به مول تبدیل کردم بعد مولی که به دست آمد طبق ضرایب فراورده‌های گازی مول نیتروژن به دست میاد بعد به گرمش تبدیل کردم_تاریخ ثبت:13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : اگه توی ساختار باز شده یونی همه اتم‌ها به آرایش هشت تایی رسیده باشن، در اون صورت بار اون یون رو چطوری معلوم کنم؟(فرمولش چی بود؟)_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت فاتمه - کاربر : مجموع الکترون‌های لایه ظرفیت همه اتم‌های ترکیب منهای مجموع الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی_تاریخ ثبت: 13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : در کدام گزینه شمار الکترون‌های پیوندی و شمار الکترون‌های ناپیوندی بین دو گونه مطرح شده در واکنش‌ها یکسان هست ؟1)قلع 2 کلرید و گوگرد دی اکسید 2)کربن تترا کلرید و گوگرد تترا فلوئورید 3)گوگورد‌تری اکسید و زنون‌تری اکسید 4)کربن دی سولفید و دی نیتروژن مونو اکسید_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت مائده امینی نیا، تجربى نظام جدید - تنکابن - میانگین تراز 7526 : جواب گزینه 4؛ ساختار ان 2 او ؛ پیوند سه گانه بین دوتا ان و بعد یه پیوند یگانه با او . که تعداد الکترون های پیوندی و ناپیوندیش با سی اس 2 که دوتا پیوند دوگانه داره، برابره .درمورد گزینه 2دقت کنین که اس اف 4، یک جفت الکترون ناپیوندی داره._تاریخ ثبت: 13990229

کامنت کاربر : در انحلال مولکولی کدوم مورد نادرسته؟ الف ـ ماده‌ی حل شونده به یون هایی با بار ناهم نام تفکیک می‌شود ب ـ میانگین جاذبه‌ی میان ذرات حلال و حل شونده از حلال و حل شونده بیشتر است._تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت کاربر : الف غلطه ب درسته چون ممکنه میانگین بیشتر از اون یکی باشه ولی محلول تشکیل نشه_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت محمدامین قاسمی، دهم تجربی - مراغه - میانگین تراز 6644 : الف غلطه_تاریخ ثبت: 13990229

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : مقدار 30 گرم کلسیم کربنات خالص رو گرما می‌دهیم که قسمتی از آن نیز تجزیه بشود.اگر حجم گاز حاصل در شرایط اِس تی پی 5.6 لیتر باشد، به تقریب چند درصد جرم مخلوط جامد باقی مانده را فرآورده تشکیل میدهد؟واکنش تجزیه کلسیم کربنات میدهد کلسیم اکسید و کربن دی اکسید_تاریخ ثبت: 13990230

پاسخ کامنت کاربر : من با روش تستی حل کردم.دوتا کسر مینویسید.کسر اول مخرج رو 100میذارید(جرم مولی کلسیم کربنات)وصورتش مجهول هست که باید پیدا کنیم چند گرم ازاون تجزیه شده و در کسر دوم مخرج رو 22/4 و صورت رو5/6 میذارید.ضرایب مولی شون هم که برای هردو یکه. از اینجا جرم تجزیه شده میاد 25گرم.یه کسردیگه این شکلی تشکیل میدید و به جای جرم مولی و جرم مجهول کلسیم کربنات، کلسیم اکسید رو میذارید و جرم کلسیم اکسید تولید شده میاد14گرم.حالا جمع جامدی که تولید شده وجامدی که مونده میشه 14+5 گرم(30-25=‌5گرم کلسیم کربنات مونده) حالا باید درصد جرم کلسیم اکسید تولید شده(14) رو به جرم کل جامدها(19)پیدا کنید که میشه 73‌/6_تاریخ ثبت: 13990230

پاسخ کامنت سیماسادات زمانی ثانی، تجربى نظام جدید - مرند - میانگین تراز 7598 : در این واکنش یک چهارم مول گاز تولید شده پس همین مقدار کلسیم اکسید تولید شده که میشه14گرم و همین مقدار کلسیم کربنات تجزیه شده(25گرم تجزیه شده و 5 گرم مونده) جرم کل مواد جامد میشه14+ و چون درصد جرمی فراورده جامد رو در جرم مواد جامد(نه همه مواد) خواسته میشه 14تقسیم بر19 ضربدر٪‏ شما فکر کنم درصد جرمى رو تو کل مواد حساب کردید(گاز رو هم در نظر گرفتید)_تاریخ ثبت:13990230

کامنت کمیل اوصالی، تجربى نظام جدید - زنجان - میانگین تراز 7067 : اگر 100 گرم آب را با مقداری بیشتر از انحلال پذیری یک نمک در همان دما مخلوط کنیم یک محلول فراسیر شده به دست می‌آید. چرا غلطه؟_تاریخ ثبت: 13990230

پاسخ کامنت کاربر : چون محلول فرا سیرشده از کاهش تدریجی دما به دست میاد، مثلا انحلال پذیری ماده «» در 100گرم آب 50درجه 20 گرم هست و انحلالش هم گرماگیر هست، در دمای 70 درجه این 20 گرم رو تو 100 گرم آب داشته باشیم محلول سیر نشده است بعد کم کم دما رو کم می کنیم که مثلا دما بیاد رو 30 درجه، الان تو آب 30 درجه، 20 گرم ماده حل شونده داریم یعنی یه محلول فراسیر شده داریم که با ضربه یا شوک به ظرف، سریعا مقدار اضافی ته نشین میشه، نکته ای که شما پرسیدین به همون دما مربوطه، باید در همون دما نباشه، باید در دمای بالاتر باشه(اگه گرماگیره, مثل بیشتر نمک ها)_تاریخ ثبت: 13990230

کامنت آرمین محمدی، تجربى نظام جدید - گچساران - میانگین تراز 5891 : آب باران در هوای پاک کاملا خنثی بوده و دارای پی اچ برابر 7 است ص/ غ؟_تاریخ ثبت: 13990229

پاسخ کامنت غفار پران دوجی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 6667 : غلط چون یکم کربن دی اکسید داره و پی اچش کمتر از هفته_تاریخ ثبت: 13990229

توضیح تکمیلی: آب باران در هوای پاک تقریبا خنثی است زیرا هنگام تشکیل برف و باران، تقریبا همه ی مواد حل شده در آب از آن جدا میشود. پس این جمله غلط است. نکته: به قید ها ی مکتوب در کتاب بسیار توجه کنید.

1- اتم Fe59 یک رادیو ایزوتوپ است که برای تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می شود؛ زیرا یون های آن در ساختار هموگلوبین خون وجود دارند.توابع میانگین نمایی سه گانه

2- جدول تناوبی دارای 18 گروه یا ستون عمودی و 7 ردیف افقی یا دوره می باشد. گروه های جدول به دو دسته ی "گروه های اصلی" و "گروه های فرعی یا واسطه" تقسیم می شوند. به گروه 1 فلزهای قلیایی، گروه 2 فلزهای قلیایی خاکی، گروه 17 هالوژن ها و گروه 18 گاز های نجیب یا بی اثر می گویند.

3- اگر تعداد الکترون های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر با 3 باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد همه الکترون های ظرفیت خود را از دست بدهد و به کاتیون تبدیل شود.

4- با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار کاهش می یابد، به عبارت دیگر به علت رقیق شدن هوا و کاهش تعداد مولکول های گازی در واحد حجم فشار کاهش می یابد.

5- ویژگی های گازCO : گازی بی رنگ، بی بو، بسیار سمی، چگالی آن کمتر از هوا و قابلیت انتشار آن توابع میانگین نمایی سه گانه در هوا بسیار زیاد است. میل ترکیبی هموگلوبین خون با این گاز بیش از 200 برابر اکسیژن است و می تواند باعث نرسیدن اکسیژن به بافت های بدن و مسمومیت، فلج کردن سامانه عصبی و همچنین مرگ شود.

6- گیاهان برای رشد مناسب، افزون بر CO2 و H2O به عنصر هایی مانند S,P,N و . نیاز دارند. آمونیوم سولفات یکی از کود های شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می دهد.

7- بنزین مخلوطی همگن از چند هیدروکربن متفاوت با 5 تا 12 اتم کربن است. به طور میانگین بنزین مورد استفاده در خودروها را با 8 اتم کربن و با فرمول مولکولی C8H18 در نظر می گیرند.

1- در ساختار . مولکول . یک پیوند . وجود دارد.

1) اتین - نیتروژن - سه گانه 2) اتن -کربن مونوکسید – دو گانه

3) اتن – هیدروژن سیانید – سه گانه 4) اتین – کربن دی اکسید – سه گانه

پاسخ: گزینه 4 را ابتدا کنار بگذارید زیرا مولکول CO2 فاقد پیوند سه گانه است. با توجه به رسم ساختار لوویس مولکول های اتین، اتن و نیتروژن گزینه 1 درست است.

2- در شرایط استاندارد، 10 گرم هیدروژن حجمی برابر 10 گرم اکسیژن دارد.

پاسخ: نادرست. در شرایط STP، یک مول از گازهای مختلف حجم های برابری را اشغال می کنند. در این تست به جای یک مول از جرم استفاده شده است.

3- غلظت محلول 40 درصد جرمی سولفوریک اسید که چگالی آن g/ml 1.25 است، برابر چند مول بر لیتر است؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.