یک همبستگی مثبت کامل چیست؟


English Language

استنباط آماری که در واقع یک نوع نتیجه گیری کلی از جزء به کل است، در معرض آزمایش و خطاست. یک جنبه از استنباط آماری محاسبه برآوردهایی ( Estimates ) از پارمترهای جامعه مانند میانگین جامعه از طریق آماره های نمونه ها مانند میانگین نمونه است.

فرضیه ( hypothesis ) :

فرضیه آماری نقطه آغاز آزمون فرض است. فرضیه آماری یک بیان مقداری در باره پارامترهای جامعه است و اصولا بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است.فرضیه آماری به دو دسته فرض صفر ( H0 ) و فرض خلاف ( H1 ) بیان می‌شود . اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجود دارد به شکلی که میزان یکی (متغیر مستقل یا Independent ) تا حدودی تعیین کننده دیگری متغیر وابسته یا ( Dependent ) است.

انواع داده :

1) داده های کمی (فاصله ای) Interval اعدادی هستند که بیانگر کمیت به صورت واحدهای عددی و بر اساس یک مقیاس مستقل است .قد و وزن مثالهای بارز دادههای کمی هستند.

2) دادههای رتبه ای Ordinal مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههای رتبه بندی شده یا اطلاعات ترتیبی است. به عنوان مثال اگر دو داور به یک مجموعه 10 تایی از نقاشی رتبه یک (برای بهترین) تا رتبه 10 (برای بدترین) بدهند. مجموعه داده ها مشتمل بر 10 جفت رتبه خواهد بود. که هر جفت برای یک نقاشی است.

3) دادههای اسمی ( nomial ) که مربوط به متغیر یا خواص کیفی مانند جنس یا گروه خونی است و بیانگر عضویت در یک گروه خاص می باشد.

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است، بعنوان مثال برای متغیر­های اسمی جهت رابطه اصلا معنی ندارد، بین جنس و معدل تنها می­توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش یا کاهش جنس معنی ندارد.

با توجه به نوع متغیر ها ضریب همبستگی می­تواند یکی از حالت­های زیر را داشته باشد.

1- دو متغیر اسمی

2- دو متغیر رتبه­ای

3- دو متغیر فاصله­ای- نسبی

4- متغیر اسمی و متغیر رتبه ای

5- متغیر اسمی و متغیر فاصله­ای - نسبی

6- متغیر رتبه­ای و متغیر فاصله­ای – نسبی

برای هر کدام از حالت­های بالا ضرایب همبستگی متفاوتی وجود دارند و محاسبه آنها در نرم افزار های spss ، lisrel و R امکان پذیراست.

از آنجا که انتخاب ضریب همبستگی مناسب برای بررسی روابط بین متغیرها تحت تاثیر مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی است لذا تناسب بین سطوح اندازه گیری و ضریب همبستگی سازگار از این جدول برای تصمیم گیری مناسب است

آزمون های آماری

سطح سنجش متغیرها

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

تحلیل واریانس یکطرفه – تی تست

فاصله ای یا نسبی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ضریب همبستگی پیرسون r

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

هرگاه رابطه بین دو متغیر را بررسی کردیم و بین آن دو رابطه معنی دار وجود داشت می توانیم ضریب همبستگی و میزان شدت همبستگی را نیز محاسبه کنیم .

ضرایب همبستگی در واقع وابستگی دو متغیر را مشخص می کنند:

اگر ضریب همبستگی بین 25/0 تا 35/0 ضریب بسیار پایین است – تنها 4% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 35/0 تا 65/0 ضریب متوسط است – حدود 25% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 65/0 تا 85/0 ضریب بالایی است –تا 72% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

در اصل برای بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنبال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگی زیر را داشته باشند:

1- به واحد دو جامعه وابسته نباشد

به طور مثال در تحولات اقصادی به دنبال رابطه میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشیم. یا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال رابطه درآمد سرپرست خانواده و میزان تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی از این دست.

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیر X و Y می باشند را می توان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره ( Xn , Yn ), . ( X 1 , Y 1 ) بیان کرد
مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله ((تحلیل همبستگی)) ( Analysis Corroletion ) انجام می شود. که بیانگر وجود یک رابطه خطی بین دو متغیر می باشد.

فرمول ضریب همبستگی به صورت زیر می باشد

با توجه به مقدار r در حاتهای مختلف تفسیرهای گوناگونی از رابطه X و Y خواهیم داشت.

حالتهای مختلف برای r

1- r =1 در این حالت همبستگی کامل و مستقیم گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y به طور قطعی
زیاد می شود.

2- r = -1 در این حالت همبستگی را کامل و معکوس گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y کاهش می یابد.

3- 0 -1 r x مقدار y به طور نسبی کاهش می یابد.

4- 1 r x مقدار y به طور نسبی افزایش می یابد.

انواع ضرایب همبستگی:

ضریب همبستگی چوپروف T :ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد.

ضریب همبستگی فی: به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی 2 در 2 می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.

ضریب همبستگی پیرسون r : این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.

ضریب کرامر : این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی گیرد و آن را با ( V 2 ) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است.هم جدول توافقی بیشتر از 2 در 2 وهم برای مستطیلی بکار می رود .

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن : آن را با علامت P نشان می دهند و همواره بین 1+ و 1- می باشد از لحاظ سطح سنجش ترتیبی است.در صورتی که داده های ما به صورت فاصله ای و نسبی باشند می توانیم آنها را به رتبه تبدیل کنیم.مهم نیست کدام متغیر وابسته و کدام متغیر مستقل است.

نکته مهم : اگر ضریب همبستگی صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

ضریب همبستگی همواره بین 1+ و 1- در نوسان است

اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد

اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یک متغیر، دیگری نیز افزایش می یابد

تحليل مسير در معادلات ساختاری

تحليل مسير که براي نخستين بار از سوي سوول رايت توسعه يافت گسترش روش هاي رگرسيون و در حقيقت، کاربرد رگرسيون چندمتغيري در ارتباط با تدوين بارز مدل هاي علي است. هدف آن به دست آوردن برآوردهاي کمي روابط علي بين مجموعه اي از متغيرهاست. روابط بين متغيرها در يک جهت جريان مي يابد و به عنوان یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ مسيرهاي متمايزي در نظر گرفته مي شود.

مفاهيم تحليل مسير در بهترين صورت از طريق ويژگي عمده آن يعني نمودار مسير که پيوندهاي علي احتمالي بين متغيرها را آشکار مي سازد، تبيين مي شود. براي تهيه نمودار مسير، اسامي متغيرها را نوشته و از هر متغير پيکاني به سوي متغير ديگري که معتقديم در آن تاثير دارد رسم مي کنيم. براي درک بهتر مطلب ارجح است بين نمودارهاي درونداد و برونداد تمايز قايل شويم. نمودار درونداد از پيش براي کمک به تحليل رسم مي شود و بيانگر پيوندهاي علي پيش بيني شده از سوي فرضيه پژوهشگر است. اما نمودار برونداد آنچه را که واقعا در نتيجه تحليل آماري به دست آمده است نشان مي دهد.

تحليل مسير چه کاري مي تواند انجام دهد؟

آنچه با اجراي اين روش مي توان انجام داد، بررسي الگوي روابط بين چندين متغير است، در حالي که رابطه احتمالي علي ميان آنها تاييد و رد نمي شود. روشن است که اگر دو يا چند فرضيه علي از پيش تعيين شده را بتوان در يک نمودار مسير درونداد یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ نمايش داد، اندازه هاي نسبي ضرايب مسير در نمودار برونداد ممکن است بيان کند که کدام يک از آنها از طريق داده ها بهتر پشتيباني مي شود.

نخستين گام در تحليل مسير، تعيين يک مدل ساختاري پيش تجربي است که همه متغيرهاي مورد علاقه پژوهشگر را در بر مي گيرد. مدل ساختاري شامل يک مجموعه معادله ساختاري است که روابط علي ممکن بين متغيرها را توصيف مي کند. در اين فرآيند ابتدا يک سلسله مراتب علي مطرح مي شود که درآن برخي متغيرها ممکن است علت احتمالي متغيرهاي ديگر باشد، اما به طور قطع نمي تواند معلول آنها باشد. به بيان ديگر، ترتيب متغيرها به گونه اي است که متغيري که در مرتبه بالاتر اين سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغير مرتبه پايين تر از آن باشد، اما بعيد است متغير پايين تر علت متغير مرتبه بالاتر از آن باشد.

تجزيه همبستگي هاي مشاهده شده

يکي از مزاياي عمده تحليل مسير آن است که پژوهشگر را قادر مي سازد که آثار مستقيم و غيرمستقيم يک متغير را بر متغير ديگر اندازه گرفته و مقدار آنها را با هم مقايسه کند. از مزاياي ديگر تحليل مسير آن است که ما را قادر مي سازد همبستگي بين دو متغير را به صورت مجموع مسيرهاي ساده و مرکب تجزيه کنيم، برخي از اين مسيرها به گونه اساسي اثر غيرمستقيم بر معنا دارند و برخي ديگر احتمالا فاقد اين ويژگي هستند. تجزيه همبستگي را مي توان به روش هاي مختلف انجام داد. يک روش مبتني بر شکل کاهش يافته معادله ساختاري است که در آن متغير وابسته فقط بر حسب متغيرهاي برونزا بيان مي شود. روش ديگر آن است که از معادله تحليل مسير است، که متاسفانه کاربرد آن نيز در تجزيه همبستگي ها پيچيده است.

تجزيه همبستگي از اين جهت مهم است که هم اطلاعاتي درباره فرآيندهاي علي به دست مي دهد، و هم از طريق آن مي توان مناسبت و کفايت مدل را وقتي برخي پيوندها در ابتدا حذف شده باشند، مورد آزمون قرار داد. اگر مدل درست تدوين شده باشد، مقدار همبستگي تجربي بين دو متغير بايد برابر با مجموع مسيرهاي ساده و مرکبي باشد که آن دو متغير را با هم مرتبط مي سازد. اگر اين تساوي برقرار نباشد نشانه آن است که مدل احتمالا به گونه نامناسبي تدوين شده است، و در نتيجه نياز به تجديد نظر دارد، اگر در مدل هيچ اتصالي حذف نشده باشد، تجزيه همبستگي نمي تواند به عنوان آزمون آن مدل به کار رود، زيرا رابطه بين همبستگي تجربي و مجموع مسيرهاي ساده و مرکب در چنين موقعيتي يک نوع اتحاد رياضي است.

تحليل مسير براي تجزيه همبستگي

تحليل مسير را مي توان براي تجزيه همبستگي به صورت 4 مولفه به کار برد:

آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم، آثار تحليل نشده و آثار کاذب.

مجموع آثار مستقيم و غيرمستقيم در يک متغير یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ به خصوص، معرف اثر کلي، و مجموع آثار کاذب و تحليل نشده بيانگر اثر غير علي است. تبيين اثر مستقيم يک متغير ساده است، زيرا در واقع همان ضريب مسير است.

آثار غير مستقيم به اين دليل به وجود مي آيد که يک متغير مي تواند به عنوان متغير ميانجي، رابطه بين متغيرهاي ديگر را تعديل کند.

ممکن است آثار غيرمستقيم بسياري وجود داشته باشد که تعداد آنها بستگي به تعداد متغيرهاي ميانجي دارد.

وقتي دو متغير معلول متغير سوم باشند که قبلا در زنجيره ظاهر شده است، همبستگي بين دو متغير هم منعکس کننده رابطه علي بين آنها و هم منعکس کننده اثر کاذب متغير سوم است. سرانجام، آثار تحليل نشده ناشي از عامل هاي برونزاي همبسته با يکديگر است. اثرکلي، برحسب تعريف، مجموع دو نوع تعيين کننده يعني اثر مستقيم و غير مستقيم است.

محدوديت هاي تحليل مسير

روش تحليل مسير به اين دليل محبوبيت يافته است که برآورد نقش نسبي متغيرها را در يک شبکه علي امکان پذير، و پژوهشگر را ناگزير مي سازد ساختار علي زيربناي متغيرها را یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ آشکار نمايد. اما داراي اين محدوديت است که نمي تواند ساختار علي زيربنايي را تاييد کند؛ يعني بيان مي کند که نقش نسبي متغيرها بر يکديگر چيست، اما ساختار علي مورد نظر را محقق نمي سازد. چون علت بايد قبل از معلول باشد،‌ ترتيب زماني وقوع متغيرها در تهيه نمودار مسير بايد محقق باشد. براي اطلاعات درباره ترتيب احتمالي متغيرها در دنياي واقعي ناگزير هستيم به مفاهيم نظري و شعور عادي خود متکي باشيم. گاه مفاهيم ترتيب زماني متغيرها ناقص و برقراري نمودار مسير گمراه کننده خواهد بود. هرچند تحليل مسير مطالب بسيار مهمي عرضه مي کند، اما محدوديت ها بالقوه آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. برخي از اين محدوديت به شرح زير است:

تحليل مسير مي تواند فرضيه هاي علي را ارزشيابي کند و در برخي از موقعيت ها نيز دو يا چند فرضيه علي را بيازمايد. اما هرگز نمي تواند جهت عليت را محقق سازد.

تحليل مسير زماني مفيد است که فرضيه هاي روشني براي آزمون، يا تعداد کمي فرضيه که همه آنها را بتوان در يک نمودار واحد نشان داد، در باشد.

تحليل مسير در مرحله اکتشافي کاربرد اندکي دارد. اين روش را نمي توانيم در موقعيت هايي که حلقه بازخورد در فرضيه ها گنجانده شده است، به کار ببريم.

در نمودار مسير، همه روابط بايد از طريق رگرسيون چندمتغيري آزمون پذير باشند.

همه متغيرهاي مداخله گر بايد در تحليل رگسيون چند متغيري به عنوان متغيرهاي وابسته عمل کنند. بنابراين همه آنها بايد داراي مقياسي فاصله اي باشند. اندازه هاي طبقه اي يا ترتيبي ( رتبه اي) تحليل مسير را ناممکن مي سازد.

سفارش مدل سازی معادلات ساختاری و از جمله انجام تحلیل مسیر پذیرفته می شود.

مجله علوم پزشکی رازی

Razi Journal of Medical Sciences

Asgari M, Ebrahimi M, Farshidpour M. COMPARISON OF TRANSITIONAL CELL CARCINOMA GRADING OF BLADDER ACCORDING TO URINE CYTOLOGY AND BLADDER BIOPSY. RJMS 2003; 10 (35) :427-431
URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-183-fa.html

عسگری مژگان، ابراهیمی مژگان، فرشیدپور مینو. مقایسه درجه‌بندی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه توسط سیتولوژی ادرار و بیوپسی مثانه . مجله علوم پزشکی رازی 1382; 10 (35) :431-427

بدخیمیهای مثانه 2/5% کل سرطانها را در ایران تشکیل می‌دهد که پنجمین یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ بدخیمی شایع در ایران است و 92% آن مربوط به ترانزیشنال سل کارسینوما(TCC) می‌شود. در حال حاضر در ایران از بررسی سیتولوژی ادرار دفعی جهت غربالگری و از بررسی بیوپسی مثانه توسط سیستوسکوپ(Cystoscope) جهت تشخیص قطعی استفاده می‌شود. از آنجائیکه انتخاب روش درمان براساس تعیین درجه تومور است و تعیین درجه تومور براساس بیوپسی مثانه صورت می‌گیرد، در این پژوهش با پایه قرار دادن درجه‌بندی TCC مثانه به روش بیوپسی از راه سپستوسکوپ، به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا نتایج درجه‌بندی TCC سیتولوژی ادرار که روشی آسان، ارزان، سریع و غیرتهاجمی می‌باشد با نتایج درجه‌بندی TCC به روش بیوپسی مثانه تفاوت دارد یا خیر. در این مطالعه طی 2 سال 375 نمونه سیتولوژی ادرار و 105 نمونه بیوپسی مثانه در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به روش دوسویه‌کور (Double blind) بررسی و درجه‌بندی شد که در نهایت در 38 بیمار سیتولوژی ادرار و نیز بیوپسی مثانه از نظر TCC مثبت بود. در این 38 مورد نتایج حاصل از درجه‌بندی توسط سیتولوژی با نتایج حاصل از درجه‌بندی توسط بیوپسی مثانه از نظر آماری مقایسه گردید. فرضیه پژوهش توسط آزمون همبستگی پیرسون(Pearson) بررسی شد که نشان دهنده وجود یک همبستگی مثبت و قوی بین درجه‌بندی TCC توسط سیتولوژی ادرار و درجه‌بندی توسط بیوپسی مثانه بود(936/0=r) اما به علت ناکامل بودن همبستگی (705/1=Zc) با شرایط این پژوهش نمی‌توان تنها توسط سیتولوژی ادرار به تعیین درجه TCC مثانه پرداخت

دانلود پایان نامه مدیریت درباره : همبستگی پیرسون

همبستگی نیز منفی است. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر می شود. ضریب همبستگی از ریشه دوم ضریب تعیین بدست می آید.
3-11-2-2-ضریب تعیین:
ضریب تعیین شاخصی است که نسبت تغییرات بیان شده توسط متغیرهای مستقل به کل تغییرات متغیروابسته را نشان می دهد. به عبارت دیگر ضریب تعیین بیان می کند که متغیرهای مستقل تا چه حد قادر هستند تغییرات متغیر وابسته را بیان نمایند. مقدار اختصاص یافته به ضریب تعیین بین صفر و یک می باشد و بدین صورت تحلیل می گردد: چنانچه ضریب همبستگی صفر باشد هیچ مقدار از تغییرات متغیر وابسته را نمی توان به تغییرات در متغیر مستقل نسبت داد. اگر ضریب تعیین یک باشد کل تغییرات متغیر وابسته را می توان به تغییرات در متغیر مستقل نسبت داد. و نهایتا اینکه اگر ضریب تعیین بین صفر و یک باشد مقداری از تغییرات متغیر وابسته قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل است
3-12- نرمال بودن اجزای خطا
این فرض مبین این است که متوسط مقادیر خطا برابر صفر است. بر اساس این فرض اندازه میانگین باقیماندهها بر حسب Xi مفروض، صفر است. هر مجموعهY مربوط به یک X مفروض، در اطراف مقدار متوسط آن توزیع شده اند که بعضی از مقادیر Y، بالای میانگین و برخی دیگر پایین آن قرار دارند. فواصل بالا و پایین مقادیر میانگینها، همان Ui ها هستند که میانگین آنها صفر است. با توجه به قضیه حد مرکزی انتظار میرود که خطاهای مدل دارای توزیع نرمال باشد.طبق قضیه حد مرکزی، اگر اندازه نمونه به قدر کافی بزرگ باشد(حداقل 30 مورد)، انتظار میرود که تخمین زننده دارای توزیع نرمال(البته به صورت تقریبی) در نمونه ها باشد. در این پژوهش به دلیل بالا بودن اندازه نمونه و تعداد داده ها نیازی به بررسی این فرض نمی باشد.
3-13- آزمون خود همبستگی
خود همبستگی زمانی رخ میدهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جزء اخلال مربوط به یک مشاهده تحت تأثیر جزء اخلال یک مشاهده دیگر قرار دارد. اغلب در داده های مقطعی انتظار میرود که متغیر مستقل یک مشاهده فقط بر متغیر وابسته همان مشاهده تأثیر گذارد و با مشاهدات دیگر ارتباطی نداشته باشد .
برای تشخیص خود همبستگی از آماره دوربین– واتسون استفاده میشود که طبق فرمول زیر محاسبه میگردد.
=2(1-p)
جمله خطا در زمان t، : جمله خطا در زمان t-1 است.
چنانچه این آماره با توجه به سطح اطمینان 95% ، نزدیک به عدد2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد .
3-14- رگرسیون خطی چندگانه
آمار استنباطی مجموعهای از تکنیکهای آماری است که به کمک آن می‌توان روند گذشته را به آینده تعمیم داد. اساس تکنیکهای تعمیم روند گذشته به آینده فنون تحلیل رگرسیون میباشد. براساس این دسته از فنون آماری، میتوان با بررسی ارتباط بین حداقل دو متغیر مانند x و y بر اساس داده های گذشته، به گونهای بین x و y ارتباط برقرار کرد که رابطه آن‌ها به صورت یک معادله ریاضی تعریف شود. اگر دو یا چند متغیر تأثیری عمده روی متغیری وابسته داشته باشند، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده میشود. در رگرسیون خطی چند متغیره معادله زیر معرف جامعه است که فضایی سه بعدی دارد:
که در این معادله y متغیر وابسته، x متغیر مستقل به ترتیب مقادیر ثابت شیب خط رگرسیون و اثر سایر عوامل بر معادله می‌باشند.
3-15- آزمون های مناسب مدل و بررسی رابطه متغیر ها
فرضیه تحقیق و مدلهای استفاده شده، به واسطه نتایج حاصل از اقتصاد سنجی و رگرسیون چند متغیره از 5 جنبه مورد بررسی قرار گرفتهاند و با تجزیه و تحلیل آن‌ها، نسبت به تأثیر یا رد فرضیه اقدام شده است.
3-15-1- آزمون معنیدار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها
جهت بررسی معنیدار بودن مدلهای رگرسیون استفاده شده در تحقیق، آزمون تمامی ضرایب آن‌ها که دلالت بر معنیدار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است از آماره F استفاده شده است. با مقایسه آماره F که طبق فرمول زیر بدست میآید و F جدول که با درجات آزادی K-1 و n-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، مدل فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است.

از آنجائیکه در این تحقیق برای آزمون آماری، فرضیه به عنوان فرض جایگزین () در نظر گرفته شده است، زمانی فرضیه تأیید میشود که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد.
3-15-2- آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل
برای بررسی معنیدار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می شود.

: ضریب تخمینی، : انحراف معیار ضریب تخمینی،
: مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.
آماره t بدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-K در سطح اطمینان90%، 95% و 99% محاسبه شده مقایسه میشود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنیدار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.
3-15-3- آزمون F
این آزمون تعمیم یافته آزمون t است و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه و یا چند جامعه به کار برده می‌شود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود. به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) نیز می‌گویند.
وقتی بخواهیم بجای دو جامعه، همقوارگی چند جامعه را تواما با هم مقایسه نماییم از این آزمون استفاده می‌شود، چون مقایسه میانگین های چند جامعه با آزمون T بسیار مشکل است.

>مقایسه میانگین ها و همقوارگی چند جامعه بوسیله این آزمون ( Fیا ANOVA) راحت تر از آزمون t امکانپذیر است. (مومنی، 1386).
3-15-4- آزمون t
این آزمون برای ارزیابی میزان همقوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد.
چون توزیع t در مورد نمونه های کوچک بااستفاده ازدرجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان ازاین آزمون برای نمونه های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استانداردجامعه نامعلوم وخطای استاندارد نمونه (s)معلوم باشد، کاربرد دارد.(مومنی، آذر 1383).
که در آن خطای استاندارد توزیع نمونه ای

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 77u.ir مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و = میانگین برآورد شده نمونه ای ، میانگین جامعه ، تعداد نمونه
برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس فاصله ای باشد، شکل توزیع آن نرمال و باشد. آزمونt در حالتهای زیر کاربرد دارد:
– مقایسه یک عدد فرضی با میانگین جامعه نمونه
– مقایسه میانگین دو جامعه
– مقایسه یک نسبت فرضی با یک نسبتی که از نمونه بدست آمده
– مقایسه دو نسبت از دو جامعه
3-15-5- آزمون دوربین – واتسن
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال باقی مانده ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است . در صورتی که فرضیه استقلال باقی مانده ها رد شود و باقی مانده ها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون ندارد. به منظور بررسی استقلال باقی مانده ها از یکدیگر از آزمون دوربین – واتسن استفاده می شود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه می گردد در این رابطه میزان باقی مانده ها در دوره زمانی t و میزان باقی مانده ها در دوره زمانی قبل t است .

اگر همبستگی بین باقی مانده ها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره دوربین –واتسن به صورت زیرمحاسبه می شود:

مقدار آماره این آزمون در یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ دامنه 0 تا 4+ قرار دارد زیرا :
اگر ρ =0 آن گاه DW = 2 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها از یکدیگر مستقل هستند.
اگر ρ = 1 آن گاه DW =0 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر ρ = -1 آن گاه DW =4 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها دارای خود همبستگی منفی هستند.
چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد فرض صفر آزمون (عدم همبستگی بین باقی مانده ها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت فرض صفر رد می شود (همبستگی بین باقی مانده ها). (مومنی،1386).
3-15-6- آزمون کلوموگروف اسمیرنوف
با بهره گرفتن از آزمون کلوموگروف اسمرینوف نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد بررسی و از این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای این آزمون این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد و در مواردی که تعداد مشاهدات کوچک است به دلیل دقیق بودن اعمال شدنی است و از سادگی و سهولت برخوردار است. عدم نرمال بودن متغیرهای تحقیق می‌تواند سبب عدم برقراری شرط نرمال بودن باقیمانده‌ها در رگرسیون هدف شود..اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از 05/0 باشد با اطمینان 95% می توانیم نرمال بودن باقیمانده ها را مورد تایید قرار دهیم. (مومنی، آذر1383).
3-15-7- آماره وونگ
یکی از مناسب ترین و پرتوان ترین آزمون های آماری در مقایسه دو مدل رگرسیونی رقیب جهت تعمیم نتایج اختلاف میزان قدرت تبیین و بار اطلاعاتی همراه جهت تعمیم مدل برازش داده شده به جامعه آماری استفاده از آماره وونگ است. یک آزمون آماری برای تعیین این که کدام یک از دو مدل، متغیر وابسته را بهتر توضیح می‌دهد، ارائه نمود. تفاوت آزمون وونگ و سایر آزمون‌های آماری در این است که در آزمون وونگ، توزیع آماره نسبت احتمال با این فرض بدست می‌آید که هیچ کدام از مدل‌ها حقیقی نیستند. به عبارت دیگر آماره وونگ بر اساس توزیع آماره نسبت احتمال و بدون در نظر‌گرفتن فرضیه صفر آماری مبنی بر حقیقی‌بودن هر یک از دو مدل، محاسبه می‌شود. این آماره اگر چه برای هر دو مدل، قدرت توضیح‌دهندگی در نظر می‌گیرد، اما از طرف دیگر نشان می‌دهد که کدام یک از این دو مدل به فرآیند واقعی ایجاد داده‌ها نزدیک‌تر است. در بسیاری پژوهش‌ها از این آزمون به منظور سنجش معناداری یک مدل رگرسیون در مقابل مدل دیگر از طریق مقایسه دو ضریب تعیین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آماره دارای توزیع مجانبی نرمال بوده وکمتر بودن آن نشان‌دهنده بهتر‌بودن برازش مدل می‌باشد.بعد از برازش دو مدل داریم:

که در آن و و و به ترتیب میانگین مربعات باقی مانده‌ها در مدل و باقی مانده‌های مربوط به دو مدل می‌باشند. با توجه صفر‌بودن میانگین باقی‌مانده‌ها با تقسیم بر انحراف معیار باقی‌مانده‌های استاندارد ایجاد می‌گردد . از طرفی همان‌طور که واضح است تفاوت توان دوم مقادیر استاندارد شده باقی‌مانده‌ها باعث بزرگ شدن مقادیر K می‌شود که نشان‌دهنده تفاوت در قدرت تبیین و بار اطلاعاتی دو مدل می‌باشد. اما آیا می‌توان پذیرفت که مقادیر K مخالف صفر هستند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان یکی از مراحل اصلی روش تحقیق علمی شناخته می شود. پس از تدوین مبانی نظری و روش تحقیق، لازم است که فرضیه های تحقیق آزمون شود. از طرفی، آزمون تجربی فرضیه ها متکی بر اطلاعات و داده هایی است که به روش علمی جمع آوری شده اند. برای یافتن پاسخ علمی این فرضیه ها، باید اطلاعات و داده های خام جمع آوری شده را با بهره گرفتن از یک مدل مناسب مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داد. تبیین داده های خام بدون تحلیل آنها امری دشوار یا ناممکن است. نخست باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل عبارت است از تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذ
یر به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف، بررسی و آزمون کرد. تجزیه و تحلیل یعنی دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن اطلاعات که باید قبل از اجرای پژوهش برنامه ریزی شده باشد و الگو یا مدل های تجزیه و تحلیل نیز تهیه و طرح ریزی گردند. در این فصل داده های گردآوری شده تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شده تا شواهدی برای قبول یا رد فرضیه های تحقیق فراهم شود. فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره آزمون می شوند و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار آماری spss21 استفاده می گردد. همچنین لازم به ذکر است که داده های جمع آوری شده بر مبنای روش تحقیق، تجزیه و تحلیل می شوند.
4-2-آزمون نرمال بودن متغیرها
جدول 4-1 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف

ماکیاولی گری
رفاه فردی
قضاوت تخصصی
قضاوت عمومی
قضاوت حرفه ای
تعداد
90
90
90
90
90
آماره Z
763.
994.
900.
862.
765.
سطح معناداریsig
625.
276.
392.
447.
601.
با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای همه متغیر ها با توجه به سطح معناداری که بزرگتر از 0.05 می باشد پس در سطح اطمینان 95% فرض نرمال بودن آنها رد نشده است، بنابراین همه متغیر ها نرمال می باشند.
4-3-آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت،وضعیت تاهل، سمت شغلی و تحصیلات پرداخته می‌شود. همچنین جداول و نمودار های مربوطه در پیوست ارائه شده است.
جدول 4-2 مشخصات جمعیت دموگرافیک
متغیر
گروه
فراوانی

درصد
جنسیت
مرد
64
1/71
زن
26
9/28
وضعیت تاهل
متاهل
68
6/75
مجرد
22
4/24
تحصیلات
کاردانی
12
3/13
کارشناسی
60
7/66
کارشناسی ارشد
13
4/14
دکتری
5
6/5
سمت شغلی
سرپرست
7
8/7
حسابرس ارشد
10
1/11
حسابرس
54
60
کمک حسابرس
19
1/21
با توجه به جدول فوق از 90 نفر افراد نمونه که جواب داده اند 64 نفر مرد،26 نفر زن بوده که نشان میدهد 71 درصد مرد و 29 درصد زن بوده و 76 درصد متاهل می باشند. از نظر سمت شغلی 9 درصد سرپرست ، 11 درصد حسابرس ارشد ، 60 درصد حسابرس و 21 درصد کمک حسابرس هستند. همچنین 67 درصد دارای مدرک کارشناسی،14 درصد مدرک کارشناسی ارشد، 13 درصد کاردانی و 6 درصد مدرک دکتری را شامل می شود.
4-4- مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری
آزمون t یک نمونه برای مقایسه میانگین مشاهده شده متغیرهای پژوهش با میانگین نظری مقیاس اندازه‌گیری نشان داده است که با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 0.05 ، میانگین متغیر ویژگی ماکیاولی‌گری به ‌صورت معنادار متفاوت از میانگین نظری است و با توجه به میانگین متغیر ویژگی ماکیاولی‌گری که کمتر از 3 می باشد بنابراین میانگین متغیر ویژگی

قطعنامه همبستگی با معلمان، اتحادیه های کارگری و اعتراضات ایرانیان، نهمین کنفرانس منطقه ای آموزش بین المللی آسیا-اقیانوسیه (EIAP)، نشست در سیم ریپ، کامبوج، در ۱۸ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲

الف. اهمیت حیاتی اعمال آزادی تشکل، آزادی عقیده و بیان، و حق سازماندهی آزادانه به منظور پیشبرد حقوق اتحادیه های کارگری و دیگر جنبش های عدالت اجتماعی.

ب. کارمندان بخش آموزش و اتحادیه های کارگری باید بدون مداخله دولت از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده بین المللی که برای همه شهروندان قابل اجرا است، از جمله حق آزادی بیان و نوشتن و انتشار مطالبی که انتقادات را بر مقامات گذشته و حال منتشر می کند، برخوردار شوند. بدون هرگونه سانسور، تلافی، آزار و شکنجه یا پیگرد قانونی توسط دولت یا سایر مقامات.

الف. معلمان ایرانی مدتهاست که از حق خود سازماندهی، شرایط کاری بهتر و آموزش عمومی با کیفیت رایگان برای همه دفاع می کنند. آنها همچنین در خط مقدم مبارزه علیه خصوصی سازی فزاینده نظام آموزشی بوده اند.

۳. یادآور می‌شود که معلمان در ایران و نمایندگان شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی معلمان ایران (CCITTA) وابسته به EI در ایران سرکوب بی‌وقفه، دستگیری، بازداشت، اخراج و حبس‌های طولانی‌مدت را تحمل کرده‌اند. در حال حاضر، ده ها معلم و اعضای اتحادیه های کارگری دیگر در زندان هستند، در حالی که صدها معلم دیگر با اتهامات و محاکمه روبرو هستند.

۴. با نگرانی بیشتر اشاره می‌کند که تنها در ماه‌های اخیر، حملات به معلمان، اتحادیه‌های کارگری، و آزادی تشکل و بیان در ایران شامل موارد زیر است:

الف. از روز جهانی کارگر، اول ماه مه ۲۰۲۲، بیش از ۲۵۰ معلم و فعال صنفی بدون هیچ مبنای قانونی توسط دستگاه امنیتی دولتی بازداشت، احضار، تحقیق و/یا بازجویی شده اند.

ب. از اول ماه مه 2022، نمایندگان CCITTA، رسول بوداغی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی؛ و اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی؛ و فعالان حقوق کارگری ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و واله زمانی همگی مجبور شدند هفته های زیادی را در سلول انفرادی و بازجویی بگذرانند.

ج. اسکندر لطفی، سخنگوی CCITTA و شعبان محمدی و مسعود نیکخواه، اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مریوان و همچنین آنیشا اسداللهی و ریحانه انصاری نژاد دراگوست ۲۰۲۲ با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. اما ۸ اکتبر ۲۰۲۲ ، ماموران اطلاعاتی به طور ناگهانی و با خشونت به منازل اسکندنار لطفی و شعبان محمدی یورش بردند و آقای لطفی را دستگیر کردند اما آقای محمدی در خانه نبود. آقای نیکخواه را نیز در همان روز دستگیر کردند.

د. بسیاری از معلمان سرشناس دیگر، از جمله اسماعیل عبدی، رئیس سابق انجمن معلمان تهران، به گذراندن احکام ناعادلانه همچنان در زندان هستند. او به اتهامات واهی به زندان تا سال ۲۰۳۱ محکوم شده است.

ز. در هفته‌های اخیر، بیش از ۲۰۰ نفر، از جمله بسیاری از جوانان زیر ۱۸ سال، در سراسر ایران کشته و تعداد زیادی زخمی شده‌اند که خشم عمومی و اعتراضات به قتل مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله ادامه دارد. از زمان شروع اعتراضات، صدها معترض، از جمله بسیاری از دانش آموزان راهنمایی و متوسطه، دستگیر و زندانی شده اند. مهسا ژینا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط پلیس مذهبی موسوم به «گشت ارشاد» صرفاً به دلیل رعایت نکردن قانون پوشش وحشیانه کشور کشته شد.

۵. بنابراین، کنفرانس منطقه ای EIAP:

الف. ما در همبستگی با مبارزات معلمان در ایران علیه خصوصی‌سازی و برای دسترسی کامل به آموزش رایگان و با بودجه عمومی برای همه دانش‌آموزان و برای شرایط کاری بهتر و زندگی مناسب برای همه می‌ایستم.

ب. طرح شکایت رسمی با همکاری CCITTA علیه دولت ایران در سازمان بین المللی کار به دلیل نقض کنوانسیون ها و حقوق شناخته شده بین المللی؛

ج. تسهیل گفتگوهای منطقه ای بین وابستگان و متحدان در مورد آزادی اجتماعات و بیان و چگونگی ابراز همبستگی بیشتر حتی در بدترین شرایط و

د. همکاری با CCITTA و متحدان بین المللی برای آزادی همه معلمان دستگیر شده، فعالان سندیکایی، زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی در ایران.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.