سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران


پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و عملکرد سرمایه‏گذاری

با توجه به تغییرات پویا در محیط اقتصادی، خصوصاً در بازارهای مالی، برای بهبود دانش مالی سرمایه‏گذاران، داشتن سواد مالی یک ضرورت به نظر می­رسد که به تصمیمات مالی آگاهانه ختم می‏شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه­گذاران و عملکرد سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع‏آوری داده­ها از پرسشنامه­ی استاندارد استفاده شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش سرمایه‏گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و از این جامعه­ی آماری، 344 نفر از سرمایه­گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم­افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص‏های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI نشان دهنده‏ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می‏باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر نگرش مالی و رفتار مالی بر تصمیمات سرمایه‏گذاران مثبت و معنادار است. همچنین تصمیمات سرمایه‏گذاران تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سرمایه­گذاری دارد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* آزادی، رضا، زنجیردار، مجید و فرشیدپور، علیرضا. (1391). "سواد مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیر آن با برنامه ریزی بازنشستگی"، اولین همایش منطقه­ای پژوهش­ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن.

* دیانتی­دیلمی، زهرا و حنیفه­زاده، محمد. (1394). "بررسی سطح سواد مالی خانواده­های تهرانی و عوامل مرتبط با آن"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بیست و ششم، صفحات 115- 139.

* یعقوب­نژاد، احمد، نیکومرام، هاشم و معین الدین، محمود. (1391). "ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هشتم، صفحات 1- 23.

* Allen, M.W., Edwards, R., Hayhoe, C.R., Leach, L. (2007). Imagined interaction, attitudes towards money and credit, and family coalitions. J. Family Econ. 28 (1), 3–22.

* Almenberg, J., & Dreber, A. (2015). Gender, stock market participation and financial literacy. Economics Letters, 137, 140–142.

* Anderloni, L., Vandone, D. (2010). Risk of overindebtedeness and behavioral factors. Soc. Sci. Res. Netw. http://papers.ssrn.com/sol3/ results.cfm?npage=2&.

* Arceo-Gómez, E. O., & Villagómez, F. A. (2017). Financial literacy among Mexican high school teenagers. International Review of Economics Education, 24, 1–17.

* Aren, S., & Zengin, A. N. (2016). Influence of Financial Literacy and Risk Perception on Choice of Investment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 656 – 663.

* Atkinson, A., Messy, F. (2012). Measuring financial literacy: results of the OCD / International Network on Financial Education (Infe) pilot study.

* Cole, S., Sampson, T. & Zia, B. (2009). Financial Literacy, Financial Decisions, and the Demand for Financial Services: Evidence from India and Indonesia. Working paper, No. 09-117, P: 3-20.

* David, B., Lusardi, A., & Michaud, P. C. (2014). Financial Literacy and Retirement Planning in Canada. NBER WORKING PAPER SERIES, Working Paper 20297, http://www.nber.org/papers/w20297.

* DeLaune, L., Rakow, J. and Rakow, K.C. (2010). Teaching financial literacy in a co-curricular service-learning model. Journal of Accounting Education, No. 28, Issue 2, pp. 103-113.

* Fonseca, R., Mullen, K.J., Zamaarro, G., Zissimopoulos, J. (2012). What explains the gender gap in financial literacy? The role of household decision making. J. Consumer Affairs 46 (1), 90–106.

* Gerardi, K., Goette, L., Meier, S. (2010). Financial literacy and subprime mortgage delinquency: evidence from a survey matched to administrative data, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper, 2010-10.

* Kengatharan, L., & Kengatharan, N. (2014). The Influence of Behavioral Factors in Making Investment Decisions and Performance: Study on Investors of Colombo Stock Exchange, Sri Lanka. Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 6, No. 1, 1-23.

* Lim, L.C., (2012). The Relationship between Psychological Biases and the Decision Making of Investor in Malaysian Share Market. Unpublished Paper International Conference on Management, Economics & Finance (ICMEF 2012) Proceeding.

* Lusardi, A. & Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer Retirement Security: The Role of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. Journal of Monetary Economics, 54, P: 205–224.

* Mouna, A., & Anis, J. (2017). Financial literacy in Tunisia: Its determinants and its implications on investment behavior. Research in International Business and Finance, 39, 568–577.

* Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., Coronel, D. A., & Filho, R. B. (2015). Financial literacy in Southern Brazil: Modeling and invariance between genders. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 6, 1–12.

* Robb, C.A., Babiarz, P., Woodyard, A. (2012). The demand for financial professionals’ advice: The role of financial knowledge, satisfaction, and confidence. Finan. Services Rev. 21 (4), 291–305.

* Rooij, M. V., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy and stock market participation, Journal of Financial Economics, 101(2), 449_472.

* Sachse, K., Jungermann, H. & Belting, J. (2012). Investment risk- The perspective of individual investors. Journal of Economic Psychology, No. 33, PP. 437-447.

* Schmeiser, M.D., Seligman, J.S. (2013). Using the right yardstick: Assessing financial literacy measures by way of financial well-being. J. Consumer Affairs, 47 (2), 243–262.

* Slaughter, Howard,B.Jr. (2006). Financial Illiteracy: An American study on the effectiveness of web-based Financial literacy technology training on African high school students in Pittsburgh, pensylvanian. Robert Morris University, Available at: http//Proquest.umi.com.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه گروه «آن» روی پلتفرم دونگی سرمایه‌گذاری کرد

گروه کسب‌وکارهای نوین «آن» روی پلتفرم دونگی در مجموع بالغ بر 110 میلیارد ریال (11 میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری کرد.

در اردیبهشت ماه سال جازی و در طی مراسمی، قرارداد سرمایه‌گذاری بین گروه کسب‌وکارهای نوین «آن» و پلتفرم دونگی به امضای طرفین رسید. سرمایه‌گذاری گروه زرین بر این پلتفرم در مجموع بالغ بر 110 میلیارد ریال (11 میلیارد تومان) است.

«مشکات اسدی» مدیرعامل گروه کسب‌وکارهای «آن» در خصوص این سرمایه‌گذاری گفت:

«سرمایه‌گذاری‌های این صندوق به قصد توسعه فعالیت‌های استارتاپی مرتبط با کل زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی زیر چتر مفهوم انقلاب صنعتی چهارم است. این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف تلفیق فناوری‌های لبه تحول دیجیتال با صنایع معدنی که هنوز در بسیاری موارد با الگوهای سنتی اداره می‌شوند، انجام می‌شود.»

به گفته وی سرمایه‌گذاری روی پلتفرم دونگی تلاشی برای رسیدن به دو هدف عمده بوده است: «اول تامین مالی جمعی برای اکتشاف معادن کوچک و متوسط و دوم حمایت از استارتاپ‌های حوزه محیط زیست و نیروی انسانی مرتبط با صنایع و معادن. البته حوزه فعالیت‌های پلتفرم دونگی به صورت عمومی باقی خواهد ماند، ولی حوزه معدن در این پلتفرم در همکاری با گروه زرین توسعه پیدا خواهد کرد.»

سرمایه‌گذاری در دونگی محدود به تزریق پول نیست

اسدی این سرمایه‌گذاری از سوی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر را تنها به تزریق پول به این پلتفرم محدود ندانسته و اظهار داشت گروه «آن» به نمایندگی از گروه صنعتی و معدنی زرین، وظیفه بررسی، ارزیابی طرح‌ها و همکاری در نهایی‌سازی آن‌ها، تامین ضمانت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط و نظارت فنی و مالی آن‌ها را نیز بسته به طرح‌ها بر عهده خواهد گرفت.

«نفیسه آزاد» مدیر سرمایه‌گذاری جسورانه «آن» نیز با اشاره به سرمایه‌گذاری صورت گرفته، عنوان کرد:

«اساساً استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ما در گروه آن مبتنی بر حمایت‌های غیرمادی، خصوصا ایجاد پیوندهای استراتژیک میان استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای متداول و بزرگ اقتصادی است. در حقیقت سرمایه مادی تنها یکی از انواع سرمایه‌گذاری است و اتفاقا استارت‌آپ‌ها به سرمایه‌های دانشی یا نمادین یا اجتماعی برای رشد خود بیشتر از سرمایه اقتصادی سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران نیاز دارند. در راستای این استراتژی، سرمایه‌گذاری در پلتفرم دونگی نیز ترکیبی از سرمایه‌گذاری نقدی و غیرنقدی است.»

بنابر گفته آزاد، پیوند میان گروه صنعتی و معدنی زرین با پلتفرم دونگی فراتر از رابطه‌ای صرفا اقتصادی و در قالب موارد مختلفی تعریف شده است.

«گروه زرین به عنوان یک کاربر دونگی می‌تواند فراخوان‌های تامین مالی در طرح‌های مناسب معدنی و صنعت 4.0 را در این پلتفرم منتشر کند تا از این طریق زمینه‌ساز مشارکت اقتصادی عمومی باشد. همچنین این گروه می‌تواند به به عنوان سرمایه‌گذار در طرح‌های مرتبط با حوزه‌های فعالیت خود سرمایه‌‌گذاری کند. ارزیابی طرح‌های معدنی و صنعتی نیازمند تخصص و مهارت‌های اقتصادی و کسب‌وکاری است که گروه زرین با توجه به حضور شرکت‌های مختلف خود در بورس و توانمندی در بخش تامین مالی می‌تواند در ارزیابی‌های اقتصادی به عنوان نهاد تخصصی این پلتفرم همکاری کند. بازطراحی نظام وثائق؛ رشد تامین مالی جمعی نیازمند اعتماد عمومی است. استفاده از سازوکارهای جدید برای تامین ضمانت طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری این اعتماد عمومی باشد، که این موضوع توسط گروه زرین پشتیبانی خواهد شد.»

پیش‌بینی رشد 10 برابری تامین مالی جمعی

«جعفر محمدی»، مدیرعامل پلتفرم دونگی نیز در خصوص این سرمایه‌گذاری جسورانه اظهار داشت: «پیش‌بینی ما این است که تامین مالی جمعی در پایان سال جاری، رشد بیش از ده برابری را به نسبت سال گذشته تجربه کند. دونگی به عنوان یک پلتفرم پیشرو در تامین مالی جمعی کشور امیدوار است سهم 25٪ فعلی خود در این بازار را تا پایان سال رشد قابل توجهی دهد تا کماکان به عنوان بازیگر جریان‌ساز این حوزه در صدر بماند.»

محمدی ایجاد پیوند بین سرمایه‌گذاران نهادی و بازار تامین مالی جمعی، ایجاد قالب‌هایی برای تسریع در تامین مالی، تعریف بازارهای خاص (Niche Market)، و بهره‌‌گیری موثرتر از رسانه‌های نوین برای فرهنگ‌سازی و توسعه بازار، مهم‌ترین استراتژی‌های دونگی برای رسیدن به این اهداف عنوان کرد و افزود:

«همکاری استراتژیک با یکی از مطرح‌ترین بازیگران معدن خاورمیانه برای توسعه تامین مالی جمعی در بازار خاص معدن از نخستین خروجی‌های این راهبردهاست و سایر برنامه‌های دونگی در راستای اجرایی‌سازی این استراتژی‌ها به زودی اعلام خواهد شد.»

آشنایی با سرمایه‌گذار جدید دونگی

گفتنی است توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و رشد صنعت 4.0 نه تنها به معنای ورود بازیگران جدید عرصه فناوری همراه با افزایش سهم این بازیگران نوآمده در اقتصاد بوده است؛ بلکه تاثیر اصلی این توسعه فناوری، تغییر کسب‌وکارهای اقتصاد متداول است.

به این ترتیب بازسازی و نوسازی بخش تولیدی کلیدی کشور بر پایه فناوری‌های نوین، تبدیل به یک ضرورت در بخش‌های اقتصادی کشور شده است. بخش معدن با سهم بالای ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی و همچنین سهم قابل توجه صادراتی نیز به دلیل این تغییرات جهانی، در آستانه تحولات فناورانه قرار گرفته است.

گروه معدنی زرین، به عنوان بزرگترین بازیگر سرب و روی خاورمیانه با بیش از 90 معدن در کشور، در مواجهه با این تغییرات، گروه کسب‌وکارهای نوین «آن» را با هدف جذب و توسعه فناوری، خصوصا فناوری‌های مرتبط با زنجیره ارزش معدن شکل داده است.

در این راستا، گروه کسب‌وکارهای نوین «آن» شامل آکادمی «آن‌سو»، صندوق جسورانه «آن»، شتابدهنده ماینتک و شرکت‌های تخصصی، ماموریت پیوند میان اکوسیستم استارت‌آپی را با یک مجموعه بزرگ معدنی بر عهده دارد. گروه کسب‌و‌کارهای نوین آن، به عنوان یکی از 26 شرکت زیرمجموعه هلدینگ صنعتی و معدنی زرین تلاش دارد تا استارت‌آپ‌هایی که می‌توانند در زنجیره ارزش معدن، ارزش افزوده ایجاد کنند را شناسایی کرده و در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند.

لازم به ذکر است تامین مالی جمعی در سال 1397 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده و به صورت عملیاتی از زمستان 99 بر اساس این آیین‌نامه و با مجوز فرابورس آغاز به کار کرد. شرکت سامانه‌نگار آتنا با راه‌اندازی «پلتفرم دونگی» یکی از نخستین بازیگران این عرصه بوده است.

سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری در سهام درآمدی، به معنای سرمایه‌گذاری در سهامی است که جریان نقدی نسبتاً منظمی را از طریق پرداخت سود تقسیمی فراهم می‌کند. سهام درآمدی ممکن است پتانسیل رشد قیمتی چندانی نداشته باشد؛ اما این نوع از سهام به علت توانایی تقسیم سود مناسب، معمولاً مورد توجه سرمایه‌گذاران است. در ادامه به تشریح این نوع از سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود.

سرمایه‌گذاری درآمدی به علت بازده نسبتاً زیادی که با توجه به ریسک کم دارد، گزینۀ بسیار مناسبی برای افراد ریسک‌گریز است. سهام درآمدی معمولاً نرخ تقسیم سود بیشتری نسبت به متوسط بازار دارند و به این دلیل «سهام درآمدی» نام‌گذاری شده‌اند. سرمایه‌گذاری درآمدی هم سود تقسیمی منظمی پرداخت می‌کند و هم امکان افزایش قیمت آن وجود دارد.

سرمایه‌گذاری درآمدی برای ۳ دسته از افراد مناسب است:
۱. افراد محافظه‌کار و تازه‌کار: سرمایه‌گذاران محافظه‌کار ترجیح می‌دهند ثروت خود را با سرعت آهسته اما مطمئن رشد دهند و در فواصل زمانی منظم سود تقسیمی دریافت کنند. سرمایه‌گذاران تازه‌کار نیز بهتر است فعالیت خود را با سهام درآمدی که جریانات نقدی نسبتاً ثابت و کم ریسک تولید می‌کنند، آغاز کنند.
۲. افراد بازنشسته: سرمایه‌گذاری در سهام درآمدی برای بازنشستگان به علت ریسک‌پذیری پایین ، و همچنین نیاز این افراد به وجه نقد در زندگی روزمره، مناسب است.
۳. سرمایه‌گذاران با تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد سودهای تقسیمی: این نوع از سرمایه‌گذاری به علت پرداخت سود تقسیمی منظم، برای سرمایه‌گذارانی که قصد مرکب کردن سود خود را دارند، مناسب است.

مقایسۀ سرمایه‌گذاری رشدی و درآمدی
سرمایه‌گذاری رشدی، نوعی از سرمایه‌گذاری است که سود سرمایه‌ای یا اصطلاحاً " Capital Gain " آن حائز اهمیت است. در این روش، پرداخت سود نقدی اهمیت ندارد. سهام رشدی مختص شرکت‌هایی است که در مرحلۀ رشد بوده و به بلوغ نرسیده‌اند، به همین علت است که این شرکت‌ها سود نقدی را در شرکت نگهداری کرده و از آن در جهت توسعۀ پروژه‌های شرکت استفاده می‌کنند. بنابراین، نگاه سرمایه‌گذار به این نوع سرمایه‌گذاری، بلندمدت است. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری درآمدی، سود نقدی است که اهمیت ویژه دارد و شرکت‌هایی که سهام درآمدی دارند در مرحلۀ بلوغ خود بوده و درآمد آن‌ها به ثبات رسیده است. به همین علت است که این شرکت‌ها نیازی به نگهداری سود تولید شده در شرکت نداشته و آن را بین سهامداران تقسیم می‌کنند. نگاه سرمایه‌گذار به این نوع سرمایه‌گذاری، معمولاً کوتاه مدت است.

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ معرفی انواع روش های سرمایه گذاری

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ شاید این سوال برای همه افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند به وجود آمده باشد. در این مطلب انواع روش های سرمایه گذاری را معرفی خواهیم کرد.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم و اصولاً در چه جاهایی می‌توانیم سرمایه خود را قرار بدهیم؟ این سؤال به همراه سؤالات دیگر مانند ریسک‌های موجود در هر بازار و نکات مهم در این راستا، جزو مطالبی است که در ادامه قصد داریم به آن‌ها پاسخ دهیم. در این مقاله یاد می‌گیریم که مهم‌ترین انواع بازارهای مالی در ایران کدام هستند و در چه شرایط هر کدام را انتخاب کنیم. سپس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کرده و نکات مهمی را در خصوص سرمایه‌گذاری مناسب بررسی خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری به چه معناست؟

پیش از آن‌ که به این مسئله بپردازیم که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، می‌خواهیم به تعریفی کلی از سرمایه‌گذاری دست پیدا کنیم. سرمایه‌گذاری می‌تواند معناهای مختلفی داشته باشد. حتی در زمینه‌های مختلف نیز می‌توان تعاریف متنوعی برای سرمایه‌گذاری بیان کرد. مثلاً یک دانشجو زمان خود را سرمایه‌گذاری می‌کند تا یک مقاله علمی بنویسد. یا فرد دیگری روی ملک سرمایه‌گذاری می‌کند تا در آینده به سوددهی برسد.

به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری به این معناست که یک نوع دارایی را در جای معینی صرف کنید تا بتوانید در آینده دور یا نزدیک از سود آن استفاده کنید. سرمایه‌گذاری می‌تواند روی زمین، طلا، اوراق بهادار، زمان، توانمندی‌های شخصی یا موارد دیگر باشد. اما چیزی که اینجا مدنظر ما است، سرمایه‌گذاری مالی است.

چرا باید سرمایه‌گذاری کنیم؟

در دنیای امروز شغل و درآمد تعیین‌کننده‌ترین معیار برای سنجش کیفیت زندگی است. اگر درآمد مشخصی داشته باشید که بتوانید با کمک آن قبض‌های خود را پرداخت کنید، مسکن خود را تأمین کنید و مشکلی سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران برای فراهم کردن غذای مناسب نداشته باشید، می‌توانید در یک روز تعطیل با خیال راحت روی صندلی راحتی لم بدهید و لذت نوشیدن یک فنجان چای خوش‌رنگ را به‌خوبی حس کنید. تأمین مایحتاج اولیه زندگی طبیعتاً حسی از آرامش را به شما خواهد داد.

اما اگر ناگهان با بحران مالی مواجه شوید چه؟ اگر شغل خود را از دست بدهید؟ اگر بخواهید خانواده‌تان را به یک سفر طولانی پرهزینه ببرید؟ باز هم احساس آرامش خواهید داشت؟

مسلماً تا پشتوانه مالی مناسبی نداشته باشید، خیال شما نمی‌تواند نسبت به آینده و یک زندگی واقعاً مرفه راحت باشد. بسیاری از ما نمی‌توانیم به‌جز تأمین نیازهای اولیه، هزینه‌های دیگر را هم تامین کنیم. اینجا است که اهمیت سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کند با مقادیر اندکی درآمد، بتوانید ذره‌ ذره سرمایه‌گذاری‌های خرد انجام داده و از سود آن‌ها در آینده بهره ببرید. این‌که چقدر میزان سرمایه‌گذاری شما کم باشد مهم نیست، مهم این است بتوانید از یک سود مداوم با شیب مثبت در مدت‌ زمان طولانی استفاده کرده و در امر سرمایه‌گذاری مداومت به خرج بدهید.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم‌؟

خب حالا به موضوع اصلی مقاله می‌رسیم و آن پاسخ به این پرسش است که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟ در پاسخ باید گفت روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارند که بسته به موقعیت‌های مختلف می‌توانید از هرکدام از آن‌ها استفاده کنید. نحوه سرمایه‌گذاری درست این است که ابتدا گزینه‌های مختلف را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت هر کدام را بشناسید. سپس بررسی کنید که کدام مورد بیشتر با شرایط شما همخوانی دارد. بعدازآن با کسب اطلاعات لازم یا بهره گرفتن از کمک متخصصان می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید. در ادامه مطلب بررسی می‌کنیم که مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما کدام هستند و چه راه‌هایی پیش روی شما در مسیر کسب درآمد بیشتر وجود دارد:

سرمایه‌گذاری روی ملک

یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، ورود به بازار املاک است. به‌طورکلی روند قیمت ملک در ایران روندی صعودی دارد و شما با وارد کردن دارایی خود به این بازار، در بلند مدت ضرر نخواهید کرد. اما دو مسئله وجود دارد:

اول این‌که در بازار مسکن کشور ما، بعد از دوران صعود قیمت، رکود بازار به وجود می‌آید که به معنی کاهش خرید و فروش است. بنابراین طبیعی است هرچه با شدت بیشتری ملک شما افزایش قیمت را تجربه کند، احتمالاً تعداد مشتریان بالقوه برای خرید آن هم روزبه‌روز کمتر می‌شوند. ازاین‌رو در دوره‌های زمانی رکود بازار، به ‌سختی می‌توانید سرمایه خود را نقد کنید. بنابراین سرمایه‌گذاری روی ملک را زمانی انتخاب کنید که هم سرمایه قابل ‌توجهی در دست ‌و بالتان داشته باشید و هم مطمئن باشید که برای نقد کردن آن عجله‌ای نخواهید داشت.

سرمایه‌گذاری روی طلا و سکه

اگر در مسیر آموزش سرمایه‌گذاری باشید احتمالاً سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران به شما خواهند گفت که یکی از مطمئن‌ترین بازارها در طولانی‌مدت، بازار طلا و سکه است که خب واقعیت هم دارد. این بازار در کشور ما به ‌شدت محبوب است و بیشتر مردم حتی کسانی که تازه ‌وارد هستند، این بازار را به هر زمینه دیگری برای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند. دلیل آن هم مشخص است:

همه افراد می‌توانند با میزان سرمایه‌های اندک در این بازار سهمی داشته باشند. علاوه بر این خرید طلای زینتی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه سرمایه‌گذاری. بازدهی نسبتاً خوب در زمان‌های طولانی هم از مزایای این روش است. البته توجه داشته باشید که بازدهی سکه بیشتر از طلا است و معمولاً می‌توانید به ‌صورت سالانه روی سوددهی بیش از نرخ تورم در بازار سکه حساب کنید. هر زمان هم که بخواهید، می‌توانید تمام یا بخشی از سرمایه خود را نقد کنید که مزیت بسیار مهمی به ‌حساب می‌آید.

اما از طرف دیگر، باید بدانید که نوسان در بازار سکه و طلا بسیار زیاد است. بنابراین در کوتاه‌‌مدت ممکن است سود که نداشته باشید هیچ، ضرر هم بکنید. حباب قیمتی در بازار طلا و سکه هم مسئله‌ای نیست که در کشور ما ناشناخته باشد. بنابراین در زمان‌های کوتاه ممکن است این بازار ریسک زیادی داشته باشد؛ خصوصاً آن‌که با یک خبر سیاسی کل این بازار می‌تواند آشفته شود.

سرمایه‌گذاری روی ارز

ارز هم مانند طلا فرصت خوبی برای حرفه‌ای‌ها است تا با سرمایه‌های کمتر، سود خوبی در بلندمدت یا میان‌مدت کسب کنند. اما اگر در این مسیر تازه‌وارد هستید، ممکن است تمام سرمایه خود را بر باد بدهید. این بازار در عین مزایایی که دارد، در کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار نوسانی بوده و پر ریسک باشد. خصوصاً این‌که ازنظر دولتی نیز دست شما خیلی هم برای سرمایه‌گذاری آزاد روی بازار ارز باز نیست.

سرمایه‌گذاری در بانک

سرمایه‌گذاری در بانک ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روشی است که می‌توان برای حفظ ارزش پول به آن متوسل شد. در این روش بانک سود سالانه‌ای را به سپرده شما اختصاص می‌دهد که مطابق با نرخ تورم تعیین‌شده است. البته گاهی مبلغ این سود ممکن است پایین‌تر از نرخ تورم باشد که به این معناست که شما قرار است بخشی از ارزش پول خود را از دست بدهید.

اگر نرخ تورم و سود سالانه برابر باشند، تنها مزیت این روش این است که ارزش پول شما حفظ شده ولی تغییری نمی‌کند. درصورتی‌که نرخ سود سالانه بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد، به اندازه مابه‌التفاوت آن می‌توانید سود ناشی از سرمایه‌گذاری را انتظار داشته باشید.

سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مهم‌ترین انواع روش‌های سرمایه‌گذاری است که می‌تواند بسیار سودده باشد. این بازار بستری جذاب برای افراد مختلف است که هر کدام ممکن است با سرمایه‌ای در حد 500 هزار تومان تا میلیاردها تومان وارد آن شده و سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنند.

بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که هر فردی با هر میزان درآمد بتواند سهمی هرچند اندک از این خوان گسترده داشته باشد. اما مراقب باشید! بازار بورس ممکن است بسی فریبنده باشد. اگر گول ظواهر را بخورید و بدون اتکا به دانش تخصصی وارد این میدان شوید، سرمایه خود را در ریسک بزرگی قرار داده‌اید.

در بازار بورس می‌توانید از عرضه‌های اولیه شروع کنید که به سرمایه اندک نیاز دارند و سودی مطمئن را به شما می‌دهند. به‌علاوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم موجود هستند که به‌ جای شما، سرمایه‌گذاری تخصصی را انجام داده و در ازای آن سود دریافت می‌کنند.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی

سرمایه‌گذاری مستقیم

سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود فرد انجام شده و مدیریت می‌شود. مثلاً شما شخصاً اقدام به خرید سهام بورس کرده و سبد بورسی خود را مدیریت می‌کنید. در این روش، میزان تبحر و دانش شما تعیین‌کننده سودی است که قرار است از این نحوه سرمایه‌گذاری عایدتان شود.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یک فرد یا شرکت به ‌جای شما اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. این روش که بیشتر در بازار بورس رایج است، به‌نوعی توسط واسطه‌ها مدیریت می‌شود. در این روش شما زمان یا دانش کافی برای مدیریت سرمایه خود را ندارید. بنابراین به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند مراجعه کرده و از یکی از آن‌ها می‌خواهید سرمایه‌گذاری را برای شما انجام دهند. در این روش یک تیم حرفه‌ای روی مدیریت سرمایه شما نظارت کرده و سودی نسبتاً تضمین شده کسب خواهید کرد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس

بعد از تمام این صحبت‌ها حتماً قرار است بپرسید پس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ پاسخ قطعاً قرار نیست برای همه افراد یکسان باشد. تا اینجای مقاله اگر همه موارد را به ‌خوبی بررسی کرده باشید، متوجه شده‌اید که هر فرد با توجه به میزان دارایی، میزان ریسک‌پذیری، دانش تخصصی و شرایط کلی اقتصادی در کشور می‌تواند گزینه‌های متفاوتی داشته باشد. برای یک فرد سرمایه‌گذاری در ملک گزینه بهتری است اما فرد دیگر به نقدشوندگی دارایی‌اش بیشتر اهمیت می‌دهد و به‌جای ملک، به بازار طلا یا بورس روی می‌آورد. فرد دیگر ممکن است تنها به حفظ ارزش سرمایه‌اش توجه داشته باشد و بانک را بهترین گزینه بداند. اما به‌طورکلی این نکات را مدنظر داشته باشید:

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس ایران

آمارها نشان می‌دهد که علیرغم نوسان‌های مختلف، در طول 20 سال گذشته شاخص بورس بازدهی به ‌مراتب بیشتری از سایر بازارها داشته است. بعد از آن بازار طلا و مسکن و در انتها نیز بازار ارز را داریم. هر چند که ممکن است سال‌هایی را به خاطر داشته باشید که بازار بورس با ریزش مواجه شده است، اما آمارها در 20 سال گذشته نشان از بازدهی مثبت این بازار در طول زمان دارد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول کم

اگر پولتان کم است، گزینه‌های طلا، بازار بورس و بازار ارز برای شما بهتر هستند. اما بازار طلا و ارز پیچیدگی‌های زیادی دارند و در کوتاه‌مدت سود زیادی نصیبتان نمی‌کنند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس و خصوصاً خرید عرضه‌های اولیه گزینه بهتری هستند. خصوصاً آن‌که با سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران سرمایه اندک می‌توانید با اعتماد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود مناسبی را دریافت کنید.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول زیاد

اگر دارایی زیادی دارید، همه روش‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند برای شما مناسب باشند. اما تفاوت در این است که مثلاً بازار ارز یا طلا می‌تواند به ‌شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی باشد و در کوتاه‌مدت حباب زیادی پیدا کند. بازار ملک نیز حتی اگر در رکود نباشد، به ‌سختی می‌تواند به دارایی نقدی بدل شود. خصوصاً آن‌که اگر بخواهید سرمایه‌تان را نقد کنید، باید کل ملک را بفروشید. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بازار بورس این امکان را فراهم می‌کند که سودی به ‌مراتب بیشتر از نرخ تورم (در صورت سرمایه‌گذاری صحیح) کسب کرده و هر زمان که بخواهید، هر بخش از دارایی‌تان را نقد کنید.

شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

بازار مالی به معنای هر بازاری است که در آن گردش سرمایه و تجارت صورت می‌گیرد و بازار بورس زیرمجموعه‌ای از بازارهای مالی است. به ‌طور کلی اگر بخواهید قدم در این راه بگذارید، توصیه می‌کنیم بازار بورس را انتخاب کنید. کافی است کد بورسی را دریافت کنید.

اگر ساکن تهران باشید کار شما ساده است. می‌توانید از خدمات غیرحضوری کارگزاری ما یعنی کارگزاری سرمایه و دانش استفاده کرده و ثبت‌نام خود را تکمیل کنید. اما اگر در شهرستان‌ها حضور دارید باید به شعب کارگزاری مراجعه کنید.

بعد از اتمام این مراحل باید ثبت ‌نام در سامانه سجام انجام شده باشد و کد بورسی و کد پیگیری 10 رقمی را دریافت کرده باشید. اینجا شما می‌توانید سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید. اما اگر بابت حفظ سرمایه خود نگرانی دارید، می‌توانید از خدماتی مانند سبدگردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید. سبدگردانی به معنی این است که افراد خبره به‌ جای شما مدیریت دارایی‌تان در بورس را بر عهده دارند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از ابزارهایی هستند که در این راستا در اختیار شما قرار دارند. این صندوق‌ها سرمایه افراد و شرکت‌ها را جمع کرده و در بازارهای مالی مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس سود مشخصی را از این سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار می‌دهند. در این روش شیب سود دریافتی شما معمولاً مثبت است و ریسک به خطر افتادن سرمایه به ‌شدت کم می‌شود.

مهم‌ترین نکات در سرمایه‌گذاری

قبل از شروع سرمایه‌گذاری یک بازه زمانی مناسب برای خود انتخاب کنید. بازه کوتاه‌مدت بین 0 تا 3 ماه است که معمولاً نباید سود چندانی در این زمان انتظار داشته باشید.

بازه زمانی بین 3 تا 6 ماه نیز میان‌مدت است که در برخی از موارد مانند بازار بورس می‌تواند سود قابل قبولی داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یعنی بیشتر از 6 ماه، استراتژی مشخصی باید داشته باشید که بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید.

در این مسیر حتماً از کمک متخصصان و افراد باتجربه کمک بگیرید.

مطالعه در مورد بازارهای مالی را فراموش نکنید.

حد مشخصی برای ضرر خود تعیین کنید. مثلاً اگر بیش از 15 درصد سرمایه خود را از دست دادید، خروج از بازار را به‌عنوان یک گزینه جدی در نظر بگیرید.

تبلیغات را مبنای سرمایه‌گذاری خود قرار ندهید.

در این مقاله که یاد گرفتیم چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، نشان داده شد که ارزش تخصص و دانش قابل ‌مقایسه با تبلیغات توخالی و پر زرق‌وبرق نیست.

واکاوی آمار ورود سرمایه خارجی به کشور/ روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران شد + جدول

واکاوی آمار ورود سرمایه خارجی به کشور/ روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران شد + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس برنامه‌های وزارت اقتصاد کاهش فاصله بین جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است، بر این اساس یک معیار مهم برای کاهش فاصله جلب و جذب سرمایه خارجی لحاظ شده است، به این ترتیب که مجوزهای سرمایه‌گذاری که صادر می‌شود، پس از 6 ماه بخشی از مجوزها به نتیجه برسند و برای این کار، دو رویکرد در نظر گرفته می‌شود، رویکرد نخست، نظارت مستمر بر اجرای آنهاست و امکانات و نیروی انسانی در این زمینه بر مشکلات نظارت می‌کنند و این نظارت از مرحله ورود سرمایه خارجی تا اجرای پروژه و مجوزهای استانی، برق، گاز، محیط زیست و. است. رویکرد دوم، بهره‌گیری از توانمندی دستگاه‌های اجرایی است، این هماهنگی و اعتماد و توجه جدی را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گری می‌کنیم. دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان صمت و کشاورزی و. که خودشان متولی صدور مجوز هستند، باید کمک کنند تا این رویکرد اجرایی شود.

• لایحه‌ای برای موثق‌کردن کانال‌های ورود سرمایه

موضوع مهم دیگر که اخیراً در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است، بر این اساس هرچند دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع موانع سیاسی ورود سرمایه در حال تلاش است اما مشخصاً نباید منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، با جلسات مستمر وزارت اقتصاد با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونتهای مرتبط در ریاست‌جمهوری و. لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده شده است تا با بهره‌گیری از تهاتر تجاری و. راهبرد اخیر محقق شود.

اما اخیرا آمارهایی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ایران در بخش صنعت منتشر شده است که با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال 1401 با مدت مشابه سال قبل، از کاهش بیش از هشتاددرصدی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این حوزه خبر داده است. در این بین بعد از پیگیری از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (مرجع اعلام آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور)، درباره آمارهای متناقض وزارت صمت درباره میزان سرمایه‌گذاری مصوب (در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ایران) نکات مهمی مشخص شده است؛
نکته اول) در گزارش وزارت صمت صرفاً سرمایه‌گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است و طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های؛ نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تأمین آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و ارتباطات در آن دیده نشده است. در شش‌ماهه نخست سال جاری تنها دومیلیارد و هفتصد میلیون دلار (2.7 میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.

روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران

نکته دوم) بررسیهای آماری نشان می‌دهد، فدراسیون روسیه با احتساب سرمایه‌گذاری در دست انجام در حوزه نفت و گاز اولین کشور خارجی سرمایه‌گذار در ایران، در شش‌ماهه نخست سال جاری بوده است چراکه طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرح‌های مورد اشاره در زمره مصوبات معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است، بر این اساس با احتساب این ارقام مصوبات معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در شش‌ماهه نخست سال جاری به بیش از سه میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در جدول زیر میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر در سال اول دولت سیزدهم و سال آخر دولت دوازدهم مقایسه شده است، بر این اساس کشور روسیه با سه طرح در حوزه انرژی و زیرساخت حدود 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور خواهد کرد. ازآن‌جا که بخشی از این سرمایه وارد شده است این سرمایه‌گذاریها به‌عنوان طرحهای مصوب معتبر تأیید شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی ,

ابطال مجوزهایی که موفق به ورود سرمایه نشده‌اند

نکته سوم) طبق سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی موجود؛ سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری می‌رسانند؛ شش ماه فرصت دارند تا بخشی از سرمایه خود را وارد ایران نمایند و با آغاز اجرای طرح، این سرمایه ورودی را مبتنی بر اسناد رسمی در سازمان سرمایه‌گذاری به ثبت برسانند، ازاین‌رو آمار مربوط به مصوبات معتبر صنعتی شش‌ماهه نخست سال جاری هنوز قطعی نیست و آمار دقیق در زمان خود با جداسازی مصوبات معتبر و ابطال‌شده توسط این سازمان منتشر خواهد شد.

ایجاد خطا در شناخت انتخاب‌های درست با آمارهای اشتباه

نکته چهارم) دولت سیزدهم، هدایت درست فعالان اقتصادی از طریق ارائه آمارهای دقیق و واقعی را به‌عنوان یک برنامه تحولی در دستور کار خود قرار داده است، یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه خود را وارد کشور کنند و اگر پس از شش ماه سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال می‌شود؛ البته در موارد ویژه این مدت حداقل یک‌بار به سرمایه‌گذار کمک می‌شود، اما اگر از سوی سرمایه‌گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشود، مجوز را ابطال و آن را از آمارها حذف می‌کند. اما در آمار وزارت صمت میزان ارزش سرمایه‌گذاری مصوب در شش‌ماهه نخست سال 1400 رقم 2/2 میلیارد دلار (دو میلیارد و دویست میلیون دلار) اعلام شده است که 1.7 میلیارد دلار (یک‌میلیارد و هفتصد میلیون دلار) از این رقم (با امکان نقل و انتقالات دو میلیارد دلاری) مربوط به یک مجوز جذب سرمایه از کشور غنا می‌باشد که با بررسی‌های به‌عمل‌آمده روشن شد طرف غنایی علی‌رغم محاسبات اولیه، امکان تأمین منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد و بنابراین مجوز مربوطه توسط هیئت سرمایه‌گذاری ابطال گردیده است.

سرمایه‌گذار غنایی خلف وعده کرد/ ابطال مجوز اولیه از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه ابلاغیه وزیر اقتصاد در خصوص مصوبات هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و مجوز سرمایه‌گذاری نقدی به‌مبلغ یک میلیارد و 680 میلیون دلار به یک تبعه کشور غنا در حوزه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن از طریق بیع متقابل قابل مشاهده است. در این مجوز تأکید شده بود که مجوزگیرنده باید ظرف شش ماه حداقل بخشی از سرمایه مصوب را به کشور وارد کند.

سرمایه‌گذاری خارجی ,

همچنین در مکاتبه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با مدیرعامل یکی از مناطق آزاد با اشاره به عدم ورود حتی بخش کوچکی از سرمایه مصوب‌شده از سوی طرف غنایی ظرف مهلت مقرر، مجوز صادرشده ابطال می‌گردد. جزئیات کامل مکاتبه مذکور در ادامه قابل مشاهده است.

سرمایه‌گذاری خارجی ,

جمع‌بندی در خصوص آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت

1 ـ در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری خارجی، ابطال مجوزهای صادرشده‌ای که موفق به ورود سرمایه نشدند نیز باید اعلام شود چراکه با این نگاه در خواهیم یافت که میزان مصوبات معتبر صنعتی هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال مذکور کمتر از 500 میلیون دلار بوده است.

2 ـ اگر میزان مجاز نقل و انتقالات مالی در مجوز مورد استناد قرارگرفته و سایر مجوزهای ابطال‌شده نیز مورد محاسبه قرار گیرد این رقم کاهش چشمگیری خواهد داشت، بر این اساس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرده است: در حوزه صنعت طی 6ماهه نخست سال، رقمی حدود 380 میلیون دلار به‌عنوان سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر، باید لحاظ شود.

3 ـ لازم به ذکر است، در این آمار مصوبات مرتبط با بخش نفت و گاز، خدمات، گردشگری، کشاورزی و حمل‌ونقل و ارتباطات نیامده است و با احتساب این بخش‌ها میزان مصوبات معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از سه میلیارد دلار در شش‌ماهه نخست سال جاری افزایش می‌یابد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.