ابزارهای مشتقه و اهرم مالی


قیمت گذاری ابزارهای مشتقه به کمک روش مونت کارلو-کمترین مربعات

ابزارهای مشتقه از جمله مهم ترین اهرم های مالی هستند که برای مدیریت ریسک بکار می روند. همان طور که از نام آن ها پیدا است، ارزش این ابزارها بر اساس دارایی ریسکی دیگر مشخص می شود. بکارگیری این ابزارها بدون قیمت گذاری آن ها ممکن نیست و لذا قیمت گذاری آن ها جزء مهمی از بازارهای مالی می باشد. نقش اختیارات آمریکایی در این عرصه قابل اغماض نیست و بنابراین قیمت گذاری این نوع ابزار بسیار مهم است. سه رهیافت کلی مونت کارلو، دوجمله ای و تفاضلات متناهی برای قیمت گذاری این ابزارها بکار می رود. در این پایان نامه روش اصلاح شده مونت کارلو را برای ارزشیابی انواع مختلفی از اختیارات آمریکایی بکار می بریم. الگوریتم این روش در سال . در به صورت ساده بیان شد. اساس این الگوریتم که مونت کارلو-کمترین مربعات نامیده می شود، شبیه سازی و روش مونت کارلو می باشد. در این پایان نامه به بیان و اثبات همگرایی روش پرداختیم و این روش را برای قیمت گذاری اختیارات آمریکایی، اختیارات با مانع آمریکایی و اختیارات آسیایی آمریکایی با بعد پایین بکار بردیم. همچنین در جهت بهبود روش اصلاحاتی روی آن اعمال کردیم و در نهایت از مدل پرش-پخش برای قیمت گذاری اختیارات با این روش استفاده کردیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان‌سفر

قیمت­گذاری زمان­سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و. ) صورت ابزارهای مشتقه و اهرم مالی می­گیرد. در این مقاله، با بهره­گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان­سفر، برای قیمت­گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت­گذاری مشتق زمان­سفر نیز از روش مونت­کارلو استفاده شده است. به­.

رویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت

In this paper, we study the problem of pricing multi-asset American-style options in the Heston-Hull-White model. It is widely recognized that our intended model compared to the original Heston model, due to its stochastic interest rate and stochastic volatility, is more compatible with the realistic of the market. We demonstrate the efficiency and accuracy of the our proposed method by verifyi.

بررسی فقهی ابزارهای مشتقه

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد٬ نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها ب.

مروری بر روش شبیه سازی مونت کارلو

پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو

مطالعه دینامیک آبشاری اتم کائونیک نیتروژن به روش مونت کارلو

Cascade dynamics of kaonic nitrogen atom (K-N) in a gaseous target was simulated using a simple model. In this model the radiative transitions, internal Auger, K-electron refilling, nuclear absorption, and kaon decay processes were included. The effect of the K-electron refilling process on some of quantities of cascade dynamics such as X-ray yields, the averaged K-electron shell number, fract.

حسابداران خبره

قالب وبلاگ

ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻭﺵ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻮﺩ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﻥ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ‌ﺗﺮ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﯽ:

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۹۰ ﺳﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻗﺮﺽ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ۱۰۰ ﺳﮑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ۱۱۰ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ‌ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ۹۰ ﺳﮑﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﭘﺲ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﺪ, ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ‌ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ابزارهای مشتقه و اهرم مالی ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ.

ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﺴﺐ ﺍﻫﺮﻡ, ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ, ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ابزارهای مشتقه و اهرم مالی ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ, ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ. ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻗﺮﺽ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﯾﺎ ﺿﺮﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ.

ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ, ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺍﺵ ﺍﻫﺮﻡ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﻋﺎﯾﺪﯼ, ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﺩ.

ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ, ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻋﺎﯾﺪﺵ ﺷﻮﺩ.

ﺭﻭﺵ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ‌ﮐﺎﺭ ﻣﻰ‌ﺭﻭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮ ﺭﻗﻢ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ (EBTT) ﺍﺳﺖ.

ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ‌ﮐﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭﺟﻪٔ ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ (operating leverage) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ”ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ“ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ, ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺥ ﻣﻰ‌ﺩﻫﺪ (ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.ابزارهای مشتقه و اهرم مالی

ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻰ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺭﻳﺴﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

اهرم مالی چیست؟

اگر در دنیای اقتصاد و بازار سرمایه فعالیت داشته باشید احتمالا به واژه اهرم های مالی بر خورده اید. اهرم یا leverage در علم مدیریت مالی به معنای تکثیر سود و زیان است. در واقع یک روشی است که سرمایه گذار به استفاده از ابزارهای آن مثل وام، استقراض، اوراق بهادار و ابزار های مشتقه و … می تواند نرخ بازدهی را در سرمایه گذاری یا داد و ستد به صورت بالقوه افزایش دهد.

همان طور که گفته شد، از ابزار های تکثیر،می توان به قرض، وام بانکی، دارایی ثابت، انتشار اوراق بهادار و ابزار های مشتقه مثل اختیار معاملات و قرارداد های آتی اشاره کرد.

درجه اهرم یا حساسیت(DFL)

درجه یا حساسیت، سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسانات درآمد عملیاتی، درجه اهرم مالی نامیده می‌شود.

اهرم مالی (leverage) چیست؟ مثال ها و کاربردهایی که باید بدانیم

برای روشن شدن موضوع، این مبحث را با ذکر مثال توضیح می دهیم.

فرض می کنیم شمااقدام به سرمایه گذاری مبلغ صد هزار تومان را در یک بنگاه اقتصادی می کنید. پس از یکسال بیست درصد سود عاید شما می شود ، یعنی بیست هزار تومان سود به اضافه صد هزار تومان اصل سرمایه

حال شما مبلغ نهصد هزار تومان را قرض می گیرید یا وام بانکی دریافت می کنید، صد هزار تومان پول خودتان به اضافه وام نهصد تومانی، مجموعا یک میلیون تومان را درهمان بنگاه، سرمایه گذاری می کنید.پس از یکسال شما بیست درصد سود حاصل از این سرمایه گذاری را دریافت می کنید، به عبارتی دویست هزار تومان سود سرمایه گذاری به علاوه یک میلیون تومان اصل سرمایه

حال نهصد تومان استقراض را پس می دهید، صد تومان سرمایه خودتان را برمی دارید و دویست هزار تومان سود دارید که از این سود، صد و هشتاد هزار تومان را از وام (اهرم) به دست می آورید.

وقتی می گویند شرکت X اهرمی است یعنی شرکت سرمایه مورد نیازش را برای هزینه های ثابت و جاری شرکت را از این طریق تامین کرده است و هم اکنون بدهی زیادی دارد. در واقع شرکت هایی که نسبت بدهی به دارایی ها عدد بزرگی است، نسبت بدهی بزرگتری دارند و اصطلاحاً اهرمی هستند. از دیدگاه سرمایه گذاران هر چه یک شرکت اهرمی تر باشد، پرریسک تر محسوب می شود.

اگر چه استفاده از اهرم ها برای تامین سرمایه به شرکت ها کمک می کند و باعث افزایش در آمد حاصل از سود می شود اما اگر شرکت در سرمایه گذاری ها شکست بخورد و دچار زیان شود ، در صورتی که نرخ استقراض بالایی داشته باشد به همان میزان زیان بالایی را نیز متحمل خواهد شد از این روهرچه بدهی بیشتر باشد ، میزان ریسک افزایش می یابد.

jafari

نوشته‌های مرتبط

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.

آشنایی با حق تقدم سهام

آشنایی با حق تقدم سهام افرادی که به تازگی وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس شده اند، ممکن است با مفهوم سرمایه حق تقدم سهام آشنایی نداشته باشند. اگر به مفاهیم دنیای سرمایه گذاری و بورس علاقه مند هستید با ما همراه باشید تا با این مفهوم به زبان ساده آشنا شوید. قبل از توضیح […]

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا وارن ادوارد بافت در ۳۰ آگوست سال ۱۹۳۰ از مادری به نام لیلا و پدری به نام هاوارد که کارگزار بورس و نماینده‌ی کنگره بود متولد شد. او که دومین فرزند بزرگ خانواده بود، دو خواهر داشت و در سنین بسیار پایین، استعداد شگفت انگیزی را در […]

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید […]

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی چرا این بازارها به وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟ یادگیری و دانش اندوزی پیرامون اقتصاد و عملکرد بازار های مالی پیش از ورود به آغاز معامله گری در هر بازارمالی لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین الزام، به معرفی کتاب راهنمای بازار های مالی اثر مارک لوینسون […]

حسابداران خبره

قالب وبلاگ

ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻭﺵ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻮﺩ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﻥ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ‌ﺗﺮ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﯽ:

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۹۰ ﺳﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻗﺮﺽ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ۱۰۰ ﺳﮑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ۱۱۰ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ‌ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ۹۰ ﺳﮑﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﭘﺲ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﺪ, ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ‌ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ۱۰ ﺳﮑﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ.

ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﺴﺐ ﺍﻫﺮﻡ, ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ, ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ, ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ. ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻗﺮﺽ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﯾﺎ ﺿﺮﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ.

ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ, ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺍﺵ ﺍﻫﺮﻡ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﻋﺎﯾﺪﯼ, ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﺩ.

ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ, ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻋﺎﯾﺪﺵ ﺷﻮﺩ.

ﺭﻭﺵ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ‌ﮐﺎﺭ ﻣﻰ‌ﺭﻭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮ ﺭﻗﻢ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ (EBTT) ﺍﺳﺖ.

ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ‌ﮐﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭﺟﻪٔ ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ (operating leverage) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ”ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ“ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ابزارهای مشتقه و اهرم مالی ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ, ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺥ ﻣﻰ‌ﺩﻫﺪ (ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.

ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻰ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺭﻳﺴﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

اهرم مالی چیست؛ سود بیشتر با سرمایه کمتر

سرمایه‌گذاران با تکیه بر این ابزار مالی می‌توانند بازدهی بیشتری را از سرمایه خود به دست آورند. اما در عین حال باید شرایط را به درستی بسنجند تا با در نظر گرفتن مزایا و معایب اهرم مالی از آن استفاده کنند. در ادامه این مطلب درباره فرصت‌ها و تهدیدهای استفاده از اهرم مالی و تاثیر

سرمایه‌گذاران با تکیه بر این ابزار مالی می‌توانند بازدهی بیشتری را از سرمایه خود به دست آورند. اما در عین حال باید شرایط را به درستی بسنجند تا با در نظر گرفتن مزایا و معایب اهرم مالی از آن استفاده کنند. در ادامه این مطلب درباره فرصت‌ها و تهدیدهای استفاده از اهرم مالی و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری و عملکرد شرکت‌ها صحبت خواهیم کرد.

اهرم مالی چیست؟

اهرم مالی چیست؛ ابزاری برای کسب سود بیشتر

اهرم مالی (Leverage) اصطلاحی است که به بهره‌گیری از ابزارهای مالی یا بدهی اشاره دارد. به این ترتیب کسب سود بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری ممکن خواهد بود. در واقع سرمایه‌گذاران یا شرکت‌ها با استفاده از اهرم مالی می‌توانند سرمایه‌های خود را به طریقی قرض بگیرند و به این ترتیب فعالیت‌های مالی خود را گسترش دهند. شاید این سوال برایتان به وجود آید که با در نظر گرفتن بدهکار شدن شرکت در این روش، سود اهرم مالی چیست. در پاسخ به این پرسش باید گفت، به این ترتیب دیگر نیازی به افزودن سرمایه‌گذار جدید نخواهد بود. یعنی ابزارهای مشتقه و اهرم مالی صرفا با ایجاد بدهی می‌توان از سرمایه موجود بهره بیشتری کسب کرد.

چندین سال است که اهرم‌های مالی از جمله پراستفاده‌ترین ابزارهایی هستند که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بازار مسکن، افرادی که قصد خرید خانه یا زمین را دارند این کار را از طریق قرض یا به کمک وام انجام می‌دهند. هر چه مقدار وامی که می‌گیرند بیشتر باشد، طبیعتا مبلغ سرمایه‌گذاری نیز به همان میزان بیشتر خواهد بود. البته این امر به افزایش ریسک بازپرداخت وام و قرض منجر خواهد شد. در دیگر بازارهای مالی هم افراد برای این‌که بتوانند در فرصت‌های بهتری سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت‌های مالی‌شان به کسب سود بیشتر منجر شود، به وام‌گرفتن روی می‌آورند. هم‌چنین دریافت اعتبار ابزارهای مشتقه و اهرم مالی به منظور خریداری سهام و اوراق بهادار نیز شکل دیگری از اهرم مالی محسوب می‌شود.

بهره‌گیری از اهرم مالی در شرکت‌های بورسی

در ابتدای این مطلب گفتیم که شرکت‌ها برای این‌که بتوانند منابع مالی جدید را تامین کنند از اهرم مالی استفاده می‌کنند. یعنی به جای آن‌که تعداد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند، از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه بهره می‌برند. از جمله مزایایی که در بهره‌گیری از این شیوه وجود دارد، می‌توان به این مورد اشاره کرد که سودهایی که از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست می‌آیند، در بین شمار زیادی از سهام‌داران تقسیم نمی‌شوند. زیرا نیازی به انتشار سهام جدید و دعوت کردن از سرمایه‌گذاران تازه وجود ندارد.

البته نباید فراموش کرد چنان‌چه برنامه‌های شرکت و پیش‌بینی‌ها در خصوص سودهای حاصل درست از آب در نیاید، شرکت متحمل بدهی‌های فراوانی خواهد شد. در چنین شرایطی شرکت ناگزیر خواهد بود تا بدهی‌ها را از محل سود سهام‌داران تسویه کند.

بهره‌گیری از اهرم مالی هم‌چنان که باعث کسب سود ابزارهای مشتقه و اهرم مالی و بازدهی‌های بیشتر توسط افراد و شرکت‌های مختلف می‌شود، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد. هرچه میزان استفاده از این ابزار بالاتر برود، باید ریسک بیشتری را نیز قبول کرد. از همین رو زمانی که از این ابزار در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و شرایط مطابق پیش‌بینی‌ها رقم نمی‌خورد، زیان محتمل بسیار فراوان خواهد بود. به طوری که اگر از اهرم استفاده نمی‌شد، ضرر کمتری متوجه شرکت می‌شد. اهرم همان‌قدر که می‌تواند به کسب سود بیشتر کمک کند، می‌تواند زیان بیشتری را نیز رقم بزند.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

توجه به اهرم‌های مالی در تحلیل و بررسی شرکت‌های بورسی و به ویژه در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت است. چرا که این ابزار نشان‌دهنده میزان رشد شرکت از طریق طرح‌های توسعه و فعالیت‌های مختلف به کمک منابع مالی‌ای است که قرض گرفته شده‌اند. با بررسی نسبت بدهی به حقوق سهام‌داران می‌توان این موضوع را به وضوح بررسی کرد. اما بالا یا پایین بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صورت استفاده شرکت از اهرم مالی نشانه چیست؟ چنان‌چه این نسبت بالا باشد، حاکی از بالا بودن بدهی شرکت است که خود نشان‌دهنده استفاده فراوان از اهرم مالی است. در سمت مقابل کم بودن این میزان بیان‌گر آن است که شرکت به شکلی بهینه از سرمایه‌ سهام‌داران و منابع مختلف بهره برده است.

نسبت بدهی به حقوق سهام‌داران در هر شرکت متفاوت خواهد بود. اما این میزان باید با توجه به شرایط شرکت در نظر گرفته شود تا وقوع ضررهای احتمالی کم شود.

درجه اهرم مالی

درجه اهرم مالی (Degree of Financial Leverage) یا DFL معیاری است که تحلیل‌گران هنگام بررسی شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند. هم‌چنین DFL‌ را می‌توان به حساسیت سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسان‌های درآمد عملیاتی نیز اطلاق کرد. یعنی بالا بودن اهرم مالی نشان از این دارد که سود سهام نوسان بیشتری دارد.

درجه اهرم معاملاتی را می‌توان از تقسیم درصد تغییر درآمد شرکت به ازای ابزارهای مشتقه و اهرم مالی هر سهم بر درصد تغییر سود پیش از بهره و مالیات طی یک دوره، به دست آورد. به طور مشابه، می‌توان با تقسیم سود قبل از بهره و مالیات شرکت بر درآمد قبل از بهره و مالیات منهای بهره هزینه‌ها، درجه‌ اهرم معاملاتی را به دست آورد.

بهره‌گیری از اهرم مالی در قراردادهای مشتقه

اهرم مالی در ابزارهای مشتقه نیز کاربرد دارد. ابزار مشتقه به مجموعه ابزارهای مالی‌ای گفته می‌شود که یک دارایی پایه اساس آن‌ها را تشکیل می‌دهد. از جمله ابزارهای مشتقه می‌توان به قراردادهای اختیار معامله و هم‌چنین قرارداد آتی اشاره کرد. قرارداد آتی از اهرم مالی برخوردار است.

اما روش عملکرد اهرم مالی در ابزارهای مشتقه چیست؟ در بازار آتی قراردادهای مربوط به هر یک از دارایی‌ها در آغاز دارای اهرم ۱۰ هستند. اما شرایط بازار و تغییر در مبالغ وجوه تضمین موجب تغییر این میزان خواهد شد.

مثلا اگر فردی تصمیم داشته باشد که از این بازار یک کیلو زعفران خریداری کند، با توجه به اندازه قرارداد آتی زعفران – که ۱۰۰ گرم است- باید ۱۰ قرارداد خریداری کند تا مجموع آن برابر یک کیلوگرم شود. برای خرید این ۱۰ قرارداد، فرد موظف است که مبلغی معادل ۱۰ برابر وجه تضمین اولیه را به حساب عملیاتی واریز کند. اگر وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی زعفران را برابر ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، فرد باید مبلغ ۲ میلیون تومان واریز کند.

از سوی دیگر اگر قیمت گواهی سپرده زعفران پوشال را -که خود معادل یک گرم زعفران است- برابر با ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، این فرد برای این‌که یک کیلو زعفران خریداری کند باید ۱۰۰۰ واحد گواهی بخرد. در نتیجه هزار گواهی به مبلغ ۱۰ هزار تومان برابر خواهد بود با ۱۰ میلیون تومان.

اهرم مالی و معاملات اعتباری

تا به این‌جا دریافتیم که درصدی از معاملات بازار سرمایه به کمک اهرم مالی (اهرم بدهی) انجام می‌شود. این میزان از معاملات را خریداران به منظور کسب سود بیشتر از فرصت‌های موجود انجام می‌دهند. آن‌ها هم‌زمان با تثبیت شرایط رشد و رونق بازار، در پی بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در جهت رشد سریع قیمت‌ها هستند. این افراد هم‌چنان بر این عقیده استوارند که بازار سرمایه بازدهی بالایی دارد. آن‌ها در صدد آن هستند تا به کمک منابع مالی که از کارگزاری‌ها می‌گیرند، سود بیشتری به دست آورند.

از آن‌جا که این منابع ناپایدار هستند و ریسک فراوانی برای خریداران دارند، معاملات مذکور ممکن است به ضررهای فراوانی منتج شوند.

بسیاری از سهام‌داران حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۲، با استفاده از این ابزار توانستند به سودی بیش از سرمایه اولیه خود دست پیدا کنند. در نتیجه روند صعودی شاخص کل بورس نیز فراتر از حد معمول بود. همین امر منجر به‌ آن شد که در سال ۱۳۹۳ شاهد افت فراوانی در شاخص کل باشیم. در این هنگام سرمایه‌گذارانی که در زمان‌های نادرست به استفاده از این اهرم‌ها روی آورده بودند، بسیار متضرر شدند.

به طور کلی هر زمان که هیجان و رشد فراوان در بازار سرمایه دیده می‌شود، استفاده از اهرم‌های مالی نظیر خرید اعتباری، موجب افزایش این هیجان‌ها می‌شود. به همین ترتیب نگرانی‌هایی در خصوص اضافه جهش (Overshoot) به وجود می‌آید. همین تجربه‌های ناخوشایند باعث می‌شود افراد تصورهای نادرستی در خصوص بازار سرمایه داشته باشند. یعنی آن‌ها این بستر را برای سرمایه‌گذاری مناسب نخواهند دانست. اما سازمان بورس به عنوان یک نهاد ناظر، کوشیده است تا در سال‌های اخیر شرایطی مطلوب را فراهم کند.

تلاش‌هایی که این سازمان برای قانون‌مند کردن اعطای اعتبارات در کارگزاری‌های کشور انجام داده، تا حد زیادی مشکل این بازار را برطرف کرده است. سازمان بورس درصدد است تا هم‌چنان نسبت‌های کفایت سرمایه و هم‌چنین دریافت وثایق کافی از مشتریان را در دستور کار قرار دهد. هرچند باید هم‌چنان در خصوص حجم منابع اعتباری در شبکه کارگزاری، مدیریت بهتری انجام شود.

مزایا و معایب استفاده از اهرم مالی

شرکت‌ها در راستای طرح‌ها و پروژه‌های خود قطعا نیازمند منابعی هستند تا بتوانند مبلغ لازم را برای اجرای این موارد تامین کنند. از همین رو از اعتبار و یا وام‌های مختلف استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر آن‌ها اقدام به افزایش اهرم مالی خود می‌کنند. اما مزایا و معایب استفاده از اهرم مالی برای شرکت‌ها چیست؟

مزایا

بدیهی است که اهرم مالی بیشتر برای یک شرکت، مساوی است با سرمایه کمتر. بهره‌گیری از اهرم مالی موجب می‌شود کسب سود یا زیان بر پایه کمتری استوار باشد. اما به همان میزان نسبت بالاتری را تشکیل دهد.

همانطور که گفته شد، شرکت‌ها از این طریق می‌توانند سرمایه‌های خود را قرض بگیرند.به این ترتیب دیگر نیازی به افزودن سرمایه‌گذار جدید نخواهد بود. یعنی صرفا با ایجاد بدهی می‌توان از سرمایه موجود بهره بیشتری کسب کرد. همچنین سودهایی که از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست می‌آیند، در بین شمار زیادی از سهام‌داران تقسیم نمی‌شوند. زیرا نیازی به انتشار سهام جدید و دعوت کردن از سرمایه‌گذاران تازه وجود ندارد.

معایب

استفاده از اهرم مالی عالی به نظر می‌رسد و می‌تواند بسیار سود‌آور باشد. اما عکس این موضوع نیز صادق است. زیرا اهرم، هم سود و هم ضرر را بیشتر می‌کند. اگر یک سرمایه‌گذار از اهرم برای ایجاد یک سرمایه‌گذاری استفاده کند و این سرمایه‌گذاری بر خلاف پیش‌بینی سرمایه‌گذار پیش رود، زیان او از زمانی که از اهرم استفاده نشده باشد، بسیار بیشتر خواهد بود. به همین خاطر، سرمایه‌گذاران معمولاً در ابتدای کار خود، از به‌کار‌گیری اهرم اجتناب می‌کنند تا زمانی که به تجربه‌ی لازم دست پیدا کنند.

در دنیای تجارت، یک شرکت می‌تواند از اهرم برای توسعه‌ی سرمایه‌ی سهام‌دار استفاده کند؛ اما اگر این عمل موفقیت‌آمیز نباشد، بهره هزینه‌ها و ریسک اعتباری پیش‌فرض، ارزش سهام‌دار را نابود خواهد کرد.

جمع‌بندی

اهرم مالی ابزاری است که موجب می‌شود فرصت‌های موجود در بازارهای مالی به کسب سودهای بیشتری منجر شود. علاوه بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه نیز می‌توانند از اهرم مالی استفاده کنند. ابزارهای مشتقه‌ای مانند قراردادهای آتی نیز دارای اهرم مالی هستند. درست است که این ابزار موجب افزایش موقعیت‌های سودآوری می‌شود، اما ریسک سرمایه‌گذاری را نیز بالا می‌برد. به همین دلیل باید همواره در استفاده از این اهرم‌ها دقت لازم را به خرج دهیم تا مبادا به جای سود بیشتر، متحمل ضررهای فراوان شویم. یعنی اگر با استفاده از این ابزار، سود مورد انتظار ما محقق نشود، زیان ما بسیار بیشتر از شرایطی خواهد بود که در آن بدون بهره‌گیری از این ابزار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.