درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی


به کمک سیستم erp شماران سیستم، شما می توانید برای آینده کاری خود بهتر برنامه ریزی کنید؛ همچنین افزایش کارایی، سودآوری و بهره وری از دیگر مزایا استفاده از نرم افزار erp می باشد.

حسابداری

صورت سود و زيان: عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ دربرگيرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملكرد مالي‌ درصورت‌ سود و زيان‌ و صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ارائه‌ مي‌شود.

صورت‌ سود و زيان‌ بايد حداقل‌ 10 قلم اصلي‌ زير باشد :

الف‌ . درآمدهاي‌ عملياتي‌

ب‌ . هزينه‌هاي‌ عملياتي‌

ج‌ . سود يا زيان‌ عملياتي‌

د . هزينه‌هاي‌ مالي‌

ه . ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌

و . ماليات‌ بردرآمد

ز . سود يا زيان‌ فعاليتهاي‌ عادي‌

ح‌ . اقلام‌ غيرمترقبه‌

ي‌ . سود يا زيان‌ خالص‌

درآمدها و هزينه هاي صورت سود و زيان به سه دسته كلي تقسيم مي شوند:

1- درآمدها و هزينه هاي عملياتي: اقلامي كه مستقيما به موضوع واحد تجاري مربوط هستند و به عبارت ديگر ماهيت آنها عادي است در ضمن بطور مستمر بوقوع مي پيوندند. اقلام عملياتي بصورت ناخالص در صورت سود و زيان گزارش مي شوند يعني درآمدها و هزينه هاي عملياتي با هم تهاتر نمي شوند.

2- درآمدها و هزينهاي غيرعملياتي: اقلامي هستند كه ماهيت آنها غيرعادياست اما بطور مستمر بوقوع مي پيوندند. اين اقلام بصورت خالص در صورت سود و زيان منعكس مي گردند.

3- اقلام غيرمترقبه: اقلامي‌ با اهميت‌ و بسيار غير معمول‌ است‌ كه‌ منشأ آن‌ رويدادهايي‌ خارج‌ از فعاليتهاي‌ عادي‌ شركت‌ مي‌باشد و انتظار نمي‌رود به‌طور مكرر يا منظم‌ واقع‌ شود.. اين اقلام به مبلغ خالص پس از كسر ماليات نشان داده مي شوند.

صورت سود و زيان انباشته در زير صورت سود و زيان آورده مي شود و به عنوان يك صورت جداگانه نشان داده نمي شود. در زير نمونه اي از آن نشان داده مي شود:

سود خالص سال مالي

سود انباشته ابتداي دوره

سود انباشته اصلاح شده طي دوره

ساير اقلامي كه به سود انباشته منظر شده اند مثل تجديد ارزيابي

سود سهام پيشنهادي

تخصيص به اندوخته ها

سود درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی انباشته پايان سال

صورت سود و زيان جامع : صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ به‌ عنوان‌ يك‌ صورت‌ مالي‌ اساسي‌ ، بايد كل‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ طي‌ دوره‌ را كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ صاحبان‌ سرمايه‌ است‌ ، به‌ تفكيك‌ اجزاي‌ تشكيل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد. به عبارت ديگر تمام اقلامي كه حقوق صاحبان سهام را تغيير مي دهند بغير از آورده و ستانده صاحبان سهام در آن نمايش داده مي شود.

صورت سود و زيان كامل براساس نظريه شمول كلي تهيه مي گردد. طبق نظريه عملكرد جاري فقط اقلام مستمر در صورت سود و زيان نشان داده مي شوند و اقلام غير مترقبه بايد به حساب سود و زيان انباشته بروند.چ

صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ بايد موارد زير را به‌ ترتيب‌ نشان‌ دهد:

الف‌. سود يا زيان‌ خالص‌ دوره‌ طبق‌ صورت‌ سود و زيان‌.

ب‌ . ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ كه طبق استانداردهاي حسابداري مستقيما در حقوق صاحبان سهام منعكس مي شوند مانند مازاد تجديد ارزيابي، سود و زيان تسعير ارز شركت فرعي خارجي يا سود و زيان تحقق نيافته سرمايه گذاري بلندمدت

ج‌ . تعديلات‌ سنواتي‌.

هرگاه‌ اجزاي‌ درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ محدود به‌ سود يا زيان‌ خالص‌ دوره‌ و تعديلات‌ سنواتي‌ باشد، ارائـه‌ صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ضرورتي‌ ندارد. در چنين‌ حالتي‌ بايد در يادداشتي‌ ذيل‌ صورت‌ سود و زيان‌ دوره‌ ، عدم‌ لزوم‌ ارائـه‌ صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ افشا شود.

نمونه صورت سود و زيان جامع:

مازاد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ثابت

سود يا زيان تحقق نيافته سرمايه گذاري بلندمدت

سود يا زيان تسعير ارز شركت خارجي

سود جامع سال مالي

سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري قبلي

اقلام‌ استثنايي در صورت سود و زيان:

اقلام استثنايي‌ بايد در محاسبه‌ سود يا زيان‌ فعاليتهاي‌ عادي‌ منظور شود. مبلغ‌ هر قلم‌ استثنايي‌ (منفرداً يا در صورت‌ تشابه‌ نوع‌، در مجموع‌) بايد به‌طور جداگانه‌ و ترجيحاً در متن‌ صورت‌ سود و زيان‌ تحت‌ سرفصل‌ درآمد يا هزينه‌ مربوط‌ منعكس‌ گردد . اعم‌ از اينكه‌ انعكاس‌ اين‌ اقلام‌ در متن‌ صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورت‌ گيرد ، اين‌ اقلام‌ بايد به‌ عنوان‌ اقلام‌ استثنايي‌ قابل‌ تشخيص‌ باشد و اين‌گونه‌ تصريح‌ گردد . شرح‌ مناسبي‌ در مورد هر يك‌ از اقلام‌ استثنايي‌ جهت‌ درك‌ ماهيت‌ اين‌ اقلام‌ ضروري‌ است‌ . نمونه‌ اقلامي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ درصورت‌ بااهميت‌ بودن‌، استثنايي‌ تلقي‌ شود عبارت‌ است‌ از :

الف‌ . زيانهاي‌ ناشي‌ از بلاياي‌ طبيعي‌ در مناطقي‌ كه‌ وقوع‌ آنها به‌طور متناوب‌ انتظار مي‌رود

ب‌ . هزينه‌هاي‌ اخراج‌ دسته‌ جمعي‌ كاركنان‌ شاغل‌ در بخشهاي‌ فعال‌ واحد تجاري‌

ج‌ . هزينه‌هاي‌ تجديد سازمان‌

د . به‌ هزينه‌ بردن‌ داراييهاي‌ نامشهود خارج‌ از فرايند استهلاك‌

ه . زيان‌ انتقال‌ صنايع‌ مزاحم‌ به‌ خارج‌ از محدوده‌ شهرها، طبق‌ مقررات‌ جاري‌

و . كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرسرمايه‌اي‌ دريافتي‌ و كمكهاي‌ بلاعوض‌ پرداختي‌

ز . سود يا زيان‌ فروش‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و سرمايه‌گذاريهاي‌ بلندمدت‌

ح‌ . سود يا زيان‌ فروش‌ يا توقف‌ عمليات‌ يك‌ بخش‌ از واحد تجاري‌

ط‌ . هزينـه‌هـاي‌ غيرمعمول‌ مربوط‌ به‌ مطالبـات‌ مشكوك‌الوصـول‌ و كاهش‌ ارزش‌ موجـودي‌ موادوكالا

ي‌ . ذخيره‌هاي‌ غيرمعمول‌ براي‌ زيانهاي‌ ناشي‌ از پيمانهاي‌ بلندمدت‌

ك‌ . وجوه‌ مازاد ناشي‌ از حل‌ و فصل‌ ادعاي‌ خسارت‌ از شركتهاي‌ بيمه‌

ل‌ . هزينه‌هاي‌ جذب‌ نشده‌ ناشي‌ از عدم‌ دستيابي‌ به‌ ظرفيت‌ معمول‌ (عملي‌) مورد انتظار و ضايعات‌ غيرعادي‌

م‌ . سود يا زيان‌ ناشي‌ از حل‌ و فصل‌ دعاوي‌ برله‌ يا عليه‌ شركت‌.

توقف‌ عمليات‌ يك‌ بخش‌ از واحد تجاري‌:

يك بخش از واحد تجاري عبارت است از جزئي از عمليات واحد تجاري يا گروه كه اهميت نسبي دارد و بطور جاگانه قابل شناسايي است و فعاليتها و دارائيها و نتايج مربوط به آن را بتوان به وضوح از بقيه فعاليتهاي واحد تجاري تميز داد.

در صورت‌ توقف‌ عمليات‌ يك‌ بخش‌ از واحد تجاري‌ لازم‌ است‌ درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی نتايج‌ عمليات‌ بخش‌ متوقف‌ شده‌ از جمله‌ سود يا زيان‌ حاصل‌ از واگذاري‌ آن‌ بخش‌ به‌ طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ منعكس‌ شود. براي‌ اين‌ منظور درآمدها و هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ مربوط‌ به‌ بخش‌ متوقف‌ شده‌ بايد در سرفصلهاي‌ مربوط‌ و ترجيحاً در متن‌ صورت‌ سود و زيان‌ به‌طور جداگانه‌ نمايش‌ يابد. همچنين‌ سود يا زيان‌ حاصل‌ از واگذاري‌ بخش‌ متوقف‌ شده‌، پس‌ از تهاتر كليه‌ ذخاير مربوط‌ به‌ هزينه‌هاي‌ غير قابل‌ بازيافت‌ عمليات‌ توقف‌، بايد پس‌ از سود (زيان‌) عملياتي‌ در صورت‌ سود و زيان‌ منعكس‌ شود.

زيان حاصل از واگذاري يك بخش از واحد تجاري بايد در تاريخ تصميم به واگذاري و سود حاصل از واگذاري بايد در تاريخ واگذاري در حسابها منظور شود. براي واحدهايي كه مي خواهند واگذار شوند و فرايند واگذاري همراه با زيان خواهد بود، سود فعاليت بخش واگذاري از زمان تصميم به واگذاري تا زمان واگذاري فقط تا ميزان زيانهاي قابل شناسايي ناشي از واگذاري قابل شناسايي مي باشد و بقيه اين سود تنها در زمان تحقق به عنوان درامد محسوب خواهد شد.

، افشاي‌ موارد زير در رابطه‌ با توقف‌ عمليات‌ يك‌ بخش‌ واحد تجاري‌ ضروري‌ است‌ :

سود عملیاتی و غیر عملیاتی

میخواهم با شما در ارتباط با سود عملیاتی و غیرعملیاتی صحبت کنم. موردی که شاید بارها در سرفصل صورت های مالی دیده باشید ولی خب تفاوت آن و اینکه چه نکاتی رو در ارتباط با آن باید در نظر بگیرید رو ندونید و اینکه یک مقدار امروز مفصل درمورد این موضوع با همدیگر صحبت کنیم.

خیلی مهم هست که ما بدونیم در صورت های مالی باید سودهای عملیاتی را لحاظ کنیم یا سودهای غیر عملیاتی را و چه تفاوت هایی دارند و چه نکات متفاوتی نسبت بهم دارند.

اول از تعریفش شروع کنیم؛

سود عملیاتی، سودیست که حاصل عملیات شرکت است. درواقع اگر یک شرکت خودروسازی را مورد بررسی قرار میدهیم، عملیات آن شرکت میشود تولید خودرو، یک شرکت فولادی میشود تولید ورق ها یا پروفیل های فولادی. یک شرکت پتروشیمی، محصولات پتروشیمی و همین ترتیب این موضوع میتواند بسط پیدا کند.

مجموعه سودی که حاصل میشود از فعالیت های آن شرکت، فعالیت های مرتبط با حوزه فعالیت آن شرکت رو اصطلاحا سود عملیاتی میگوییم. درواقع درآمدهای حاصله منهای هزینه های استفاده شده برای تولید. به عنوان مثال هزینه های خط تولید، هزینه های اجاره، هزینه های حمل و نقل، همه این هزینه هایی که مربوط به تولید هست را باید در نظر بگیریم، از طرف دیگر فروش محصولات را هم باید به عنوان درآمد اخذ کنیم و با کسر این دو به سود حاصل از عملیات مرتبط با شرکت برسیم.

سود غیر عملیاتی چیست؟ سود غیر عملیاتی مربوط به عایدی شرکت غیر از عملیات آن شرکت است. یعنی اگر یک شرکتی یک سری سرمایه گذاری دارد مثلا ملکی رو خریداری کرده، در سپرده بانکی پولی رو دارد، یا اوراق مشارکتی خریداری کرده یا هر شکل دیگه ای از سرمایه گذاری و سودی که از این مسیر و از این منشا حاصل میشود رو اصطلاحا سود غیر عملیاتی میگوییم.

یعنی ده سال پیش مثلا یک ساختمانی رو یا یک دفتری را خریداری کرده شرکت به قیمت صد میلیون تومن. امروز همان ارزشش دو میلیارد تومن شده. این درواقع سود غیر عملیاتی نامیده میشود، ارتباطی به فعالیت های آن شرکت ندارد یعنی تفاوتی نمیکند که شرکت محصولش پتروشیمی باشد، خودروسازی باشد یا هر حوزه دیگه ای باشد. این سود غیر از عملیات شرکت حاصل شود.

حالا کدوم برای ما مثبت هست و از کدوم باید بیشتر استفاده کنیم؟ نکته حائز اهمیت برای ما سود عملیاتی هست. چرا؟ به خاطر اینکه سود عملیاتی رسالت آن شرکت را نشان میدهد.

فراموش نکنیم، ما وقتی داریم روی یک سهام سرمایه گذاری می کنیم، یعنی در واقع در پس ذهنمون اعتقادمان این است که این شرکت در آینده سوددهی دارد، این سوددهی از محل فعالیت های شرکت است. یعنی اگه یک شرکت خودروسازی احساس میکنیم که خودروهای بیشتری با قیمت بیشتری میفروشد و این سود ایجاد میکند و این سود رو به سهام دارانش بر میگرداند و همچنین هر حوزه دیگری.

پس عملا برای ما حوزه عملیاتی اون شرکت حائز اهمیت است. مضاف بر این، این نکته باید در نظر گرفته شود که سود غیر عملیاتی را هر مجموعه دیگری میتواند حاصل کند یعنی افراد حقیقی، حتی افراد حقوقی و هر مجموعه دیگری که روی آن ملک یا سپرده بانکی یا آن اوراق مشارکت سرمایه گذاری میکرد، میتوانسته آن نتیجه را حاصل کند، پس عملا نیازی به یک شرکت حالا خودروسازی یا پتروشیمی نبود . یعنی مزیت نسبی آن حوزه فعالیت در سود عملیاتی عملا خودش را نشان نمیدهد.

حالا نکته حائز اهمیت اینست که ما از این پارامتر استفاده کنیم و عملا سود عملیاتی برای ما موضوعیت بیشتری دارد و بیشتر مدنظر قرار دهیم.

ولی اینطوری نیست که از سود غیر عملیاتی کامل بگذریم، قطعا به آن هم نگاه میکنیم، یک شرکتی که دارائی های زیادی دارد میتواند اینها رو به پول تبدیل کند، نقدشَوندگی درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی بالایی دارد، خود اینها هم میتواند جزء مزایای این شرکت به حساب بییاید.

ولی نکته حائز اهمیت این است که عموما سودهای غیر عملیاتی مستمر نیستند؛ یعنی ملکی که من دارم میفروشم یک بار فروش میرود، سودش در صورت های مالی لحاظ میشود و تمام میشود و درسال بعد همچین چیزی وجود ندارد. ولی سودهای حاصل از عملیات ، این خط تولید را اگر گسترش میدهیم، احتمالا سال آینده وضعیت بهتر از این میشود، یک خط تولید جدید اضافه میشود، میتوانیم درواقع رونق بدهیم و حجم فروش رو زیاد کنیم که این میتواند برای ما مزیت دوچندانی داشته باشد.

امیدوارم مباحثی که صحبت کردیم مفید فایده بوده باشد . اگر سوالی بود در بخش کامنت ها با من مطرح کنید و نظراتتون رو هم در کامنت ها خوشحال خواهم شد که ببینم و بتونم پاسخش رو بدم.

هزینه های عملیاتی و سایردرآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی و سایر درآمدهای مالیاتی : سود و زیان ناشی از فعالیتهای شرکت که مربوط به عملیات آن بوده ولی مرتبط با عملیات اصلی واحد تجاری نمی باشد ، تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی عملیاتی ثبت و در صورت سود و زیان طبقه بندی می گردد .

هزینه های عملیاتی

هزینه عملیاتی مخارجی است که برای مدیریت و نگهداری یک کسب و کار به صورت روزانه خرج می شود. هزینه عملیاتی در حقیقت یکی از اجزای اساسی درآمد عملیاتی است و معمولاً در صورتحساب سود و زیان شرکت منعکس می‌شود. اگرچه هزینه های عملیاتی به طور معمول شامل مخارج سرمایه ای نمی‌شوند، اما می‌توانند بسیاری از اجزای عملیاتی یک شرکت را شامل شوند. این هزینه های عملیاتی عبارتند از:

 • کارمزدهای قانونی و حسابداری
 • درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی
 • پرداخت‌های بانکی
 • هزینه فروش
 • مخارج بازاریابی
 • هزینه های سفر و سرگرمی
 • هزینه تحقیق و توسعه غیر سرمایه ای
 • مخارج مربوط به تجهیزات اداری
 • مبالغ بابت اجاره
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات

معادل‌ انگلیسی هزینه عملیاتی عبارت است از:
Operating Cost

سایر درآمدهای عملیاتی

این سرفصل شامل مواردی از قبیل کسری و اضافات انبار ( ناشی از انبارگردانی ) ، فروش ضایعات ( با توجه به حواله انبار و مدارک مزایده یا فروش صورت گرفته) ، زیان کاهش ارزش موجودی ها ( در راستای بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در قیمت گذاری درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی پایان دوره موجودی ها طبق استاندارد حسابداری ) ، سود و زیان تسعیر ارز ( ناشی از تفاوت نرخ ارز مربوط به اقلام پولی در پایان سال مالی طبق استاندارد حسابداری تسعیر ارز ) و …. می باشد

هزینه‌های عملیاتی حساب درآمد

هزینه‌های عملیاتی حساب درآمد، صورت ‌حساب درآمد هزینه ‌ها و درآمد یک شرکت در طول یک بازه زمانی مشخص را پیگیری و ثبت می‌کند تا تصویری از سودآوری آن ارائه کند. صورت حساب درآمد هزینه ‌ها را غالبا در 6 گروه دسته ‌بندی می‌ کنند. این 6 گروه عبارتند از:

 • هزینه کالاهای فروخته شده
 • هزینه‌های فروش، عمومی، و اداری
 • هزینه استهلاک و کاهش ارزش دارایی
 • سایر هزینه‌های عملیاتی
 • هزینه سود و بهره
 • مالیات بر درآمد

تمام هزینه‌های عملیاتی حساب درآمد را می‌توان تحت عنوان هزینه‌های عملیاتی در نظر گرفت اما به هنگام تعیین درآمد عملیاتی با استفاده از صورت حساب درآمد، هزینه‌های مرتبط با بهره و مالیات بر درآمد کسر می‌شوند.

تعریف درآمد چیست؟

درآمد پولی است که از عملیات عادی کسب و کار به دست می آید که به صورت میانگین قیمت فروش ضربدر تعداد واحدهای فروخته شده محاسبه درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی می شود. این رقم بالایی (یا درآمد ناخالص) است که هزینه ها برای تعیین درآمد خالص از آن کم می شود. درآمد نیز به عنوان فروش در صورت سود و زیان شناخته می شود. درآمد یا Revenue هزینه ای است که یک فرد یا شرکت با سرمایه گذاری بدست می آورد. در حالت کلی، درآمد مقدار پولی است که از به کمک روش های مختلف تجاری بدست می آید که برای محاسبه درآمد، روش های مختلفی وجود دارد که در این مقاله با تعریف درآمد و انواع آن آشنا خواهیم شد.

نکات کلیدی

 • درآمد عملیاتی عبارت است از درآمد (از فروش کالا یا خدمات) منهای هزینه های عملیاتی.
 • درآمد، که اغلب به عنوان فروش یا خط برتر شناخته می شود، پولی است که از عملیات عادی کسب و کار دریافت می شود.
 • درآمد غیرعملیاتی درآمد غیر متداول یا غیر تکراری است که از منابع ثانویه (مثلاً درآمدهای دعوی قضایی) به دست می‌آید.

آشنایی با مفهوم درآمد

درآمد پولی است که از طریق فعالیت های تجاری به شرکت وارد می شود. بسته به روش حسابداری استفاده شده، روش های مختلفی برای محاسبه درآمد وجود دارد. حسابداری تعهدی شامل فروش های اعتباری به عنوان درآمد برای کالاها یا خدمات تحویل شده به مشتری خواهد بود.

بررسی صورت جریان وجوه نقد برای ارزیابی میزان کارآمدی یک شرکت ضروری است. از سوی دیگر، حسابداری نقدی، تنها هنگام دریافت پرداخت، فروش را به عنوان درآمد محاسبه می کند. پول نقدی که به یک شرکت پرداخت می شود به عنوان “رسید” شناخته می شود. امکان داشتن رسید بدون درآمد وجود دارد؛ به عنوان مثال، اگر مشتری برای خدماتی که هنوز ارائه نشده است یا کالای تحویل‌ نشده پیش‌ پرداخت داشته باشد، این فعالیت منجر به دریافت می‌شود نه درآمد.

درآمد چیست

به کمک سیستم erp شماران سیستم، شما می توانید برای آینده کاری خود بهتر برنامه ریزی کنید؛ همچنین افزایش کارایی، سودآوری و بهره وری از دیگر مزایا استفاده از نرم افزار erp می باشد.

درآمد به عنوان خط برتر شناخته می شود زیرا در صورت سود و زیان شرکت ظاهر می شود. درآمد خالص، همچنین به عنوان خط پایان شناخته می شود. زمانی سود حاصل می شود که درآمدها از هزینه ها بیشتر شود.

برای افزایش سود و در نتیجه سود هر سهم (EPS) برای سهامداران خود، یک شرکت یا درآمدها را افزایش می دهد یا هزینه ها را کاهش می دهد. سرمایه گذاران معمولاً درآمد خالص یک شرکت را جداگانه در نظر میگیرند تا سلامت یک تجارت را تعیین کنند. درآمد خالص می تواند رشد کند در حالی که درآمدها به دلیل کاهش هزینه ها راکد می مانند.

وقتی شرکت‌های دولتی درآمدهای فصلی خود را گزارش می‌کنند، دو رقمی که توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند، درآمد و درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی EPS می باشند. شرکتی که انتظارات تحلیلگران و درآمد هر سهم را شکست یا از دست می دهد، اغلب می تواند قیمت سهام را تغییر دهد.

انواع درآمد

درآمد یک شرکت ممکن است بر اساس بخش هایی که آن را ایجاد می کند تقسیم شود؛ درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی به عنوان مثال، یک بخش وسایل نقلیه تفریحی ممکن است یک بخش تامین مالی داشته باشد که می تواند دارای منبع درآمد جداگانه ای باشد.

درآمد را می توان به درآمد عملیاتی – فروش حاصل از کسب و کار اصلی یک شرکت – و درآمد غیر عملیاتی که از منابع ثانویه به دست می‌آید تقسیم کرد. از آنجایی که این منابع درآمد غیرعملیاتی اغلب غیرقابل پیش‌بینی یا غیرقابل تکرار هستند، می‌توان آن‌ها را رویدادها یا سودهای یک‌باره نامید. به عنوان مثال، درآمدهای حاصل از فروش یک دارایی، درآمدهای بادآورده از سرمایه گذاری ها، یا پولی که از طریق دعوی قضایی اعطا می شود، درآمد غیر عملیاتی است.

تعریف درآمد در حسابداری

نمونه هایی از درآمد

در مورد دولت، درآمد عبارت است از پول دریافتی از مالیات، کارمزد، جریمه، کمک های مالی یا نقل و انتقالات بین دولتی، فروش اوراق بهادار، حقوق معدنی یا منابع و همچنین هرگونه فروش انجام شده.

از نظر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، درآمد به درآمد حاصل از یک ملک، مانند هزینه اجاره یا پارکینگ اشاره دارد. هنگامی که هزینه های عملیاتی متحمل شده در اداره دارایی از درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی درآمد دارایی کسر شود، ارزش حاصله خالص درآمد عملیاتی (NOI) است. رایج ترین نمونه های درآمد عبارتند از:

 • درآمد شخصی: شامل حقوق ها، پاداش، سود سهام، درآمد اجاره و …
 • درآمد دولت: مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارزش افزوده
 • درآمد واحد های تجاری: فروش کالا، فروش خدمات و سود سهام

منابع مختلف درآمدها در انواع مختلف آنها متفاوت است که ما به درآمدهای رایج اشاره کردیم. به طور کلی، سه حوزه اصلی درآمد که صنعت مالی را تشکیل میدهند عبارتند از: درآمد دولت، شخصی و درآمد شرکت ها.

آیا درآمد و جریان نقدی یکسان هستند؟

خیر. درآمد، پولی است که یک شرکت از فروش محصولات و خدمات خود به دست می آورد. جریان نقدی مقدار خالص وجه نقدی است که به داخل و خارج از شرکت منتقل می شود. درآمد معیاری از اثربخشی فروش و بازاریابی یک شرکت است، در حالی که جریان نقدی بیشتر یک شاخص نقدینگی است. هر دو درآمد و جریان نقدی باید با هم برای بررسی جامع سلامت مالی یک شرکت تجزیه و تحلیل شوند.

انواع درآمد در حسابداری

درآمد چگونه توسط یک نفر ایجاد می شود؟

برای بسیاری از شرکت ها، درآمد از فروش محصولات یا خدمات به دست می آید. به همین دلیل، گاهی اوقات درآمد به عنوان فروش ناخالص شناخته می شود. درآمد را می توان از طریق منابع دیگر نیز به دست آورد. مخترعان یا سرگرم کننده ها ممکن است درآمدی از مجوز، حق ثبت اختراع یا حق امتیاز دریافت کنند یا سرمایه گذاران املاک و مستغلات ممکن است از درآمدِ اجاره درآمد کسب کنند.

درآمد دولت های فدرال و محلی احتمالاً به صورت درآمدهای مالیاتی از دارایی یا مالیات بر درآمد می باشد. دولت ها همچنین ممکن است از فروش دارایی یا سود حاصل از اوراق قرضه، درآمد کسب کنند. موسسات خیریه و موسسات غیرانتفاعی معمولاً درآمدهای خود را از کمک های مالی دریافت می کنند. دانشگاه‌ها می‌توانند از دریافت شهریه و همچنین از سود سرمایه‌گذاری در صندوق وقف خود درآمد کسب کنند.

درآمد تعهدی و معوق چیست؟

درآمد انباشته درآمدی است که یک شرکت برای تحویل کالاها یا خدماتی به دست می آورد که هنوز توسط مشتری پرداخت نشده است. در حسابداری تعهدی، درآمد در زمان انجام معامله فروش گزارش می شود و ممکن است لزوماً نشان دهنده وجه نقد در دست نباشد.
درآمد معوق یا غیرقابل کسب را می‌توان مخالف درآمد انباشته در نظر گرفت؛ به این معنا که درآمد غیرقابل‌ به‌کارگیری پولی است که مشتری برای کالاها یا خدماتی که هنوز تحویل داده نشده است، پرداخت می کند.

تعریف درآمد و انواع آن

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم با مفهوم درآمد و انواع آن آشنا شویم. شناخت راه های متفاوت برای کسب درآمد بیشتر در کنار کاهش ضرر، می تواند به شما کمک کند تا برای رشد کسب و کارتان راه های متنوعی را در نظر بگیرید. اتوماسیون سازی کسب و کار، در کنار صرفه جویی در زمان، به بهبود عملکرد سازمان شما کمک خواهد کرد. شماران سیستم به چندین سال سابقه در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای حسابداری، آماده ارائه خدمات به شما می باشد؛ تنها کافی است که با مشاوران ما در این زمینه مشورت نمایید.

تفاوت هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی

تفاوت هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی

در این مقاله قصد داریم به موضوع تفاوت هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی بپردازیم. هزینه های یک سازمان همیشه به ۲ دسته مجزا عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم بندی می شوند. هزینه عملیاتی صرف ایجاد و تولید محصول می شود اما هزینه غیر عملیاتی به صورت مستقیم بر فروش و تولید تاثیر ندارد. این دو نقطه مقابل هم هستند که در هر سازمان نیاز اصلی به شمار می روند. برای بررسی عملکرد یک کسب و کار تنها هزینه های عملیاتی هستند که مورد بررسی قرار می گیرند و این تفاوت اصلی آن با هزینه غیر عملیاتی است. هزینه های عملیاتی چون به تولید مربوط می شوند به راحتی می توان آنها را مورد بررسی قرار داد. تامین مالی و هزینه های مشابه زیر مجموعه هزینه های غیر عملیاتی هستند که در سازمان زیاد به چشم نمی خورند‌. هزینه عملیاتی فقط شامل تولید نمی شود بلکه بهای تمام شده کالای فروش رفته را هم شامل می شود.

اما هزینه غیر عملیاتی بیشتر در معاملات تصادفی ایجاد می شوند به همین دلیل کمتر کسی در سازمان از آنها اطلاع دارد. تفاوت دیگری که در این ۲ به خوبی قابل مشاهده است نحوه محاسبه آنها در سیستم حسابداری است. هزینه های عملیاتی با درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی هدف پیشبرد اهداف سازمان طراحی شده اند اما هزینه های غیر عملیاتی تاثیر زیادی روی سازمان ندارند. تفاوت دیگری که در این ۲ به خوبی قابل مشاهده است میزان درصد آنها است‌ که‌ هر کدام قوانین و اصول مختص به خود را دارند. هزینه های غیر عملیاتی جدا از هزینه های دیگر هستند و در میزان درآمد سازمان ها تاثیری ندارند. در واقع دارایی اصلی یک سازمان بر اساس هزینه های عملیاتی آن محاسبه می گردد.

برای خرید نرم افزار مالی بازرگانی از وبسایت کاربرد کامپیوتر کلیک کنید

هزینه عملیاتی چیست؟

هزینه عملیاتی شامل هزینه ای است که برای ایجاد و تولید محصول در سازمان بکار می رود و می تواند درآمد اصلی سازمان را به خوبی مشخص کند. بهره وری بهتر در ازای هزینه های عملیاتی هدف اصلی شرکت و سازمان ها است و این نشان می دهد که معیار اصلی بهره وری سازمان از روی همین هزینه های عملیاتی مشخص می گردد. فعالیت های تجاری به همراه خود هزینه های عملیاتی را می آورند و باعث پیشبرد اهداف یک سازمان می شوند. بهای تمام شده کالای فروش رفته در هزینه های عملیاتی محاسبه نمی شوند چون تمرکز آن بیشتر روی تولید محصولات است. هزینه هایی که برای راه اندازی کسب و کار و تولید محصولات صرف می شوند جز همین هزینه های عملیاتی هستند که در سیستم حسابداری به خوبی محاسبه می گردند.

حقوق، اجاره، بیمه، استهلاک اسباب و اثاثیه و هزینه ملزومات جز این هزینه ها هستند که به صورت کاملا اصولی و دقیق ثبت می گردند. هزینه های کادر اداری و همچنین فروش و فرآیند تولید محصول همگی در سازمان به عنوان هزینه های عملیاتی معرفی می شوند. اهداف سازمان با این هزینه ها در یک راستا بوده و می تواند به پیشرفت و رشد آن کمک زیادی کند. بهره وری یک شرکت به کمک این هزینه ها به خوبی نشان داده می شود. اگر هزینه های عملیاتی کاهش پیدا کند قطعا خدمات و کیفیت محصولات شرکت هم کاهش پیدا خواهد کرد و این دو با هم رابطه مستقیمی دارند. برقراری تعادل بین این دو فرایند به تصمیمات مدیران سازمان ارتباط مستقیم دارد.

تفاوت هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی

اجزای هزینه عملیاتی

هزینه عملیاتی خود دارای اجزای مختلفی بوده که هر کدام به نوعی در پیشبرد اهداف سازمان نقش دارند. هزینه های ثابت و متغیر از اجزای هزینه های عملیاتی هستند. که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم :

هزینه ثابت:

هزینه های ثابت به عنوان اصلی ترین جز هزینه های عملیاتی هستند. اگر بهره وری و فروش دچار نوسان شود باز هم این هزینه ها ثابت می مانند و دچار افزایش و کاهش نمی شوند. مانند اجاره ای که شما برای کسب و کار خود آن را پرداخت می کنید که کاملا ثابت بوده و با کاهش و افزایش سطح فروش تغییری نمی کند. با وجود هزینه های ثابت شما با تولید بیشتر می توانید به سود بیشتری هم دست پیدا کنید بنابراین هزینه ثابت روی تعداد واحدهای فروش به خوبی توزیع می شود. هزینه های ثابت شرایط خوبی را برای شرکت های بزرگ فراهم کرده اند به همین دلیل آنها می توانند با تولید بیشتر به سود زیادی دست پیدا کنند.

هزینه متغیر:

این هزینه نقطه مقابل هزینه ثابت بوده که با افزایش تولید هم تغییر می کند. هر چه میزان تولید شرکت ها بیشتر می شود به همان میزان هزینه ها هم تغییر می کند. مواد اولیه ای که برای تولید محصول به کار گرفته می شوند جز هزینه های متغیر هستند چون مدام نرخ آنها در حال تغییر و نوسان است. دستمزد، هزینه های اداری، بیمه و مالیات های پرداختی اموال، صدور پروانه برای کسب همگی جز انواع هزینه های عملیاتی هستند که به مرور زمان تغییر می کنند و بستگی به نوع کسب و کار دارند.

هزینه غیر عملیاتی چیست؟

هزینه های غیر عملیاتی در واقع نقطه مقابل هزینه عملیاتی است به طوری که در بهره وری سازمان نقش چندان قابل توجهی ندارد‌. این هزینه بیشتر شامل هزینه هایی است که مستقیم بر فروش و تولیدات نقش ندارند. هزینه هاي غیر عملیاتی در برخی موارد باعث کم شدن اصل دارایی سازمان می شوند. این هزینه ها می توانند شرایط یک سازمان را تا حدی تغییر دهند و ممکن است در نتیجه معاملات تصادفی ایجاد شده باشند. هزینه های استهلاک، هزینه بهره و تمامی هزینه های استقراض زیر مجموعه هزینه های غیر عملیاتی هستند که در پیشبرد اهداف سازمان تاثیر چندانی ندارند و زیاد هم قابل مشاهده نیستند.

هزینه های غیر عملیاتی کاری به فروش و تولید محصولات ندارند و بیشتر شامل هزینه های تامین برخی خدمات می شوند. میزان و درصد این هزینه متغیر بوده و به مرور زمان ثابت نیست. تفاوت زیادی بین‌ هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی وجود دارد. در هر سازمان شما شاهد این هزینه ها خواهید بود که به کمک آنها می توان سود و ضرر سازمان را به راحتی مشخص کرد. هزینه هایی که برای خرید مواد اولیه و پرداخت بدهی ها و قرض ها صرف می شود جز هزینه های غیر عملیاتی است که برای سازمان سودی به همراه ندارد .امیدواریم از مطالب این مقاله (تفاوت هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی) بهره ی کافی را برده باشید.

خرید انواع نرم افزار های مالی و حسابداری از کاربرد کامپیوتراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.